Hoewel in besonder die Ou Testament soms baie mensvormig oor God kan praat (God se arm, neus, mond, ens.), kan die beeld wat die mens konkreet van God wil vorm nie in groter besonderhede beskryf word nie. Nêrens word daar in die Ou Testament vermeld dat 'n mens die HERE se gesig gesien het nie. Daar is ook geen beskrywing van God se voorkoms nie. God is per slot van sake die Onsienlike (1 Tim. 1:17), wat 'n ontoeganklike lig bewoon, en wat geen mens gesien het of kan sien nie (1 Tim. 6:16). Hoe sou die menslike denke en verbeelding Hom dan ook kon bevat?
Dit gaan nie oor wat gesien kan word nie, maar eerder oor dit wat gehoor kan word: "Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige Here" (Deut. 6:4). God is immers die Lewende wat gespreek het en spreek. Deur sy woord kry die mens 'n beeld van wie Hy is. "En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie - net 'n stem was daar. Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig..." (Deut. 4:12,13). En wat het Israel gesien? "Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het" (Ex. 20:22).

H. G. L. Peels in Heilig is zijn Naam (p. 13)