Bron: Kompas, 2008. 3 bladsye.

Die Komende Belydenisaflegging

Bybelstudie🔗

Wat Verwag Jy daarvan?🔗

Filippus se splinternuwe katkisant, die reisiger van Ethiopië (Handelinge 8), vra hom: “Wat verhoed my om gedoop te word?” Hy wil belydende Christen word en wonder wat nog in sy pad kan staan. Wonder jy dalk ook? Een van die dae is jy dalk een van dié wat DV voor die kansel staan om belydenis van jou geloof af te lê. Hoe dink jy daaroor?

Filippus antwoord: “As jy met jou hele hart glo dat Jesus Christus die HERE is, dan is dit geoorloof”. Die hoofman moes glo dat Jesus van Nasaret die Koning van vrede is wat deur Jesaja geprofeteer word. Ja, uiteindelik is dit werklik al wat nodig is om belydenis af te lê. Jy moet met jou hele hart glo dat Jesus Christus die HERE is.

Die hoofman kon Filippus positief hierop antwoord. In sy hart was daar sekerheid. Hy het geglo in Christus as die Messias. Hy het met vertroue geweet dat Christus sy sonde weggeneem het. Maar nie almal van ons kom so gou tot hierdie belydenis nie. Ons wil daarom ʼn paar belangrike gedagtes oor die onderwerp op tafel uitpak. Om dit meer lyf te gee, het ons van ons huidige katkisante se kommentaar gaan vra oor die komende belydenisaflegging. Hulle kommentaar vorm deel van hierdie artikel.

Is Ek Goed Genoeg Voorberei?🔗

As dit gaan oor fisiese tyd om te leer, is daar min van ons wat kan sê ons het te min tyd gehad. Die hoofman uit Ethiopië het, na net een “katkisasieklas” in die Evangelie by Filippus, belydenis van sy geloof afgelê. Hy en Filippus het daar, op sy wa, die Evangelie breedvoerig bespreek en hy is daar en dan gedoop. Jou klasse was baie meer. Neem so ʼn bietjie voorraadopname van jou ure ter voorbereiding. Vir agtien jaar lank het jy ʼn diepgaande geestelike reis in die geloofskennis ondergaan. Eers het jy aan Pa en Ma se knie van Christus in die Bybel begin leer. Daarna het jy op laerskool en dalk in mindere mate op hoërskool dieselfde waarhede wat jy by die huis leer, ook daar leer ken. Van graad sewe af het jy en jou medekatkisante nog dieper ingeduik. Julle het bo en behalwe huisgodsdiens, Bybelstudie en Jeugvereniging, katkisasieklasse begin loop. Jy het, met die hulp van jou leraars en ander leermeesters, die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls ook leer ken. Maar dit is nie al nie. Elke Sondag kon jy twee keer die Woord van God van die kansel af hoor. Gaan werk dit ʼn bietjie uit. Dit is ʼn formidabele opleiding wat jy ondergaan het! Uitgedruk in ure, kan ons rofweg sê jy was op een of ander wyse vir meer as 8000 ure blootgestel aan die inhoud van die geloofsleer. Dit is byna dieselfde as een hele jaar se voltydse 24 uur-opleiding. Dit is heelwat meer as die hoofman van Candacé s’n. Onthou dan net dat hy reeds Jood was en die Ou Testament heel goed kon ken. Hy het nie verniet in Jesaja sit en lees nie. Hy was ook nie vir niks terug op pad, nadat hy in Jerusalem gaan aanbid het, nie.

Ons belydeniskatkisante se raad aan jonger katkisante oor die tyd in die klas is onder andere:

“’n Mens leer baie dinge wat jy nie geweet het nie.” “Let meer op en geniet dit. Ander het nie dieselfde voorregte nie!” “Ek sou dit nie oor wou doen nie, maar tog sekere dinge beter wou doen.” “Vra as julle nie verstaan nie en moenie alles vir julleself hou nie.” “Ons moet baie dankbaar wees vir wat ons mag hê.” “Ek sou graag vroeër en ook meer aan besprekings wou deelneem. ʼn Mens raak so ontslae van jou skaamte om deel te neem.” “Woon die klasse pligsgetrou by, dit is rêrig insiggewend.” “Ek sou graag minder skaam wou wees en meer insette wou gee.” “Neem dit ernstig op, jy is besig met God se Woord en om meer van Hom te leer.” “Gaan katkisasie toe vir geen ander rede nie as om God te leer ken.”

