Bron: Die Kerkblad, 1985. 2 bladsye.

Is Daar Nog Fees in Paasfees?

leë graf

Paasfees is op hande.

oop reg waardeer, wat hierdie tDie vraag is sekerlik nie buite orde of die Christen nog vandag weet hoe om fees te vier nie. Weet ons wat ware vreugde is oor al die gawes wat God skenk?

Dit is baie belangrik dat in die gelowige se lewe ook fees en vreugde en blydskap en gejubel sal wees, aangesien dit deel uitmaak van die verlos­singswerk van God.

In Sagaria 3 tref ons die hoëpriester Josua aan waar hy voor die aangesig van die Here staan. Aan sy regterhand staan die Satan gereed om hom aan te kla. En as die Satan se lippe begin roer om sy aanklag van ontrouheid teen Josua te verwoord, word sy mond deur die Here self gesnoer.

Mag die Here jou bestraf, o Satan! Ja, mag die Here, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?

Die Here self tree dus in vir Josua, die vuil ver­waarloosde hoëpriester. As die Here van sy verkiesende genade praat, kan die Satan geen wettige klag meer teen die kind van God inbring nie. Die Satan byt sy leeutande stomp sonder om 'n merkie te maak aan die genadewerk van God.

Maar die Here hou nie hier op nie. Hy neem nie net Josua se skuld, d.w.s. sy vuil klere, weg nie, maar beklee hom verder met feesklere: Josua word nou dus voorberei op 'n lewe wat nie net leeg van skuld is nie, maar ook vol van vreugde!

Die vraag is dus: is daar vandag nog feesvreugde by die kerk, die gelowiges? Bestaan die "vreugde" wat daar is, nie maar net uit 'n papiervreugde, uit 'n blote besef dat daar dankbaarheid moet wees, sonder dat dit werklik teenwoordig is nie? Is dit ware vreugde?

Bring die feesgeleenthede wat daar vir die gelo­wige bestaan ware vreugde?

  • Die feeste elke Sondag waar die opstanding van Christus herdenk word?

  • Die nagmaalsfeeste waar herdenk word die heerlike gebeurtenis van die bittere dood van Jesus Christus as betaling vir sondes?

  • Die ander Christelike feeste: Kersfees? Hemelvaart? Paasfees?

Daar is sekerlik geen ander fees wat soveel vreugde by die gelowige behoort te ontketen as juis Paasfees nie.

Dit is die dag waarop die Jode herdenk het hoe God hulle uit die slawehuis van Egipte uitgelei het, hul ontruk het aan die slawebande wat hul ter dood wou omknel.

God het ook die Farao en sy volgelinge gestraf oor hul ongehoorsaamheid, maar sy volk wat gehoorsaam die paaslam geslag en sy bloed aan die deurposte gesmeer het, gespaar en bewaar.

Maar Paasfees het ook betekenis vir die Christen. Want juis tydens die eet van 'n pasga het Jesus Christus kort voor sy dood die nagmaal ingestel met die woorde:

Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle verbreek word tot 'n vol­kome versoening van al jul sondes.

Ja, Hy is die Paaslam wie se bloed gesmeer is aan die deurposte van elkeen wat in Hom glo, sodat die regverdige God hom sparend verby­gaan. Is daar nog ware vreugde en blydskap oor die bloed wat ook vir jou gestort is om jou dui­sende sondes voor God te bedek? Of is die kerk se feesklere so vuil en lelik en verouderd en ver­moeid soos die gelowige self?

lam

Mag God die kerk sy dikwels moedelose dank­baarheid vergewe en ware feesvreugde skenk.

En aangesien vreugde juis een van die gawes van die Gees is bestaan die gevaar dat 'n feeslose kerk 'n geeslose kerk kan word.

Laat ons nou die Heer, wat sy volk verbly het deur sy sterkte, eer.
Hom, die grote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het.Psalm 81:1