Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Baie Soos Een

stene

Verdeeldheid oor politieke oplossings vir ons land dreig om die eensgesindheid in gemeentes aan te tas. Daarteen moet ernstig gewaak word, omdat eensgesindheid 'n belangrike wesenskenmerk van die kerk is. Die kerk se geloofwaardigheid in die wêreld hang in 'n groot mate van sy eensgesindheid af. In Johannes 17 bid Christus:

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

Hier op aarde is Jesus se prediking op grond van sy wonders en lewe beoordeel. Nou, na sy hemelvaart, is sy liggaam, die kerk, die maatstaf waarvolgens die wêreld die Evangelie toets. Die wêreld sal dus in be­sonder na die eensgesindheid van 'n gemeente kyk. As daar eensgesindheid is, sal dit die wêreld kan oortuig dat die Evangelie van Christus waar is. Waar baie soos een leef, kan dit een soos baie oortuig.

Watter kragtige voorbeeld is 'n gemeente se eenheid en liefde nie in die wêreld nie! Dit kan 'n liefdelose wêreld oortuig dat Christus waarheid is. Waak en stry dus teen tweedrag en verdeeldheid, want van so 'n ge­meente sê Paulus;

Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie; ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus… Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie?1 Korintiërs 3:1, 3

'n Gemeente is nie maar net van nature en vanself 'n gemeente van eensgesindheid nie. Die grondslag van die eensgesindheid is die inwoning en werk van die Heilige Gees in die hart van 'n gemeente. En die Gees werk deur die verkondiging, onderrig en opbou vanuit die Woord. In 'n gemeente kan daar dus baie gedoen word om geleenthede te skep om die lidmate as 'n een­heid saam te snoer, maar ten diepste kan eensgesind­heid nie georganiseer word nie. Sulke geleenthede is belangrik, maar dit is die gemeente waarin die predi­king sentraal staan, die gemeente wat hulle heelhartig op onderrig en studie vanuit die Woord toelê, waar die eensgesindheid deur die Gees in Christus gesmee sal word.

'n Gemeente met 'n mooi getuigskrif van eensgesind­heid was die gemeente in Jerusalem (kyk Handelinge 4:32). Daardie gemeente het op 'n stadium uit 'n paar duisend lidmate bestaan, maar hulle hoeveelheid was nie 'n verhindering vir eensgesindheid nie. En wat daardie ge­meente se samestelling betref: baie was Jode wat vir die Pinksterfees van verskillende landstreke gekom het, en tog was politieke en kulturele verskille by hulle geen verdeeldheidsfaktor nie. Hulle was eensgesind, want dit het vir hulle allereers om God, sy Woord en hulle diens aan God gegaan.