studie

Voor en Na🔗

Die hoofman het sy reis met blydskap voortgesit. Hy het vrede met God gevind. Hy het dit gevind waarvoor hy gebid het. Die HERE het hom op onwaarskynlike wyse tegemoet gekom. Hy het Filippus na hom gestuur en dié het hom van Christus se soendood, die Goeie Nuus, van God se genade vertel. Sy hart was vol vreugde!

Maar is die voor en na van ons geloof by ons almal se belydenisaflegging so duidelik onderskeibaar? Nee, nie noodwendig nie. Ons katkisante sê: “My geloof gaan nie werklik verskil nie. Ek neem reeds verantwoordelikheid daarvoor en gaan dit nou net bevestig.” “Jou geloof gaan nie skielik heeltemal verander nie. ʼn Mens gaan nog steeds dae hê wanneer jy wonder. ʼn Mens gaan nog steeds teen die sonde moet stry.” “Ek sal my meer van my sondes wil afwend. Ek sal meer na God opkyk om my van my sondes te vergewe.” “Ek sal nog steeds ʼn openlike verhouding met God hê, nog steeds verenigings getrou bywoon en Bybelstudie doen.” “Sekere dinge, soos die sakramente, gaan nou meer deel word van my lewe. Tog moet ons ook elke dag versterk word in ons geloof in God.” “Dinge moet nie dan eers verskil nie. Ons moet nou reeds ernstig wees oor die geloof en die kerklike lewe. Ek sal wel meer en meer soos ʼn Christen wil lewe, binne en buite die kerk.”

Jou Lewe na Belydenisaflegging🔗

Die hoofman is daar weg na Ethiopië, ʼn land wat die Evangelie nog glad nie gehoor het nie. Ons weet nie eers of daar ander Christene in Ethiopië was op daardie stadium nie. Ons weet wel dat daar later baie Christene was. Miskien het hierdie ontmande tog baie kinders gehad, kinders in die geloof! Sy lewe as belydende Christen moes baie van hom geëis het. Maar die HERE was met hom. Historiese rekords getuig van ʼn reuse aantal Christene in die eerste jare van die Christelike kerke in Noord-Afrika.

Dit is heel waarskynlik so dat jou stryd meer en meer sal word, soos wat jy meer en meer leef as parate Christen. Die sleurstroom van weerstand is soms selfs uitputtend vir die gelowige. Die wyse Prediker sê dat die wysheid baie sorge meebring vir die wyse. Gelukkig gee dieselfde HERE wat die wysheid gee, ook die krag om te volhard. Ons formulier sê dat ons met ons aflegging van belydenis “van voorneme is om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou”. Ons pak dit nie alleen aan nie!

Op die vraag oor watter een van die twee, die lewe voor of die lewe na die aflegging van belydenis, die meeste eise gaan stel, sê die katkisante: “Na die belydenis.” “Voor en na moet ek eise aan myself stel. Ek moet my beywer om op God se weë te bly wandel.” “Daarna, want ek is dan self ʼn lewende lid van die gemeente van Christus en nie meer onder my ouers nie. Die gemeente is dan oop vir my.” “Daar is nie spesifieke eise wat nagekom moet word voor of na nie. Jy moet wel ʼn beter voorbeeld stel, aangesien jy nou selfstandig is en self verantwoordelik is vir jou aksies.” “Na, alhoewel dit nie saak moet maak nie. Maar jy’t nou voor die hele kerk gesê en bely dat jy voor God wil lewe in sy Woord as Christen, sodat almal weet jy is een.”

Saamstem en Instem🔗

Die woord “belydenis” beteken “saamstem”. Ons stem met ons aflegging van belydenis saam met God, dat HY die HERE, ons Verlosser, is. Ons bely dat Hy ons sondes afwas deur die bloed van sy Seun. Ons bely ook saam met al die Christene van alle tye dat Jesus die HERE is. Daarom lê ons ook altyd saam met ander gelowiges belydenis van ons “gemeenskaplike” geloof af, al is ons daardie dag die enigste een voor die kansel.

