Liefde is van die allergrootste belang in die verbondsverhouding wat God met ons het. God self is liefde (1 Johannes 4:8). Liefde is die beweegrede vir ons verlossing: “ .. om voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus” (Ef. 1:4,5) “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het” (Joh. 3:16). Die werk van die Heilige Gees wek in ons die liefdevolle uitroep “Abba, Vader!” (Gal. 4:6). Liefde is waaroor die verlossing gaan.

J. L. Kortering in Retaining our first love