Bron: Die Kerkblad. 3 bladsye.

Die Fondament en Bouplan van die Ware Kerk (NGB Art 29)

Lees 1 Korintiërs 3:10,11

Bouplan

Waarom behoort jy aan die Gereformeerde Kerk? Omdat jy daarin grootgeword het? Omdat jy dit maar van jou ouers gekry het? Omdat jy, soos ons maar aldag sê, in die Gereformeerde Kerk ingetrou het? God het wel sy maniere waarop Hy dié wat syne is in sy kerk bymekaarbring. Dit bely ons ook in art. 27 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. Maar sê nou maar jy kon self van voor af kies by watter kerk jy jou wil voeg ... Gestel jy gaan woon in 'n vreemde land waar daar nie 'n kerk is wat "Gereformeerde Kerk" genoem word nie, by watter kerk sou jy jou voeg?

Sommige mense het 'n maklike oplossing vir die probleem. Hulle sê: "Ag wat, alle kerke is eintlik maar dieselfde. Solank ek maar net aan 'n kerk behoort". O nee, antwoord art. 28 van die NGB, jy kan jou nie maar sommer by enige kerk voeg nie. Want elkeen is verplig om hom by die WARE kerk te voeg.

Maar hoe lyk die ware kerk dan? Waaraan ken 'n mens die ware kerk uit? Oor hierdie vraag gaan dit in artikel 29 van die NGB. Oor die kenmerke van die ware en die valse kerk. Vir sommige mense is ook dit geen kwessie nie. Hulle sê: "'n Mens voel sommer aan: hier het ons met die ware kerk te make, en daar met die valse kerk". Die probleem met hierdie benadering is dat dit op jou eie gevoel berus. En 'n mens se gevoel is bedrieglik en wisselvallig. Na jou aanvoeling geoordeel, sou die ware kerk dus van dag tot dag kon wissel. En dit kan tog nie.

Ander mense sê weer: "'n Mens ken die ware kerk uit deur te kyk na hoe lewendig dit in die kerk daaraan toe gaan. Daar waar dinge gebéúr, waar die mense in beweging kom, waar die geestesgawes van die lidmate sterk na vore tree, waar daar warme en gesellige onderlinge meelewing is, daar is die ware kerk". Maar, goed en mooi soos wat hierdie verskynsels mag wees, kan ons ook nie daaraan wil gaan meet of 'n kerk ware kerk is of nie. 'n Mens sou immers gesellige onderlinge meelewing by 'n leserskring of 'n vriendekring kon aantref, en 'n politieke vergadering waar mense in beweging kom, sonder dat so 'n byeenkoms daardeur tot kerk verhef word.

As jy werklik na die ware kerk soek, moet jy vra: Op watter grondslag staan die kerk? Dit hoort tog by enige saak so: As jy dit wil toets of jy jou daarmee wil bemoei of nie, dan vra jy eers: op watter grondslag staan die saak?

In ons tyd is dit so dat daar al hoe minder na die grondslag en die beginsel gevra word, en al hoe meer na die nut en die voordeel. Maar God vestig ons aandag op die grondslag, veral as dit kom by sy kerk. In 1 Kor. 3:11 sê Hy vir ons deur die apostel Paulus: "Niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is, dit is Jesus Christus". Vir die ware kerk kan daar dus maar net een Grondslag wees: Jesus Christus.

Die Fondament: Die Belydenis aangaande Jesus Christus🔗

Jesus Christus is die fondament vir die ware kerk. Nie gesellige saamverkeer of die geestesgawes of groot aktiwiteit nie. Dit alles is wel pleisterwerk aan die muur. Maar die enigste ware fondament is Jesus Christus. Niemand kan 'n ander fondament vir die kerk lê as juis Hom nie. Wie 'n ander fondament lê, hou hom nie meer besig met die kerk nie. Hy kan dit nog kerk noem, maar dit is nie meer die ware kerk nie.

