Doel

Die Christelike (Internet) Biblioteek (voortaan CB) het as doel die kostelose beskikbaarstelling van Skrifgetroue literatuur met behulp van die Internet.

In die eerste plek is ons daarvan oortuig dat die Skriftuurlike leer en lewe ’n onbeskryflike ryk lewe voor die aangesig van onse God is. Hierdie rykdom wil ons graag vir alle mense wys en beskikbaar stel. Onbekende literatuur moet breeër beskikbaar gemaak word. Bekende literatuur moet maklik toeganklik word. God se wysheid deur ons voorvaders moet bewaar en weer oordink word. God se weg in die hedendaagse wêreld moet gesoek en aangewys word. Met die CB wil ons juis ’n weg skep waardeur die Skrif se leer en lewe weer besef en uitgeleef sal word, spesifiek vir hulle wat dit graag wil doen maar nie altyd die moontlikhede daartoe het nie. Juis deur die medium van die Internet kan hierdie materiaal nou maklik toeganklik en beskikbaar wees. Ons wil ons rig op Skriftuurlike literatuur wêreldwyd en deur al die eeue.

Christelik
Onder Christelike literatuur verstaan ons literatuur wat die Woord van God as die absolute gesag oor alle aspekte van ons lewe handhaaf. Ons wil dieselfde doel handhaaf met ons Christelike literatuur as waarvoor God sy Woord vir ons gegee het, naamlik tot lering, weerlegging van die dwaling, onderwysing in die geregtigheid van God ens. Die mens van God moet volkome toegerus word vir elke goeie werk (vgl 2 Tim 3:16-17). Ons wil graag opbouende en waarskuwende literatuur beskikbaar stel oor die hele terrein van die mens se lewe voor sy God. Ons stel ook vereistes dat die artikels duidelik en met ’n goeie styl geskrywe is.

Verskillende opinies op die webwerf
In die CB sal u artikels vind wat verskillende standpunte handhaaf. Soos u seker weet is daar binne die christelike wêreld nie eensgesindheid oor alle sake nie. Ons het in sommige gevalle gekies om vir meerdere standpunte ruimte te gee, solank as wat dit nie ingaan teen die duidelike leer van die Skrif nie.
Ons wil dit egter beklemtoon dat die ruimte wat ons gee aan verskillende standpunte, vir ons inhou dat ons saam met mekaar kan groei in gehoorsaamheid aan ons God. Ons wil hierdeur geensins vryblywendheid of onvolwassenheid bevorder nie.
Deur die verskillende standpunte hier beskikbaar te maak, kan ons mekaar beter aanhoor en beter in gesprek gaan met mekaar. Ons gebed bly dat ons in hierdie sake so met mekaar kan verder kom (deur die bestudering van God se Woord) dat ons uiteindelik almal as gelowiges eensgesind kan bely: So sê die Here!

Biblioteek
Soos in ’n gewone biblioteek is daar ook by ons verskillende afdelings vir verskillende doelgroepe. Die een afdeling wys meer op studiemateriaal (Populer-Wetenskaplik), die ander is in ’n gemaklike styl geskryf (Populer), ander weer is vir mense wat nog nie so baie agtergrondskennis van die Bybel of die Christelike geloof het nie (Basies). Hierdie afdelings sal duidelik aangegee word.
Verder sal hierdie verskillende afdelings opgedeel word in kategorieë. Die doel van hierdie verskillende kategorieë is om alle literatuur oor een onderwerp saam te groepeer (soos in ’n gewone biblioteek). Deur die soektogfunksie kan ’n mens natuurlik artikels vind ongeag waar hulle gekategoriseer is.
Ons het ook sleutelwoorde aan elke artikel gekoppel wat u hopelik help om vinnig en gemaklik by die regte materiaal uit te kom.

Verwagting
Ons wil hierdie projek ten volle onder die voorsiening van die Here wil plaas. Ons is diep oortuig van die feit dat ons met groot verwagting in die Drie-enige God, die Almagtige en Getroue, hierdie projek mag aanpak. Onder sy seën hoop en bid ons dat ons binnekort derduisende boeke en artikels beskikbaar mag stel. Ons God is magtig om ander skrywers en instansies saam met ons opgewonde te maak oor die moontlikheid om die rykdom van die Skrif vrylik en kosteloos beskikbaar te stel aan almal wat hulle hierin wil verlustig, tot eer van ons God. Hy is ook magtig om nog meer vrywilligers te gee wat bereid is om met baie opoffering aan hierdie projek te werk, tot opbou van sy kerk en koninkryk. Ons verwagting in ons Drie-enige God is groot!