Bron: Die Kerkblad, 1984. 2 bladsye.

Al - Alle - Alles

vlinder

Het jy geweet dat die woord "al", "alle" en "alles" kort woordjies is wat die hele skepping omvat, wat die diepste aard van die mens beskrywe, wat die totale evangelie uitdruk en wat die volmaakte werk van God openbaar. Dit is kort woordjies wat wye, groot en diep uiterstes beskrywe. Dit is woordjies wat die verskil tussen troos en geen troos maak, veral as ons sien hoe baie die Heidelbergse Kategismus hierdie woordjies gebruik. Kom ons loop op die voetspore van hierdie woordjies in die Kategismus. (Ons gaan na die vraag en antwoord van die Kategismus verwys deur slegs die nommer daarvan in hakies te plaas).

Die Alles van Sonde🔗

Die mens het homself en al sy nakomelinge in sonde laat val (9) en daarom kan die mens nie die wet van God alles ten volle onderhou nie (5). Tensy ons deur die Gees van God wedergebore word, is ons heeltemal onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad (8).

Die Alles van Verlossing🔗

God die Vader het sy Seun gegee om 'n ware menslike natuur aan te neem sodat Hy aan sy broeders in alle opsigte gelyk sou wees, uitgesonderd die sonde (35). Deur sy dierbare bloed het Hy vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos en so bewaar dat alles tot my saligheid moet dien (1). Ja, ter wille van die voldoening van Christus wil God aan al my sondes nooit meer dink nie (56), selfs al kla my gewete my ook aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en geeneen daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurigdeur tot alle boosheid geneig is (60).

Die Alles van Geloof🔗

Nie alle mense word weer deur Christus verlos nie, maar alleen die wat in Hom deur 'n ware geloof ingelyf word en al sy weldade aanneem (20). Dit is die Heilige Gees wat my deur 'n ware geloof Christus en al sy weldade deelagtig maak (53) en hulle wat hierdie Saligmaker met 'n ware geloof aanneem, moet alles in Hom hê wat vir hulle saligheid nodig is. (30). 'n Ware geloof is 'n gewisse kennis waardeur ek alles vir waaragtig hou wat God aan ons in sy Woord geopenbaar het (21). Ja, dit is om alles wat ons in die evangelie beloof word, te glo (22).

Die Alles van God se Krag en Sorg🔗

Die ewige Vader van ons Here Jesus Christus het die hemel en aarde, met alles wat daarin is, uit niks geskape (26) en is elke oomblik besig om met sy almagtige en alomteenwoordige krag die hemel en die aarde en al die skepsels met sy hand te onderhou en te regeer (27). Daarom sal die gelowige kind van God in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar wees en in alles wat nog oor ons kan kom op ons getroue God en Vader vertrou, aangesien alle skepsele in sy hand is (28). Ek vertrou op Hom dat Hy my met alles wat nodig is vir liggaam en siel sal versorg en ook al die kwaad wat Hy oor my in daardie jammerdal beskik, my ten bate sal bestuur (26).

Die Alles van Ons Hoop🔗

Die gelowige kan in alle droefenis en vervolging met 'n opgerigte hoof dieselfde Saligmaker wat Hom tevore om jou ontwil voor die strafgerig van God gestel en die vloek geheel en al van jou weggeneem het, as 'n Regter uit die hemel verwag, wat al sy en jou vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar jou met al die uitverkorenes tot Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem (52).

Die Alles van Gehoorsaamheid🔗

Die alles van God se verlossing is ook vir ons die alles van ons gehoorsaamheid. Dat ek alle afgodery moet vermy en op God alleen in alle ootmoedigheid moet vertrou om van Hom alles wat goed is te verwag (94). Ek moet al die dae van my lewe van my bose werke rus (103). Teenoor hulle wat oor my gestel is moet ek alle eer, liefde en trou bewys (104). Teenoor my medemens moet ek alle wraakgierigheid aflê (105) en alle vriendelikheid bewys (107). Onthou dat alle onkuisheid deur God vervloek is (108). Kortom, ek moet in alle geregtigheid 'n behae hê (113).

Die Alles van die Liefde🔗

God het alles (sy enigste Seun) gegee om in ons plek die sondeskuld en straf te dra. Daarom moet ons die alles van ons liefde gee: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met jou hele krag" (Mat 22:37).