Bron: Kompas, 2007. 3 bladsye.

Die Heilige Gees Leer ons om Gelowig op God se Beloftes te Reageer Skrifoordenking na Aanleiding van 2 Korintiërs 1:20-22

kerk binnekant vensters

Daar word ten minste vier maniere genoem waarop die Gees met gelowiges werk.

  1. Hy bevestig ons: die beloftes van God is sterk

  2. Hy salf ons: die beloftes van God is vir ons

  3. Hy verseël ons: die beloftes van God is waar

  4. Hy waarborg ons: die beloftes van God word vervul

1.  Hy Bevestig ons: die Beloftes van God is Sterk🔗

God het mense geskape as skepsele wat die vermoë het om te kies! Hy wil mense hê wat bewus vir Hom kies, om Hom te eer en te dien. Met die een loop God hierdie pad om Hom te leer ken, met ʼn ander loop God weer ʼn ander pad om by Hom uit te kom. Die een word uit gelowige ouers gebore, ʼn ander ontmoet God op ʼn latere leeftyd, ook weer deur middel van mense wat glo. Hier is geen sprake van breinspoeling, van dwang, of van outomatisme nie. Nee, want juis daarmee is die Here glad nie bly nie.

God wil hê dat mense heeltemal vrywillig, van harte en oortuigend vir Hom kies. God bring hulle in aanraking met sy Woord vol beloftes. In die Dordtse Leerreëls, hfst. III/IV, art 11 en 12, lees ons op ʼn pragtige manier oor die pad wat God die Heilige Gees volg om mense tot ʼn lewende geloof in God se beloftes te bring.

Die eerste belofte na die sondeval is reeds in die paradys gegee. Dit word die moederbelofte genoem. En in hierdie belofte word dit reeds duidelik waaroor dit gaan. In die paradys het die mens self daarvoor gekies om na die duiwel te luister en om ongehoorsaam aan die Here te word. Die gevolg hiervan was vreeslik: die mens het die dood verdien: vir ewig vervloek. Maar die Here het uitkoms gebied: ʼn Middelaar wat hierdie ewige vloek in die plek van die mens sou dra. En hierdie belofte het Hy waar gemaak! Elkeen wat hierdie belofte glo, elkeen wat glo dat God in sy groot liefde vir die mens en vir die hele skepping sy eie Seun opgeoffer het, word gered van hierdie vreeslike vloek.

Ja, die Here Jesus Christus het gekom! Hy het mense deur sy kruisdood gered. Almal wat dit glo, mag deel in hierdie ewige redding en lewe!

Kyk, Christus, Hy is God se “ja” vir mense wat in sy liefde mag deel (vs. 19). En as God “ja” vir jou sê, as Hy sy beloftes aan jou wil gee, dan is jou “amen” die reaksie waarmee Hy bly is.

Nou kan ʼn mens wel spontaan op ʼn mooi aanbod reageer, ʼn mens kan wel van harte ʼn veelbelowende verhouding aangaan, maar hou jy dit vol?

Die verhouding wat God met jou aangaan, word ʼn verbond genoem. ʼn Verbond van liefde. Liefde van God vir jou. En jou antwoord van liefde vir God.

Maar ʼn verbond moet onderhou word. Jy moet daaraan werk. Net soos met ʼn huwelik.

En daarom hou God se beloftes nie op by die aanbod van sy liefde in Christus nie. Nee, God belowe ook sy Heilige Gees. So kom woon God Self in jou hart. Om sy verhouding met jou te onderhou en te laat groei.

Die eerste woord in ons teks wat daarvoor gebruik word, is: bevestig. Ja, God belowe werklik heerlike dinge aan ons, soos wat ons ons nie kan voorstel nie. Sy beloftes is nie leë woorde nie. Nee, dit wat Hy belowe – vergewing van sondes, die Heilige Gees, die geloof, sy liefde, sy krag, die ewige lewe – al hierdie beloftes maak God ook vas. Kom ons gebruik die voorbeeld van ʼn verkoper op die mark: as ʼn koop op die veemark gesluit word, gebeur dit dikwels deurdat die verkoper en die koper in mekaar se hande klap. Net so bevestig God sy belofte aan ons: die gelowiges mag weet: die koop is gesluit. Daar is vir ons betaal. God het ons gekoop met die bloed van sy eie Seun. Ons behoort aan Hom. God bevestig voortdurend dat ons by Hom behoort. Daarom roep Hy ons kerk toe, sodat ons dit telkens weer hoor, sodat hierdie pragtige belofte telkens weer vir ons bevestig word.

geskenk

Dit is soos met ʼn pragtige geskenk wat deur iemand aan jou belowe is. Dit staan nog by hom in ʼn glaskas. Maar jou naam is reeds daarby geskrywe. Jy gaan kyk telkens weer om vir jouself te bevestig dat die beloofde skat regtig vir jou bedoel is.

