Bron: De Wekker, 2010. 2 bladsye. Vertaal deur ​Nic Grobler.

2 Kronieke 34 - Reformasie Vanuit die Boek

… toe … het die priester Hilkía die wetboek van die HERE gevind wat deur die diens van Moses gegee is. … En die koning het opgegaan in die huis van die HERE en ...hy het al die woorde van die verbondsboek wat in die huis van die HERE gevind is, voor hulle ore gelees. En die koning het … die verbond voor die aangesig van die HERE gesluit om die HERE te volg … en om die woorde van die verbond wat in hierdie boek geskrywe is, te volbring

2 Kronieke 34:14, 30, 31

boekrol

Ons herdenk op 31 Oktober die Hervorming wat in 1517 met Luther begin het. Die Woord van God is, anders as in Rome, weer na die volk gebring. Dit was nie die eerste keer dat daar ʼn beweging ontstaan het vanuit die herontdekking van die Woord van God nie. Ons lees al in 2 Kronieke 34 daarvan.

Israel verkeer in diepe verval. Hulle dien afgode en het God vergeet. Die priesters weet nie meer wat God gespreek het en hoe Hy gedien wil wees nie. Die Woord van God funksioneer nie meer in die priesterdiens en die volkslewe nie en God moet self sorg dat sy Woord teruggevind word.

Die Boek word Gevind🔗

Dit gebeur in die tyd van koning Josía. Josía het opdrag gegee dat die vervalle tempel gerestoureer moet word. Onder die geld in ʼn ou offergawehouer kry hulle ʼn boekrol en dit word aan priester Hilkía oorhandig. Hy knoop dit oop en lees daarin. Verras roep hy uit: “Dit is die wetboek van Moses!”

Was dit die voorskrifte vir die priesterdiens, die hele Deuteronomium of al vyf die eerste boeke van die Tanakh? Ons weet nie, maar dit was ʼn outentieke teks van God se Boek wat in die hande van Hilkía lê. Teruggevind!

So was dit ook met Luther in 1517. God het hom sy Woord, met die magtige boodskap van geregtigheid uit genade deur geloof alleen, laat vind, met die bedoeling dat ander dit ook sou lees; net soos dit in Israel onder koning Josía gebeur het.

Die Boek word Gelees🔗

Hilkía besef dat die koning ook van hierdie vonds moet weet. Hy laat roep Safan, die sekretaris van die koning, en hulle lees die boekrol saam. Hulle is altwee oortuig dat hulle vors dit moet lees. Safan vat die boekrol saam na die paleis toe, doen kortliks verslag oor die herstelwerk aan die tempel, bring dan die boekrol tevoorskyn en begin summier daaruit aan die koning voorlees. “En toe die koning die woorde van die wet hoor, het hy sy klere geskeur.” Hy stuur Hilkía met ʼn afvaardiging na die profetes Hulda om te vra wat die wil van die Here is. Dié sê dat die Here wil hê dat die koning én die volk hulle sal verootmoedig. God betrek ook ʼn vrou in die hervormingsproses, selfs as profetes! Priester, skrywer, koning én profetes in Israel word hier op die regte pad van die diens aan God gebring!

groep mense

Daarna roep koning Josía die hele volk op die tempelplein saam. Ouers én kinders moet kom, en vir hulle almal word die rol wat gevind is, voorgelees. So kom die volk dan weer met die geskrewe Woord van God in aanraking. Dit is eerstehandse reformasie.

In hulle dae het Luther, Zwingli, Bucer en Calvyn ook die Bybel na die volk gebring!

Die Boek word Gedoen🔗

Koning en volk begin nou om saam te dóen wat hulle gehoor het uit die boekrol wat teruggevind is. Die reformasie werk deur in die samelewing. Al die gruwels, die afgode, word uit die huise en die land verwyder. Die ware diens van die God van die verbond en genade word herstel. Die volk word weer met die Here herenig. Dit bring ʼn geweldige perspektief op herlees van die heilige Skrifte in sinagoges en gesinne, ook in ons eeu. God kán daarin ʼn geestelike herlewing vir sy volk Israel skenk. Ons mag nog baie verwag!

Ons herdenk op 31 Oktober die Reformasie van die 16e eeu. God het sy Woord opnuut te voorskyn laat kom, terwyl die mens sy troos by aflaat, mis en heilige beelde gesoek het. Die hervormers het die Woord gelees en dit aan die volk deurgegee: die boodskap van God wat Hom in Jesus Christus oor sondaars ontferm. Die seën van die Reformasie is dat ons die Bybel besit, in ons eie hande en voor ons eie oë. Ons lees in dié Woord dat God ons doemwaardige bestaan vasknoop aan die ewige verlossing in Jesus, die Heiland, en dat Hy van ons vra dat ons ons gebroke lewe aan Hom sal toevertrou.

Het ons, elkeen persoonlik, ons al oorgegee aan die genadige God in Christus? Dit is die beste wat jy kan doen, in lewe en in sterwe. Dan lewe ons Christelik volgens die Woord. Jy konformeer jou doen en late met dié evangelie, en sing saam met die psalmdigter:

Heer u Woord is my ʼn fakkel
Wat sy ligglans voor my dra,
Voor my voet die duisternisse
Van my lewenspad verja.

Dan loop jy só deur die jare, en straks deur die tonnel van die dood, die ewige lewe binne!