Hoop is geduld wat sy lamp by God se lig aangesteek het. Tertullianus