Bron: Die Kerkblad, 1995. 3 bladsye.

2 Timoteus 3:14-15 - God Self Rus Ons toe vir Ons Lewenstaak

Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus.

2 Timótheüs 3:14-15

Lees 2 Timótheüs 3:1-4:5

Wie van ons kan lewe sonder geloofsankers en geloofswortels? Die Here het immers met elkeen van ons ’n pad geloop tot waar ons vandag is. Hy het ons gebring waar ons vandag is. Ons moet tog besef ... God self rus ons toe vir ons lewenstaak.

Hoe Rus Hy Ons toe?🔗

Deur mense. Deur leermeesters wat self die Here ken en Hom liefhet. Die apostel Paulus was een van Timótheüs se leermeesters. Die dinge wat Paulus geleer het, was nie maar mensewoorde nie. Hy was ge­stuurde van God. Daarom het hy aan ander geleer wat God hom beveel het om te leer. Niks meer en niks minder nie. Timótheüs het dit goed geweet.

Timótheüs was die kind van ’n heidense Griekse pa en ’n Joodse ma. Sy ouma Loïs en sy ma Eunice het hom van kleins af in die Ou Testament onderrig. Hulle het hom geleer dat die beloftes van die Ou Testament in vervulling sal gaan met die koms van die beloofde Messias. En toe - in hulle leeftyd - het Jesus Christus aarde toe gekom. En hierdie twee vroue het tot geloof in Hom gekom. En hulle kon Timótheüs verder leer: “Jesus Christus is die Messias wat moes kom. Hy het God se beloftes in die Ou Testament kom waar maak, Elkeen wat in Hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe ontvang (Joh 3:16)”. Hieraan het ook Timótheüs later vas geglo.

God gebruik vandag steeds mense om ons sy wil te leer. Die meeste van ons het gelowige ouers. Hulle het ons van kleins af geleer om die Here lief te hê. Maar die Here gebruik ook ander mense. Soos predikante en die teologiese professore wat afgesonder word om hierdie werk te verrig.

Hulle het ’n wonderlike taak, ’n grootse verantwoordelikheid. Om in woord en in voorbeeld met God se Woord toe te rus. Om die beginsels van die Woord oor te dra en vas te knoop. Om voorbeelde te wees van dienende gelowiges wat uit liefde vir God en in getrouheid voor Hom lewe. Ja, hulle moet die toerustingswerk waarmee gelowige ouers en ander persone begin het, voortsit.

Betroubare leermeesters speel ’n groot rol in ’n gelowige se lewe. Mense wat self deur God gegryp is leer ander met hulle woorde en met hul dade. Die eerbied waarmee hulle van God praat en waarmee hulle vir God leef, kan ’n onuitwisbare indruk maak. Die Here se manier. Hy rus dikwels gelowiges toe vir hulle lewenstaak deur betroubare, gelowige voorgangers, maar ...

Waarmee Rus Hy hulle toe?🔗

Met die Woord. Alleen die Woord. Daarom glo ek alleen daardie dinge wat die toets van die Woord deurstaan. Ek beskou iemand as betroubaar as hy/sy self in woord en voorbeeld aan die Woord getrou bly. Mensegedagtes spreek nie die laaste woord nie, maar God se Woord. Die Woord is die maatstaf. Daarom mag gelowige nie maar alle menings en idees en standpunte aanvaar nie. Ek aanvaar nie maar iets omdat iemand dit sê nie. Al is hy/sy hoe ’n wonderlike mens met watter mooi gawes. Ek aanvaar wel wat iemand sê omdat dit die toets van die Woord deurstaan. Nie maar wat daardie hooggeplaaste en gerespekteerde mens leer nie, maar wat God leer. Dit is die belangrike. Anders is alles later maar goed en reg en aanvaarbaar.

’n Leermeester wat sy leerlinge behoorlik met die Woord toerus - met woord en voorbeeld leer - het vir sy leerling lamp vir sy voet en ’n lig vir sy lewenspad gegee (Ps 119:105). Die Woord keer dat ons ons andersheid in die wêreld verloor. Die Woord bring ons daartoe om self ’n lig vir die wêreld te wees.

Alleen uit die Woord kry ons ware kennis. In die Woord leer ons Wie God is en wat Hy doen. Dat Hy sy Seun na die wêreld gestuur het. Dat Hy al sy beloftes waar maak Deur die Woord werk God se Gees en bring Hy ons tot geloof.

Nou moet ons goed verstaan: dit gaan nie maar net om blote feitekennis van die Woord nie. Die duiwel ken ook die Woord. Natuurlik is kennis van die Woord van wesenlike belang. Maar … ek delf in die Woord juis sodat my kennis van God en sy optrede en sy eise kan verdiep. Sodat ek God beter kan dien. Dit help nie ek ken die geskiedenis en die name en die feite in die Bybel uit my kop, maar ek ken God self nie met my hart nie. Daarom is dit belangrik dat ons in ons besigwees met die Woord altyd terugkom na God toe. Wat doen Hy? Wat vra Hy? Wat leer Hy ons hier van Homself? Godsopenbaring. Die Woord wil ons meer van God leer Daarom behoort elkeen van ons die Woord gereeld te lees en te bestudeer. Ons moet ons in die kennis van die Woord verdiep. Só groei ons ook in ons liefde vir God. En dan verstaan ons dat die oproep van Paulus aan Timótheüs vandag steeds van groot belang is. Steeds is die oproep: “Bly by wat jy geleer het!”

