Bron: Kerk en Woord, 1996. 3 bladsye.

Die Kerk in die Kragveld van die Heilige Gees

Lees Joh. 16:1-16

Ek glo dat die Heilige Gees saam met die Vader en die Seun ware en ewige God is; dat Hy ook aan my gegee is sodat Hy my deur ’n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly.

HK Sondag 20

vergesig oor berge

Sal die jongmense wat hulle geloof voor die gemeente bely, in die geloof staande bly? Vir sommige van ons ouer gemeentelede is dit ’n kommer. Hulle is nog so jonk en nou moet hulle, as volle lidmate van die kerk, op eie bene staan in ’n tyd dat die Satan meer as ooit sy mes vir ons in het. Ja, op kampe en huisbesoeke word breed en diep hieroor gepraat. Maar die verwêreldliking se suigkrag...? So jonk gaan hulle oorsee... In die verkering met die teenoorgestelde geslag, in die studie, in die werk, is die tydsgees se verleidings!

Vir die Here se kerk, groot en klein, is daar die geweldige troos: “Ons glo in die Heilige Gees.” Ons mag leef in die kragveld van die Derde Goddelike Persoon!

Die Gees by Ons🔗

God die Heilige Gees is vir niemand in sy kerk ’n Vreemde nie!

Sy Naam is by ons doop op ons geskryf! Ons is gedoop ook in die Naam van die Heilige Gees. So het Hy ons verseker: Vir ewig is ons lewe aan Hom verbind, ja, net soos ons verbind is aan die Vader en die Seun – die grootste wonder van ons lewe!

Ons doop is God se onuitwisbare handtekening onder die belofte van sy Woord: “EK sal vir julle en julle kinders ’n God wees!” Die Doopformulier het hierdie magtige wonder so uitgedruk: “As ons in die Naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons … dat Hy in ons wil woon...”

En daarom kan klein en groot in die gemeente Sondag 20 se woorde “Die Heilige Gees is ook aan my gegee...” en “Hy sal ewig by my bly...” beaam.

Nee, u mag die Gees nie vir uself besit asof u Hom soos ’n lootjie uit ’n lotery vir uself gewen het nie. Op Pinksterdag het Christus die Gees aan die kerk as geheel gegee. Maar juis daarom mag ekself ook persoonlik aan Hom deel hê. Niks mag my as lid van die kerk laat voel dat die Here my oorgeslaan het nie.

Wat die wonder van die besit van die Heilige Gees egter nog groter maak, is: Hy is “saam met die Vader en die Seun ware en ewige God”, sê Sondag 20. Dit is geen dogmatiek wat niks met ons lewe te doen het nie. Daar staan nie: “Die Heilige Gees is “NET SOOS” die Vader en die Seun God” nie. Dit sou ’n vanselfsprekende teologiese waarheid wees. Nee daar staan: Hy is “SAAM MET” die Vader en die Seun ware en ewige God. Dit beteken: Die Gees se herskepping van ons lewe is net sulke Goddelike werk soos die skepping deur die Vader en die verlossing deur die Seun.

hande en kruis

Sien u, die wonder? U, mens van vlees en bloed, met ’n verraderlike hart en ’n lewe besmet met sonde – ’n onrein hool, daarvan sê die Gees van God, die smetteloos Heilige Gees: dit maak Ek, God, my tempel!

Sedert Pinkster het die Vader en die Seun die Heilige Gees, die Derde Goddelike Persoon, gestuur om ons harte te kom verander, om die verlossingsgedagtes wat Vader, Seun en Gees voor die grondlegging van die wêreld gehad het, in ons te kom verwerklik. Die kerk is in die laaste uur van die wêreldgeskiedenis nie alleen nie. Maar ons bou nie op mense nie. Nee, dit is die waaragtige en ewige God Self op wie ons bou. Hy is by ons. Hy werk ook in my hart. In al die moeite en spanninge van hierdie tyd hou Hy ons staande. Dit was Pinkster. Nou is dit die bedeling van die Gees. Deur Hom loods Christus sy finale offensief. Nie net in die beperkte ruimtetjie van Israel nie, maar wêreldwyd. Ja, ons leef in die kragveld van die Lewendmakende Gees. Alle moontlike kragte word ingespan tot ons verlossing, tot oorwinning van die wêreld.