Jou belydenis verskil so ʼn bietjie van die hoofman van Ethiopië s’n, omdat jy as Christen grootgeword het. Jy is lankal in Christus se Naam gedoop, maar hy is eers pas in sy Naam gedoop. Hy moes as nuwe bekeerling “instem” dat Jesaja van Jesus van Nasaret praat. Maar jy stem van kleins af saam met die gemeente en met hom daaroor. Ons bely dit almal as gemeente, kerke, kerkverband en susterskerke. Waaroor ons en die hoofman saam instem, is dat Hy nou ook “die HERE” van my lewe is. Jy bely dus niks nuuts nie. Wat nuut is, is dat jy nou self aktief gaan leef soos iemand wat self gehoorsaam is. Jy gaan self die Nagmaalbrood in jou hand neem en self die wyn drink. Jy stem in dat jy Hom volg en dat Hy jou Here en Verlosser is.

ondersteuning🔗

En wat Verwag ons Nuwe Belydende Lidmate van die Gemeente?🔗

“Ondersteuning.” “Dit hang af of hulle minder waarde daaraan heg as gevolg van jou ouderdom of op jou ‘geloofstand’. Ek hoop dat hulle meer ontvanklik sal wees.” “Om my met ope arms aan te neem om deel van die gemeente van God te wees.” “Ek verwag dat die gemeente my as meer volwasse en selfstandig sal sien, as ʼn persoon in die kerk wat nou my eie besluite neem. Direk met my praat as hulle iets fout sien…” “Dat hulle vrymoedigheid sal hê om my aan te spreek oor dinge wat hulle dink ek doen wat nie reg is nie. Om mekaar te help, sodat ons hoe langer hoe meer na God mag groei.”

So … wanneer is ʼn Mens “Reg”?🔗

Die hoofman wou weet wat hom verhinder. Al wat hom kon verhinder, was sy eie ongeloof. Hoe weet ʼn mens wanneer jy heeltemal reg is om jou geloof voor die gemeente te bely? Ons katkisante sê: “Dit is definitief nie ʼn gevoel nie. ʼn Mens is nooit eintlik reg nie vanweë jou ongeloof, maar as jy ons geloofsbelydenis glo en dit nastreef, is jy reg.” “’n Mens weet nie altyd nie. Maar ʼn mens moet vertroue in God hê en alles van Hom verwag. ʼn Mens kan niks uit jouself doen nie.” “Jy moet die geloof wat God aan ons openbaar, aanneem, volgens God se Woord leef. ʼn Mens moet seker wees oor die geloof en nie net vir belydenis nie, maar van dag een af.” “Daar is nie spesifieke reëls wat nagevolg moet word of ‘simptome’ wat ervaar moet word nie. Jy voel net jou verhouding met God is sterk genoeg en jy voel jy wil die pad verder met Hom stap.” “Ek weet nie presies nie. Ek dink as jy vir God wil lewe en alles wat jy doen tot eer van sy Naam doen, Hom opreg prys en eer vir die res van jou lewe. Ek dink Hy werk in jou.”

Jy Moet Glo!🔗

Filippus antwoord deur die Gees: “As jy met jou hele hart glo dat Jesus Christus die HERE is, dan is dit geoorloof”. Jy moet werklik glo! Jy moet dit met jou hele hart glo! Maar pasop, om met jou hele hart te glo beteken nie om na jou eie waardigheid te kyk nie, maar om die genade van God vir ons, onwaardige mense, te sien. Calvyn sê hoe hy Nagmaalstafel toe gaan: “Die enigste waardigheid waarmee ek aan tafel gaan, is my eie onwaardigheid”. Maar sien jy, hy gaan! Hy gaan sit en hy glo in ʼn God van ongekende liefde en genade, wat sy Seun vir ons laat deurboor het. Hy glo in die Vader van Jesus Christus … ons HERE. Dit MOET jy ook doen.