Maar wat bedoel Paulus as hy sê dat Jesus Christus die fondament is? Hy sê immers dat hyself die fondament soos 'n bekwame boumeester gelê het, 'n fondament waarop ander bou. Hoe het die apostel Jesus Christus as fondament gelê? Deur Jesus Christus as belydenisgrondslag van die kerk te stel. Dat dit hier om belydenis gaan, is duidelik uit ander plekke in die Skrif.

Ook in Efesiërs 2:20 beskryf Paulus die kerk met die beeld van 'n gebou, maar daar sê hy dat die fondament dié van die apostels en profete is. Duidelik het hy nie die persone van die apostels en die profete in gedagte nie, maar hulle leer. Dit wat hulle verkondig het, naamlik die waarheid aangaande Jesus Christus, is die fondament.

Dat die belydenis van die waarheid aangaande Jesus Christus fondament van die ware kerk is, blyk verder uit Matt. 16:13-18. Daar lees ons dat Jesus se dissipels by monde van Petrus bely het: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." En dan antwoord Jesus: "Op hierdie rots sal Ek my gemeente bou." Dit is: op die rots, op die fondament van die belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van God!

Ons glo dat die waarheid aangaande Jesus Christus, en daarmee ook die waarheid aangaande God Drie-enig soos Hy Hom in die Skrifte aan ons openbaar, in ons belydenisskrifte saamgevat is. Die grondslag van die kerk is dus die belydenis aangaande Jesus Christus soos vervat in ons belydenisskrifte. Wie dus torring aan ons belydenisskrifte (tensy die Woord ons daartoe noop!) speel met vuur. Want so iemand ondergrawe die fondament van die gebou.

fondament

Die kerk is dan geroep om die belydenis aangaande Jesus Christus te handhaaf en te verkondig, soos God Hom deur die apostels en profete aan ons geopenbaar het. Deur hulle het God die fondament gelê. Ons moet op die fondament verder bou.

Die Bouplan van God🔗

Maar saam met die fondament het ons ook 'n bouplan ontvang. In 1 Kor. 3:10 skryf Paulus: "Maar elkeen moet oppas hoe hy op die fondament bou." Die bouplan bepaal hoe daar op die fondament gebou moet word. Hierdie bouplan ontvang die kerk van God, nie van mense nie. In vers 21 skryf Paulus: "Niemand moet op mense roem nie." Die gedagtes van mense, staan daar, is nietig. Gemeentebouprogramme wat deur mense uitgewerk is, kan miskien aangrypend wees en baie prakties, of kan selfs uitstekende resultate oplewer. Maar omdat ons gewaarsku word om op te pas hoe om op die fondament bou, moet ons onsself eers afvra: Is die bouplan van God?

Vir die bouplan van God moet ons natuurlik sy Woord raadpleeg. God sê in sy Woord hoe Hy wil hê sy kerk bo-op die fondament gebou moet word. In die Bybel kry ons dan ook duidelike bou-opdragte van God vir sy kerk.

In die laaste dae en ure voor sy kruisiging en hemelvaart het Jesus duidelike opdragte aan sy dissipels gegee oor hoe Hy wil hê die kerk gebou moet word.

1.  Die Tug🔗

In Matt. 16:19 sê Jesus vir sy dissipels: "Ek sal julle die sleutels van die hemelryk gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees." Met hierdie woorde het Jesus sy kerk beveel om met die tug op te tree, die tug as sleutel van die hemelryk.

Deel van die bouplan waarvolgens die Here wil hê dat sy kerk op Hom as fondament gebou moet word, is die uitoefening van die onderlinge tug, die sensuur. So wil Hy sy kerk bou tot 'n heilige tempel in die Here (Ef. 2:21). Daarom bely ons in art. 29 van die NGB dat ons die ware kerk daaraan uitken dat die tug, volgens die bevel van Jesus, daarin onderhou word.

