Bron: Die Kerkblad 1995. 2 bladsye.

Christus se kerk is positief!

In 'n onlangse TV-program sê iemand op neerhalende wyse: "Dit is mos maar die kerk se taak om teen alles te wees wat lekker is!" Sy woorde is nie juis oorspronklik nie. Van lankal af word die Christelike kerk met die karikatuur voorgestel dat ons anti-alles is.

Die kerk ís wel anti🔗

Wat hierdie karikatuur laat inslag vind, is die feit dat dié prentjie van die kerk gedeeltelik waar is. In 'n sekere sin staan die kerk inderdaad in teenstelling met baie dinge. Die kerk het immers te doen met 'n groot teëstander: Satan self (1 Pet 5:8). Om dan teenstand te bied teen ons teëstander, moet ons bereid wees om gekant te wees teen alles waarmee hy die kerk ten gronde wil rig. So nie, hys ons die wil vlag, en kort voor lank gooi ons die handdoek in!

Die kerk is egter nie 'n kerk van lafhartiges nie. Ons trek die wapenrusting van die geloof aan en sê ons teëstander die stryd aan (Ef. 6). Toegerus deur die Gees en die Woord kan ons sy aanvalle die hoof bied.

Onder sy leiding bied ons teenstand. Hy lei ons om alle goddeloosheid af te lê (Kol. 3:5), om dit selfs nie onder mekaar te noem nie (Ef. 5:3), om met mense wat hulle met goddelose dinge besig hou, nie gemeenskap te hê nie (Ef. 5:7), en ons van hulle te onttrek (2 Tess. 3:6). So sal die kerk aan die duiwel geen vastrapplek gee nie (Ef. 4:27).

As die kerk dan anti-alles is, is ons anti die duiwel en alle werke van goddeloosheid. Daarom hét die kerk 'n taak om teen sekere dinge te getuig — teen onsedelikheid en bedrog, teen geweld en afgodery, teen valsheid en laster. Ten spyte van die "lekker"-vaandel waaronder hierdie goddelose werke gepropageer word, is nie een daarvan lekker nie, maar bring dit tot slawerny (Rom. 6:12).

Daarom sál die Afrikaanse kerke nie genoeë neem met Sondagsport wat op die Afrikaanse gemeenskap afgedwing word nie; daarom sál ons weier om te aanvaar dat pornografie (ook in Afrikaans!) ons tydskrifrakke ontsier; daarom sál die kerke weerstand bied teen gruwelike lastering van die Here wat ook in ons Afrikaanse dagpers begin kop uitsteek. Teen sulke dinge sal die kerk wees. Teen sulke dinge moet die kerk wees. Want met sulke dinge wil ons teëstander, die duiwel, die kerk verslind (1 Pet 5:8).

Die kerk is bo alles pró🔗

Maar wie op grond hiervan wil beweer dat die kerk teen alles is, hou hom met 'n halwe waarheid besig. Inderwaarheid laat die bewering dat die kerk teen alles is, die grootste deel van die waarheid buite rekening, naamlik dat Christus se kerk in sy wese 'n pro-kerk is.

Die groot opdrag wat die kerk ontvang het, is juis om ten gunste te wees — ten gunste van die Here God. God het sy kerk in die wêreld gestuur om vir Hom en van Hom te getuig, soos Hy Hom in Jesus Christus geopenbaar het. En die getuienis aangaande Jesus Christus is van begin tot einde positief!

As die mens die Bybel noukeurig lees, sien jy dat die opdragte aan die kerk om positief op te tree, by verre meer is as die opdragte om af te wys. Dink maar aan: "Jaag altyd na wat goed is. Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar" (2 Tess. 5:15-18). Daar is ook die baie positiewe opdrag van Handelinge 1:8: “Julle sal my getuies wees”, nog duideliker uitgespel in Timoteus 4:2: “Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig ...”

Wie is werklik negatief?🔗

Op die positiewe Woordverkondiging van die kerk kom dit aan die lig wie werklik 'n anti-gesindheid het. In 2 Timoteus 3:8 skryf Paulus oor die mense "wat die waarheid teëstaan," en in 4:3 skryf hy: "Daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie." Ja, die groot anti-beweging kom van die volgelinge van die teëkoning, Satan, wat van begin tot einde gekant is teen God en sy waarheid. Hulle werp alles in die stryd om die waarheid van God af te kraak en te relativeer of verdag te maak.

Maar die kerk - nadat ons al hulle anti-pogings afgeweer en afgewys het, gaan positief voort om die waarheid van God Drie-enig in Jesus Christus te proklameer.