Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Die Een Doen Sonder om die Ander na te Laat

Jy moet nie so met die Woord van God besig wees dat jy nooit by die God van die Woord uitkom nie.

Bybel

Wie hierdie treffende stelling eerste uitgedink het, is moeilik om uit te maak. Nietemin word dit deesdae baie algemeen gebruik as 'n waarskuwing vir mense wat baie met die Bybel besig is — ook vir gereformeerdes wat baie erns maak met die Bybel as enigste rigsnoer van hulle lewe. So word die gereformeerde stelreël van Sola Scriptura ("deur die Skrif alleen") ernstig bevraagteken. Maar kan 'n mens op so 'n manier met die Bybel besig wees dat dit jou van God af weghou?

Skrifgeleerdes Sonder God?🔗

As 'n mens na die Skrifgeleerdes in die Bybelse tyd kyk, kom jy tot die gevolgtrekking: ja, beslis! Watter droewige voorbeeld was die Skrifgeleerdes nie van mense wat aan die Bybel 'n verkeerde plek toegeken het. Hulle het hulle lewe aan die studie van die Bybel (destyds nog net die Ou Testament) gewy en tog, toe die Christus van God lewend voor hulle gestaan het, het hulle Hom nie geken nie. Trouens, hulle het Hom gehaat en geskreeu: "Kruisig Hom!" Hulle was met die Woord van God besig, maar het nie die God van die Woord herken nie. Daardie Skrifgeleerdes was 'n waarskuwing vir Bybelgeleerdes van alle tye, wat die Bybel goed ken, maar in die proses God nooit leer ken nie.

Die debat oor die historiese Jesus wat die afgelope maande landswyd in die dagpers gevoer is, het baie mense weer laat vra: Hoe is dit moontlik dat teoloë wat dit as hulle lewenstaak het om die Bybel te bestudeer, kan ontken dat Jesus Christus die Seun van God is en dat hulle sy soenoffer aan die kruis en sy opstanding uit die dood verwerp? Is dit dalk 'n geval van so besig wees met die Bybel dat die God van die Bybel ongemerk by jou verbygaan?

Om oor ander mense se motiewe te oordeel, is haas onmoontlik. Maar al hierdie vrae bring elke gelowige by homself of haarself uit: Ek is self so gereeld met die Bybel besig, maar kom ek ooit in my Bybelstudie te staan voor Hom van wie die Bybel kom? Wie die Bybel lees asof dit nie die Woord van God is nie, gaan nie by die God van die Woord uitkom nie.

God maak Sy Woord Sentraal🔗

Die keersy van hierdie treffende waarskuwing moet egter ook raakgesien word. Dit lui so: Wie aan die God van die Woord vashou, sal ook aan die Woord van God vashou. Anders gestel: Ons kan nie God as Here in ons lewe hê sonder om noukeurig ag te gee op elke woord wat Hy tot ons rig nie. 'n Kind wat sy vader werklik liefhet, sal tog graag luister na alles wat sy vader sê, en in liefde elke woord wil gehoorsaam, net soos sy vader dit bedoel het.

Dit beteken dat gereelde Bybelstudie nie verkeerd is nie. Dit beteken ook dat die gereformeerde Sola Scriptura-stelreël in die kol is. Dit beteken dat ons in alles die Bybel as rigsnoer van ons lewe kan en moet neem. Mits dit saamhang met 'n lewende verhouding met God. Want dan gaan dit nie maar net oor die Bybel as 'n boek nie. Dit gaan oor die Bybel as die boek waarin ons ons Vader se woorde verneem. As ons die Here van harte ken, sal ons sy Woord ook van harte omhels.

By dit alles moet ons in gedagte hou dat die Here wil hê dat ons met sy Woord besig sal wees. Juis om hierdie rede het Hy sy Woord vir ons laat opteken: sodat ons, wanneer ons dit lees of hoor, kan weet wat Hy sê. In die Bybel maak Hy aan ons in mensewoorde bekend wie Hy is, wat sy wil is en hoe groot sy genade in Jesus Christus oor ons is. En saam met die lees en die hoor van sy Woord bring Hy geloof in ons harte voort (Rom. 10:17). Dié geloof bring Hy in ons voort deur sy Heilige Gees kragtig in ons te laat werk. "Deur sy woord van die waarheid," skryf die apostel Jakobus (1:18), "het Hy ons voortgebring sodat ons eerstelinge van sy skepsele kan wees."

Bybelstudie

Daarom: Jy moet nie so met die Woord van God besig Wees dat jy nooit by die God van die Woord uitkom nie. Ja, maar: Jy móét so met die Woord van God besig wees dat jy by die God van die Woord uitkom. En ook: Wie by God uitgekom het, kan nie anders nie as om met sy Woord besig te wees.

Kerk, Liefde en Gesonde Leer🔗

Hierdie kort besinning bring 'n mens by enkele ander eendersklinkende stellings uit:

  • Jy moet nie so met die kerk van die Here besig wees dat jy nooit by die Here van die kerk uitkom nie. En tog: Wie by die Here uitgekom het, sal nie anders nie as voluit deel van sy kerk wees.

  • Jy moet nie so met die gesonde leer besig wees dat jy nie by die liefde uitkom nie. En tog: Wie in die liefde van God staan, sal die gesonde leer wat ons van Hom ontvang het, met oorgawe omhels en verdedig.

Al hierdie dinge kan saamgevat word in 'n ewe bekende uitdrukking: Doen die een sonder om die ander na te laat.