2.  Hy Salf ons: die Beloftes van God is vir ons🔗

God het ons ook gesalf. In die Bybel beteken dit telkens dat jy die Heilige Gees ontvang het. Deur die Gees word ons geroep en toegerus om die beloftes van God vas te hou. Ons word geroep om aan God te behoort. Om sy beloftes aan te neem. Om te glo wat Hy vir ons sê. Maar omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie – watter mens kan ooit uit eie krag en met eie insig God se “ja” vir jou verstaan en aanneem? – daarom maak die Gees ons ook bekwaam om God se beloftes vol vertroue te aanvaar. Ons word geroep om gelowig op God se “ja” vir ons te reageer. Met ʼn lewe vol oorgawe, met ons liefde vir Hom wat ons roep. Met ons lewensdoel om Hom met ons “amen” altyd te eer. Ja, amen, Here God, hoe goed is dit om U te mag ken, om U te mag eer, om vir U te mag lewe, nou reeds en sonder ophou, tot in ewigheid.

By die salwing deur die Gees kan ons dink aan Psalm 133. Die olie word so oorvloedig oor die kop van die priester uitgestort dat dit langs sy baard afloop, en oor die kraag van die priesterklere tot op die liggaam van die priester kom. Wanneer Christus die Hoof van sy gemeente genoem word, dan kan hierdie beeld deurgetrek word na vandag: Christus is so oorvloedig gesalf met die Gees van God dat hierdie Gees ook die liggaam van Christus, die gemeente, al die gelowiges, raak. Daarom kan Johannes sê: “En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.” (1 Johannes 2:20). Dit beteken dat jy as priester jou lewe aan God wy en jouself in diens van jou naaste stel. Wie in die beloftes van God glo, wil nie anders nie as om dankbaar en heeltemal vrywillig vir God te lewe. Hierdie wilskrag maak jou geloof tot ʼn geloof wat lewe en werk en vrugte dra. Vir hierdie wonder van God in jou lewe, kyk na: Dordtse Leerreëls, hfst. III/IV, art 12. Dis nie vanselfsprekend nie. Elke geskenk van God, ook die geskenk van die Heilige Gees, gee jou terselfdertyd die verantwoordelikheid vir die manier waarop jy met hierdie geskenk omgaan. God salf jou met die Heilige Gees. Dan is jy geroep om te reageer. Van harte! Met ʼn hart wat vol is van God.

3.  Hy Verseël ons: die Beloftes van God is waar🔗

God die Gees het ons ook verseël. As jy ʼn seël op iets plaas, sê jy daarmee dat dit jou eiendom is en dat jy nie wil hê dat iemand anders daaraan vat nie. God wil nie hê dat iemand jou van Hom af wegneem nie. ʼn Seël sê: bly weg! Pasop dat jy nie die seël verbreek nie. Dan het jy inbreuk gemaak op my eiendom. So is jy ook God s’n. Die doop is so ʼn seël dat jy sy eiendom is. So seker as wat jy gedoop is of word, so seker is God se beloftes vir jou.

4.  Hy Waarborg ons: die Beloftes van God word Vervul🔗

Twyfel jy soms nog? Dit is verstaanbaar. Want alles wat God belowe, en alles wat Hy van jou vra om te glo, is sulke ongrypbare dinge, onsigbaar, ʼn geestelike wêreld. Sou dit regtig so wees? Ja, jy mag dit verseker weet. God gee aan jou ʼn onderpand! Sy Gees.

Ja, maar hoe weet ek dat ek die Gees het? Jy glo tog?! Dit is die werk van die Gees. Jy kry gawes van die Gees. Jy sien vrugte in jou lewe. Jy ervaar die aanwesigheid van die Gees, omdat jy ʼn afkeer kry aan verkeerde dinge. Jy voel sleg oor jou sondes. Jy glo dat slegs Christus jou redding is. Jy kom agter dat jy daarom dankbaar verder wil gaan.

vrugte

In 2 Korintiërs 5 lees ons wat dit nog beteken dat ons die Gees as onderpand het: Hy is vir ons die waarborg dat ons die ewige lewe het.

Dit beteken glad nie dat ons onsterflik is nie. Nee, want ons liggaam is op hierdie aarde ʼn sterflike liggaam. Daarom ervaar ook gelowiges soveel moeite, pyn, teenslae, verdriet en liggaamlike agteruitgang. Maar innerlik groei hulle teen die verdrukking in. Ja, seker, jou liggaam gaan agteruit. Geen mediese ontwikkeling kan dit stuit nie. Maar innerlik groei jy, word jy steeds sterker.

Danksy die werk van die Gees. ʼn Pragtige waarborg dat alles sal regkom. En dit is beslis nie ʼn gelukkige einde van ʼn sprokie nie, maar dit is werklik waar. Want dit is God se “ja” vir jou. Die Heilige Gees is aan jou gegee om jou daarvan te oortuig.