Bron: Die Kerkblad, 1985. 1 bladsye.

Christen en Kuns

verf en kwaste

Die Interkerklike Kom­missie vir Opvoeding en Onderwys (IKKO) het na besinning tussen die verteenwoordigers van die drie Afrikaanse Kerke ooreenstemming bereik met betrekking tot die vol­gende riglyne as uitgangs­punte vir die Christen se verhouding tot die kuns.

  • In gehoorsaamheid aan die Skeppingsop­drag (Genesis 1:28; 2:15) is die kunstenaar geroepe om sy talente ywerig te beoefen en kunsprodukte tot eer van God en tot heil van die medemens te le­wer.

  • Dit is die roeping van die kunstenaar om die lewenswerklikheid te verken, te interpreteer en om met die aanwen­ding van sy besondere talente sy bevindinge te openbaar.

  • Die skerpsinnige waar­neming van die begaaf­de kunstenaar en sy uitbeelding van die waarheid dwing bewondering af terwyl dit die ingeskape behoefte aan skoonheid by die mens bevredig.

  • Die ongeregtigheid en die sedeloosheid binne die samelewing mag by geleentheid die kunstenaar dwing om hierdie kwaad te identifiseer sodat ander dissiplines dit kan bestry.

  • Die Bybelskrywers bied aan die kunste­naar die model vir die uitbeelding van die son­dige en gebroke werk­likheid deurdat die kwaad nie deur die beskrywing daarvan verheerlik word nie. Selfs die seksuele word só diskreet behandel dat verkeerde hartstogt­e nie opgewek word nie (Vergelyk Genesis 19:31-36; Genesis 38; Genesis ­39:2; 2 Samuel 11; 2 Samuel 13; Spreuke 7; Esegiël 23.)

  • 'n Kunswerk besit nie net estetiese waarde nie — daar is ook maatskaplike, psigologiese religieuse, etiese, staatkundige en ekono­miese norme wat met die beoordeling van die kunswerk meespreek.

  • Die Christen-kunste­naar maak hom nie aan die oorbeklemto­ning van die dissonante in die geskonde werk­likheid skuldig nie.

  • Die sogenaamde egte goeie kuns, wat God­onterend is en die heil van die medemens aantas, is ten spyte van sy kunskwaliteite on­aanvaarbaar.

  • Die vryheid wat die skeppende kunstenaar geniet, stel hoe eise aan die verantwoordelik­heidsin van daardie kunstenaar. Daarom verdien die gemeen­skap van owerheids­weë beskerming teen die produkte van on­verantwoordelike kun­stenaars.

  • Die kerk betuig beson­dere waardering teen­oor die kunstenaars wat in die beoefening van hulle gawes die Christelike lewensnor­me eerbiedig.