Aanbid u die Gees? Bewonder u Hom, sy krag? Soos ’n kind die krag van sy pa bewonder? Het ons eerbied vir Hom nie vir wat Hy in ons doen nie, maar vir wie Hy is, vir wie Hy van ewigheid af is? En dat Hy ons metgesel is? En kom hierdie bewondering daarin uit dat ons vir Hom met ons lewe tempeldiens verrig?

Die Werk van die Gees in Ons🔗

“Die Heilige Gees is ook aan my gegee, sê Sondag 20, sodat Hy my deur ’n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly.” Die Doopformulier sê dat die Heilige Gees “in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak Wat ons in Christus het...”

Die Gees is nie aan ons gegee soos ’n kragstroom wat ons binnevloei nie. Hy is aan ons gegee as Goddelike Persoon, as Trooster, as Vriend. ’n Goeie vriend staan by jou deur dik en dun. Daar gaan van hom ’n blywende invloed op jou lewe uit. Sy vriendskap vorm en bou jou lewe.

En dit gebeur deur sy kommunikasie met jou. So is die Heilige Gees as Persoon vir elke gelowige sy Vriend. Voortdurend vertel Hy ons van die gawes wat Christus met sy kruisdood vir ons verdien het, van die vergewing van die sondes, van ’n nuwe lewe, en van die komende heerlikheid. Hy dra dit aan ons oor. Hy laat ons verstaan dat dit ons eiendom is.

Hy laat ons al hoe meer die heerlikheid van ons Bruidegom sien. Christus het tog gesê (Joh 16:14): “Hy sal My verheerlik omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort en aan julle verkondig.”

Die Gees wys ons nie eerste op die skatte wat Christus vir ons verwerf het nie, maar op Christus Self! Deur middel van die Skrif, die OT en die NT, laat Hy ons sien dat Jesus Christus Self die ewige lewe is, dat niemand so wonderlik, so groots, so heerlik is soos Hy nie.

Hy is die Vriend van die Bruidegom. En soos die vriend van ’n bruidegom hom by die bruid aanprys, sy onberispelike karakter, sy onkreukbare trou, sy presta­sies – so prys die Gees in die Skrif die Here Jesus by ons aan. Hy rus nie totdat Hy met dié evangelie ons hart oopmaak en ons hart uitgaan na die enigste Middelaar nie. Onvermoeid werk Hy tot ons Christus in die geloof omhels en Hom opreg liefkry. Ja, die Gees werk onverpoosd daaraan dat daar tussen Christus en ons ’n lewende verhouding kom.

Die Gees doen dit deur middel van die Woord. Ononderbroke getuig die Gees in en deur die Woord van die kosbaarheid van die Here Jesus Christus vir ons lewe. So rig Hy ons lewe. So leer Hy ons dinge insien wat ons nooit ingesien het nie. So buig Hy reg wat verkeerd is, teer en innig, maar tog met Goddelike krag.

Bybellees

Wie die werking van die Heilige Gees so verstaan, sal nooit ontbreek onder die prediking nie. Jy weet jy kan die raadgewings die troos van ons ewige Goddelike Vriend nie ontbeer nie – veral nie vir die moeitevolle bestaan van hierdie tyd nie.

Die Heilige Gees maak van mense gebruik, om sy goddelike wysheid aan ons te bring, van ons ouers, ons onderwysers, ons predikant, ons ouderling of ook broeders en susters. As hulle ons uit die Woord reghelp is hulle die werktuie van die Gees. So dikwels as ons opreg met God se woord besig is, hoor ons die stem van ons groot Vriend, die Heilige Gees. Die inwoning en werk van die Heilige Gees – dis alles so ongelooflik ryk. As ons net die een ding nie vergeet nie: Dit word nie vanself sommer vervul nie. Nee, dit gaan langs die weg van die geloof.

Langs die weg van gehoorsaamheid, van omgang met die Here deur sy Woord en die gebed. Daarom, maak vlytig gebruik van die Skrif, altyd biddend. Volhard daarin om die bediening van die Woord op te soek. Laat toe dat die Gees u so beetneem en waaragtig blywend nuut maak!