Bron: Die Kerkblad 2002. 3 bladsye.

Bybelstudie oor gebed (2): Wat moet ons bid?

In Romeine 8:26 skryf die apostel Paulus: "Ons weet nie reg wat ons moet bid nie." Meeste van ons het die waarheid hiervan al dikwels aan eie lyf gevoel.  Ons kry net nie die regte woorde nie, of die woorde van ons gebed droog op. Hierop antwoord die apostel dat die Heilige Gees ons swakhede te hulp kom.  Hy help ons om te bid.

Hoe doen Hy dit?  Uiteraard deur die Woord, want Gees en Woord kan nie van mekaar losgemaak word nie.  Op die vraag wat ons moet bid, moet ons dan vir 'n antwoord in die Bybel soek.  Hoe meer ons Bybel lees, hoe beter sal ons weet wat om te bid.

Jesus se dissipels het met hierdie selfde vraag geworstel.  In Lukas 11:1 vra hulle vir Hom: "Here, leer ons bid."  Daarop het Hy, wat self die Woord is, hulle die gebed geleer wat by ons as die Onse Vader bekend geraak het.  Daarom is die Onse Vader miskien die beste plek om met Bybelstudie te begin vir iemand wat wil weet wat ons moet bid. Hierin gaan die Heidelbergse Kategismus (So. 45-52) ons voor.

In hierdie aflewering van ons Bybelstudie neem ons dan die Onse Vader as vertrekpunt, en van daar af kyk ons dan ook na die gebede wat gelowiges elders in die Nuwe Testament gebid het.  Die gedagte is weer eens dat u die Skrifdele wat hieronder aangetoon word, self in die Bybel (verkieslik albei Afrikaanse vertalings, en as u graag wil, ook ander vertalings) nagaan.  Daarna kan u u eie gedagtes na aanleiding van die gepaardgaande vraag neerskryf en byderhand hou vir 'n uiteindelike samevatting.

Gebede wat op God betrekking het🔗

1. Lees Matteus 6:8, 9 en Sondagafdelings 46 tot 49 van die Kategismus. Skryf neer wat dit u leer oor die volgende:🔗

1.1  Aan wie leer Jesus ons om ons gebede te rig?

 1. Waaroor gaan die eerste drie bedes van die Onse Vader'?
 2. Op wie het hierdie bedes betrekking?

2. Lees die onderstaande gebede van gelowiges en skryf neer wat u daaruit leer:🔗

2.1  Paulus se gebed in Romeine 11:33-36

a) Vergelyk sy gebed met Jesus se woorde in Johannes 4:23, 24.​
b) Waaroor gaan Paulus se gebed in Romeine 11 (Hoe het dit op God betrekking)?

2.2  Die gebede in Handelinge 27:35 en 28:15

 1. Vergelyk hierdie gebede met die opdragte in Efesiërs 5:4, 20 en 1 Tessalonisense 5:18.
 2. Waaroor gaan hierdie gebede (hoe het dit op God betrekking)?
 3. Lees ook 1 Timoteus 3:3,4. Waaroor moet ons God dank?
 4. Lees ook 1 Korintiërs 1:4, 2 Tessalonisense 2:13 en Romeine 1:8. Waaroor moet ons God dank?

2.3 Lees Openbaring 4:10; 11:16, 17; 15:3 en 19:4. Waarmee sal die kerk, volgens hierdie Skrifdele, in die voleinding besig wees?

Maak 'n opsomming van wat u uit bostaande gedeeltes oor ons gebede leer.

Gebede wat op mense betrekking het🔗

3. Gebede met betrekking tot die bidder self🔗

3.1 Lees Matteus 6:11, 12 en 13 asook 1 Petrus 5:7, Filippense 4:6, Jakobus 1:5, Handelinge 8:22 en Psalm 19:14. Skryf neer wat hierdie verse u oor die volgende leer:

 1. Op wie het hierdie gebede betrekking?
 2. Waarvoor word in elk van hierdie gebede gebid?

3.2 Kyk ook hoe Sondagsafdelings 50 tot 52 van die Kategismus die vierde, vyfde en sesde bede van die Onse Vader verklaar. Skryf neer wat dit u oor die volgende leer:

 1. Op watter belydenis berus elke gebed wat gelowiges vir hulleself bid?
 2. Waar lê die verskil tussen 'n selfsugtige gebed en 'n gebed van vertroue?
 3. Waarvoor, waarom en hoe kan en moet ons dinge met betrekking tot onsself in ons gebede vra?

4. Gebede met betrekking tot ander mense🔗

4.1 Lees 2 Korintiërs 13:7, 9, 2 Tessalonisense 1:11 en 3:1. Skryf dan die antwoorde op die volgende neer:

 1. Vir wie doen die apostel in hierdie gebede voorbidding?
 2. Waaroor doen die apostel voorbidding?
 3. Vir wie moet die kerk voorbidding doen, en waarvoor?
 4. Hoe dink u behoort voorbidding vir die kerk in ons tyd plaas te vind?

4.2 Lees Jakobus 5:14 en 1 Johannes 5:16 en gee die antwoord op die vrae:

a) Vir wie moet, volgens hierdie verse, voor­bidding gedoen word?
b) Wie moet die voorbidding doen? By watter geleenthede?
(Vir dié wat 'n bietjie verder wil delf: Kyk of u kan vasstel wat die sonde tot die dood is waarvan 1 Johannes 5:16 praat, en waarom Johannes sê dat vir so iemand nie om vergewing gebid kan word nie.)
c) Hoe dink u behoort voorbidding vir individuele lidmate van die kerk plaas te vind?

4.3 Lees 1 Timoteus 2:1-4 en skryf neer wat dit u oor die volgende leer:

a .Vir wie moet, volgens die opdrag van hierdie verse, gebid word?

 1. Waarom moet vir hulle gebid word?
 2. Wat sou u sê moet die kern van ons voor­bidding vir hulle wees?
  Lees ook Matteus 5:44, Lukas 23:34, Han­delinge 7:60 en 2 Timoteus 4:16.
 3. Vir wie moet ons, aldus hierdie verse, voorbidding doen?
 4. Wat is die kern van die voorbidding vir sulke mense?
   f.  Hoe dink u behoort die kerk voorbidding vir mense buite die kerk te doen?

Vir wie moet ons almal bid en waarvoor alles?  Maak 'n opsomming.