2.  Die Sakramente🔗

En blaai ons verder in die Nuwe Testament, na die gebeure van die aand voor sy kruisiging, lees ons dat Jesus die nagmaal ingestel het en vir sy dissipels gesê het: "Doen dit tot my gedagtenis" (1 Kor. 10:24, 25). En Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels voordat Hy na die hemel opgevaar het was: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees..."

doop

Nagmaal en doop ... opdragte van die Here van hoe Hy wil hê die bouwerk van sy kerk gedoen moet word. So bely ons dan in art. 29 van die NGB dat die ware kerk uitgeken word daaraan dat die sakramente volgens bevel van Christus daarin onderhou word.

3.  Die Woordbediening🔗

En dan, Jesus se heel laaste bevel voordat Hy opvaar is: "Maak dissipels van al die nasies, ... en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Dit is sy opdrag om die Woord te preek. Die ware kerk, so bely ons ook in art. 29 van die NGB, is die kerk waar gepreek word, waar nie maar net gepreek word nie, maar waar gepreek word dit wat Jesus Christus ons beveel het.

Daarmee het die Here dus aan sy kerk die bouplan of die bouprogram gegee van hoe om op die fondament te bou: Woordbediening, Sakramentsbediening en Tug.

Die Regte Aanwending van die Bouplan🔗

Maar die woorde "Pasop hoe julle op die fondament bou", hou nog iets anders in. Dit vermaan ons nie net daartoe om die regte bouplan te gebruik nie, maar ook om die bouplan reg te gebruik. Want al is die bouplan reg, kan die bouer dit verkeerd lees, dit verkeerd uitvoer. Ons moet dus oppas hoe ons die bouplan hanteer.

Dit help veel as ons die prediking onderhou, maar dit is nie suiwer prediking nie. Daarom soek die ware kerk na suiwer prediking, vry van bykomstighede: prediking wat suiwer net uit die Woord preek, vry van allerlei mensestories en menslike begeertes, selfs die grappies en ligsinnighede wat daarop gemik is om meer "skop" aan preke te gee. Ons moet oppas hoe ons in die prediking bou: dit moet suiwer op die Bybel gegrond wees!

Ook met die sakramente moet ons versigtig wees hoe ons bou. Want 'n mens kan die sakramente verkeerd onderhou. By die sakramente kan die kerk daarin verval om eerder na mense te luister as na die Here. Daarom, as die Here ons in 1 Kor. 10 leer dat ons by die gebruik van die nagmaal op mekaar moet ag gee dat ons nie 'n oordeel oor onsself eet en drink nie, dan moet ons so maak. Dan besoek ons mekaar voor nagmaal en maak seker dat ons medebroeders en -susters se gesindheid reg is om die nagmaal te vier.

Dit is die rede waarom ons Gereformeerdes deur die kerkraad streng toesig hou oor die nagmaalstafel, sodat nie elkeen maar kan kom nagmaal gebruik nie — net diegene van wie se gesindheid daar goeie getuienis is. Want, sê die Here, elkeen moet oppas hoe hy op die fondament bou.

En die tug, wat vir ons as deel van die bouplan gegee is, mag nie eenkant bly lê nie. Jesus het ons beveel om dit te gebruik, en gebruik moet ons dit gebruik, en daarby - op die manier wat Hy wil hê: Met liefde, nie met venyn nie, nougeset, nie met slapheid nie, sonder aansiens des persoons, om terug te bring, nie om te verwilder nie.

Waarom is jy dan Gereformeerd? Jy is om die regte redes Gereformeerd as dit vir jou gaan oor die handhawing van Jesus Christus as belydenisgrondslag, en as dit jou erns is dat die prediking suiwer Woordverkondiging moet wees, dat die sakramente getrou aan die opdrag van die Here onderhou word en dat die tug volgens bevel van Christus gehandhaaf word.