Bron: Die Kerkblad, 1988. 2 bladsye.

Kan 'n Kind van God Verlore Gaan?

Miskien het jy ook al gewonder — sal die Heilige Gees my nie dalk verlaat nie; sal ek nie dalk teen die Heilige Gees sondig nie? Dit wil nogal voor­kom of Hebreërs 6:4-8 vir ons wil sê dat so iets wel moontlik is. Kom ons kyk 'n bietjie.

Het jy al gelees wat regtig daar staan? As iemand wat eenmaal verlig is deur God, die hemelse gawe ontvang het en deel aan die Heilige Gees gekry het, die Woord van God leer ken het en wonderlike kragte ondervind het, ten spyte van hierdie wonderlike dinge afvallig word, kan so 'n per­soon nie weer tot bekering kom nie. Hoewel dit wil voorkom of hier van kinders van God gepraat word, is dit nie so nie en wel om twee belangrike redes:

  • Die manier waarop die verskil­lende dinge in die Griekse teks ge­skryf word, dui daarop dat dit hier gaan om die begin van sekere hande­linge en ondervindings. Die mense na wie hier verwys word, is mense wat aan die begin van 'n verstandelike verligting gestaan het, begin het om die werking van die Gees te ervaar, begin het om die Woord te leer ken, ens. Maar ons weet mos dat die be­gin van hierdie dinge nie noodwendig van iemand 'n kind van God maak nie. Die goeie begin moet eers tot volle wasdom groei en die gelowige moet vrugte dra wat by die bekering pas. Dit is duidelik dat die mense van wie hierdie Skrifgedeeltes praat, eerder ooreenstem met Jesus se ver­gelyking in Lukas 8:13 — die goeie saad val op klipbanke en ontkiem wel, maar dit neem net 'n kort rukkie voordat dit weer sterf.
  • Julle moet tog altyd onthou dat die hele Bybel die Woord van God is (2 Timoteus 3:16). Dit beteken dat ons nie net na een gedeelte moet kyk nie, maar dat ons dit wat ons lees, ook moet toets aan wat die res van die Bybel sê. En die Skrif sê op verskillen­de plekke dat 'n kind van God nie verlore sal gaan nie en dat die Heilige Gees nie sy kinders sal verlaat nie. Jesus sê uitdruklik in Johannes 6:39-40 dat niemand van dié wat die Vader Hom gegee het, verlore sal gaan nie. In Johannes 10:28-29 word dit nog sterker gestel:

Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewig­heid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

Romeine 11:29 bevestig dat God nie sy ge­nadegawes van iemand onttrek as Hy dit eers eenmaal gegee het nie en Filippense 1:6 sê dat God die goeie werke wat Hy in ons begin het, "end-uit sal voer." Dit is wonderlik, nie waar nie? Die Bybel verklaar beslis dat verlostes nie weer verlore kan gaan nie. Sy Gees woon in ons (1 Korintiërs 3:16) en die Here het self belowe dat Hy sy kinders nooit sal verlaat nie (Hebreërs 13:5).

Maar miskien wonder jy tog: wat dan van Simson en Saul? Die Bybel sê tog dat die Heilige Gees hulle verlaat het. En as dit met hulle gebeur het, watter waarborg het ek dat dit nie ook met my sal gebeur nie? Dit is dui­delik dat die optrede van die Heilige Gees in die Ou Testament sporadies en voorlopig was. Die salwing wat sekere individue van die Heilige Gees ontvang het, was nie permanent nie, omdat die Heilige Gees nog nie uit­gestort was nie. Daarom het die pro­fete so uitgesien na die dag wanneer die Heilige Gees sy permanente in­woning by God se kinders sou kom maak (Jeremia 31:31 en volgende verse; Esegiël 39:29; Joël 2:28-32). Ge­lukkig lewe ons in daardie bedeling. Die Gees is uitgestort (Handelinge 2) en Hy verlaat nooit weer sy kerk nie. Wat met Saul en Simson gebeur het, kan dus nie met ons gebeur nie.

En wat dan van die sonde teen die Heilige Gees? Sal ek nie dalk hierdie sonde pleeg waarvoor daar geen ver­gifnis is nie (Matteus 12:13 en volgende verse)?

  • Jesus het van die sonde teen die Heilige Gees gepraat nadat die Fari­seërs gesê het dat Hy deur die duiwel sy wonderwerke doen. Die sonde teen die Gees is dus om die werk van die Gees met die werk van Satan ge­lyk te stel. Dit is nie net 'n belediging vir die Gees nie, maar ook vir Jesus. Die sonde teen die Gees kom daarom ook neer op 'n verwerping van Jesus se verlossing (Hebreërs 2:1-4).
  • Die gelowige sal nie hierdie sonde pleeg nie, omdat die Gees wat ons via die wedergeboorte gelei het om in Jesus te glo, ons nie sal toelaat om Hom te verwerp nie!
  • Die feit dat ons oor die sonde teen die Gees bekommerd is, is bewys dat ons dit nie gedoen het nie.

Ons sal (kan) dus nie teen die Gees sondig as ons God se kinders is nie. Ons kan egter wel die leiding van die Gees teenstaan (1 Tessalonisense 5:19) en as ons dit aanhoudend doen, bedroef ons ook die Gees (Efesiërs 4:30). Dit be­teken dat ons die Gees teleurstel en hartseer maak, maar dit beteken nie dat Hy sy kinders sal verlaat nie. Alle kinders stel op die een of ander sta­dium hulle ouers teleur en tog ver­werp of verlaat die ouers nie hul kin­ders nie. Waarom sal die Heilige Gees dit dan doen?

Ons moet egter daarteen waak dat ons nie aanhoudend en onverskillig sondig nie. En as ons sondig, moet ons maak soos die Gees ons lei om ons sonde te bely en Jesus se vergif­nis te aanvaar (1 Johannes 1:7-9).

Moenie langer bekommerd wees nie. As jy Jesus as jou Verlosser liefhet, woon sy Gees vir altyd in jou. Hy wil en sal jou nie verlaat nie!