1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Amp van Herder en Leraar

Die derde permanente amp in die kerk is dié van herder en leraar (Ef. 4:11). Dat ook hierdie amp bevestiging vereis, blyk uit 1 Timotheüs 4:14 en Romeine 10:15. Die belangrikste werk van diegene in dié amp is om te “arbei in woord en leer” (1 Tim. 5:17), dit wil sê om die evangelie te verkondig.

Dat diegene wat arbei in die woord en leer ouderlinge is saam met hulle wat in die kerk regeer, blyk uit 1 Timotheüs 5:17. Hierdie vers laat inderwaarheid blyk dat die bedienaars van die evangelie ook regeer, net soos die regeerouderlinge ook herders is (Hand. 20:28). Die Skrif maak nie ʼn skeiding tussen die ampte van die regeerouderlinge en dié van die bedienaars nie.

Die belangrikste taak van die ouderlinge wat “arbei in woord en leer” is om die evangelie te verkondig (2 Tim. 4:2). Efesiërs 4:11 beklemtoon dat die amp ʼn leeramp is. Dit is nie die werk van die predikant om te vermaak nie. Ook, streng gesproke, nie om te “evangeliseer” nie. Dit is sy werk om te leer.

Ons moet dit beklemtoon, want skynbaar het baie bedienaars van die Woord dit vergeet. Dikwels sit gemeentelede jarelank onder die geklank van hulle prediking en leer byna niks. Dit is natuurlik nie altyd aan die predikant toe te skryf nie, maar dikwels is dit.

Die predikant het die roeping om die ouer mense én die kinders in die gemeente te leer (Joh. 21:15). Daarom moet die predikant die kinders van die kerk gereeld onderrig in Bybelgeskiedenis en die Bybelse leer, sonder verspotte en nuttelose “kinderdienste” waarin weinig van betekenis geleer word.

Die predikant het selfs die roeping om jong manne vir die bediening van die Woord te onderrig en voor te berei (2 Tim. 2:2). In ooreenstemming hiermee het Gereformeerde kerke altyd bedienaars van die evangelie hiervoor aangestel. Ook hierin is die predikant dus ʼn herder van die volk van God, met die groot verantwoordelikheid om hulle te versorg (Eseg. 34:1-6).

ʼn Deel van ʼn predikant se roeping om te leer, is die verantwoordelikheid om self te lees en studeer en op die leer ag te slaan om dit te ken (1 Tim. 4:13-16). Hierdie verantwoordelikheid word dikwels nagelaat. Dit daarom verkieslik dat hulle wat in die amp dien die geleentheid moet hê om “op die leer te let” deur opleiding en onderrig voordat hulle die verantwoordelikheid van die leeramp aanvaar. Hoe dit gebeur, is nie so belangrik as dat dit welgebeur nie.

Die gemeente het ook hierin ʼn verantwoordelikheid. Soos die kerk in Kolosse moet hulle vir hulle predikant sê: “Gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul” (Kol. 4:17). Die gemeente moet dit sê, en hulle moet dit dikwels sê, veral as die predikant nie sy Bybelse verantwoordelikheid nakom nie.

Die amp van herder en leraar is nie bedoel om maklike werk te wees nie. Dit is deur God verorden tot redding van sy volk. Wee die herders wat nie aan die skape weiding verskaf nie! (Eseg. 34:2).