Dit is wat Hier van Ons Gevra word🔗

Paulus skryf vanuit die tronk aan sy geliefde Timótheüs. Sy heel laaste brief vanuit die dodesel. Kort hierna is Paulus gedood. Voorheen het die jongman Timótheüs hom dikwels op sy sendingreise vergesel. Hy noem hom sy geestelike kind - heel waarskynlik omdat hy tydens sy eerste sendingreis onder Paulus se prediking tot geloof in Jesus Christus gekom het. Die onderrig van sy ma en ouma was voltooi. “Jy - jy moet bly by wat jy geleer het.” In hierdie skrywe van Paulus aan Timótheüs bemoedig hy hom. Hy moedig hom aan om dapper te wees. Soos goeie soldaat van Jesus Christus moet hy vervolging ter wille van die evangelie verduur.

In die eerste deel van hoofstuk 3 lees ons dat Paulus vir Timótheüs waarsku. Daar sal swaar tye kom. Moei­like tye. Tye waarin dit sal lyk asof alles teen die gelowiges gedraai het. “Die mense sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie.” Dit klink amper asof Paulus van ons lewenswêreld praat. Dikwels bolangse godsdiens. Oppervlakkig. Maar die krag, die hart, die ware liefde vir God, is uit die godsdiens. “Gedryf deur eie begeertes. Verward en ’n mislukking in die geloof.” Dit is die kenmerke van mense wat God nie waarlik ken nie. Mense wat nie gedryf word deur hulle liefde vir God nie.

Die besluite wat sulke mense neem, toets hulle nie meer aan die Skrif nie. Hulle vra net: “Werk dit? Los maar daardie ou klomp beginsels. Dit werk tog nie.” En so verval hulle in pragmatisme. Nie meer: “Wat sê die Here?” nie, maar: “Wat werk?” Dit word die maat­staf. Baie keer hoor ons hierdie woorde nie reguit nie, maar verskuild. Mense sal miskien nie reguit sê dat hulle nie aan die Woord glo nie, maar hulle sal probeer om die Woord aan te pas by hulle eie standpunt. Alles tekens van mense wat die Here nie waarlik liefhet nie. Mense wat afdwaal van die waarheid en hulle eie idees verkondig.

“Maar jy!” Die oproep van Paulus aan Timótheüs: “Jy moet anders wees. Bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo.” Die Here praat deur Paulus met elke gelowige. Ja … gryp vas aan jou beginsels. Nie mens­gemaakte uitgangspunte nie, maar die onfeilbare waarhede van die Skrif. Bly by die standpunte wat jy aan die begin ingeneem het. Daardie standpunte wat die toets van die Woord deurstaan. Bly by dit wat jy voorheen geglo het. Hierdie is toets vir jou geloof! Wanneer al die ander rondom jou begin afdwaal en hulle eie koppe volg, wanneer hulle God se wil onder die bed probeer invee - hou jy dan maar sonder ophou aan om weerstand te bied. Hou vas aan die vaste anker - die waarheid van die Woord.

“Bly by wat jy geleer het!” Hierdie oproep sou alleen moontlik wees as Timótheüs geglo het. Die dinge wat hy geleer het, moes hom in die hart getref het. Ingesink het. Ja … kennis alleen is nie genoeg nie. Sonder vertroue in die enige ware God is alles tevergeefs. Geloof is immers kennis én vertroue (HK v/a 21). Daarom: dit wat jy voorheen vas geglo het, het nie verander nie Die beginsels bly dieselfde. God het nie verander nie! Sy Woord het nie verander nie! Ja, die omstandighede het miskien drasties verander Hoe dan gemaak? Dan gaan ek met dieselfde Woordbegin­sels die veranderende omstandighede tegemoet! “Bly by dit wat jy geleer het!”

Slot🔗

“Bly by dit wat jy geleer het.” Of: Bly by Hom van Wie jy geleer het.

Gelowiges gaan nie die lewe tegemoet bloot toegerus met ’n klomp feite nie. Nee! Ons gaan die lewe en ons roeping van elke dag tegemoet - vasgeanker aan ons Rots Jesus Christus. Vasgeanker deur ons geloof in Hom. Biddend probeer ons deur woord en deur voorbeeld bly by wat ons geleer het.

Mag elkeen van ons vasgryp aan die goeie leer van betroubare leermeesters. Vasgryp aan die Woord waarin ons God leer ken. Ja, mag elkeen van ons getrou bly by dit wat ons geleer het.