Wie is God? Wanneer hierdie vraag slegs in die lig van ons menslike ervarings en beskouings benader word, is die gevolg 'n lang reeks menslike godsbeelde sonder enige sekerheid. Vir 'n werklike antwoord op hierdie vraag is ons dus nie op ons menslike ervaring aangewese nie, maar op die goddelike openbaring. Ons sou God nie kon geken het as Hy Hom nie deur ons laat ken het nie. Ons kan per slot van sake geen sinvolle woord oor God sê sonder om met God se Woord rekening te hou nie. Vir sommige mense is dit 'n hinderlike gedagte, ander noem dit 'n voorbeeld van Christelike arrogansie. Dit is inderdaad 'n struikelblok. Dit is die struikelblok van die Sola Scriptura - slegs deur die Skrif. Hierdie siening hou verband met die erkenning van die menslike bankrotskap, die verblinding weens ons afval van God, en die onmag om uit onsself God werklik te ken.

H. G. L. Peels in Heilig is zijn Naam (p. 24)