2 bladsye.

Die Man van Smarte Bid vanuit die Hel

duisternis🔗

Goeie Vrydag, Gólgota🔗

Die middaguur. Die evangelis Markus vertel:

En toe dit die sesde uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die negende uur toe.15:33

’n Hand van bo skuif onder die son. ’n Wonder. Die hele land(streek) rondom Gólgota lê in duisternis. Die profesie van Amos 8:9 word vervul:

En in dié dag, spreek die Here HERE, laat Ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is.

Die kersnag word verlig vir die herders in die velde van Efrata. Hierdie Vrydag word die dag in nag verander.

Duisternis, van die sesde tot die negende uur, gedurende die eerste drie ure van die middag.

Dit is ’n heel besondere duisternis hierdie. Die Heiland openbaar die betekenis daarvan in sy vierde kruiswoord. “My God, my God, waarom het U My verlaat?”

God verlaat die Middelaar. Hieroor kan ’n mens slegs stamel. Die volkome liefde wat die Vader Hom betoon het, verander in gloeiende toorn. Dit word donker. Die Here neem die lig wat Hy op die eerste dag geskep het, weg. Lig is die eerste voorwaarde vir lewe. Hy werp ons Middelaar in die dood, in die ewige dood. Die Lig van die wêreld – in die buitenste duisternis.

Hier staan ons by die diepte van sy lyding. In die buitenste duisternis is Hy by uitstek die Man van smarte van Jesaja 53. Die hel gaan oop. In hierdie drie uur dra Hy God se ewige toorn teen die sonde en God se regverdige straf. Hy, God en mens in een Persoon, dra ewige toorn in dié drie donker ure weg. Is een uur vir Hom nie soos duisende jare nie?

Die Man van smarte in die buitenste duisternis. Die angs wat Hy volgens Hebreërs 5:7 deurmaak, is onbeskryflik. God betoon geen guns nie, maar vergeld, toorn, vervloek. Daar is nie – soos die nag tevore in Getsémané – een engel om Hom te versterk nie. Engele wyk van Hom. Dis die oord van die duiwel en sy legioene. Hier bestaan geen band tussen enige skepsel nie. Alle verhoudinge ontbind. Christus word ’n vloek. So lees ons in Galásiërs 3:13. Sy angs, smarte en verskrikking is onuitspreeklik (Heidelbergse Kategismus, antwoord 44).

God werp die Man van smarte tydens sy lewe op aarde in die buitenste duisternis. Mense wat reeds in die hel bly, is daar nog inkompleet. Hulle wag angstig op die dag van die opstanding van hulle liggaam tot verdoemenis. Hulle ly slegs onder ’n voorlopige straf. Ons Heiland dra egter die straf soos dit na die jongste dag sal wees, in sy hele mens-wees, in sy siel en in sy liggaam.

Drie uur duisternis. Dit bly drie uur stil. Die Here Jesus het voor die angswekkende duisternis drie kruiswoorde uitgespreek. Tydens die drie uur sê Hy geen woord nie. Hy, die regverdige, aanvaar God se vreeslike toorn. Hy neem die straf gewillig aan. Hy daal neer, aktief, in die hel.

Waarom bly dit drie ure lank stil? Hy dra ons smarte. Hy ondergaan in ons plek helse angs en benoudheid. Galásiërs 3:16 openbaar sy liefde vir ons: In die buitenste duisternis koop Hy ons los “van die vloek van die wet deur vir ons (in ons plek) ’n vloek te word”. Hy koop almal wat die Vader aan Hom gegee het, los. Hy betaal die prys van ons loskoop met sy gang na die buitenste duisternis, sy neerdaling na die hel.

Die einde van die drie uur. Hoor, ’n gebed vanuit die hel. Die enigste en volmaakte gebed vanuit die buitenste duisternis. Christus lê sy hande op die troon van sy Vader. Nee, die naam “Vader” – so het Hy die Here altyd aangespreek – kom nie oor sy lippe nie. God het Hom immers verstoot?! “God”, U verstoot My, maar Ek hou aan U vas. “My god, my God”. Wie het Hy buiten God in die hemel? Buiten Hom het Hy nooit iets op die aarde begeer nie. Al beswyk nou sy vlees en sy hart in die hel – Hy sê:

My God, U is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.Psalm 73:25-26

Deur God verlaat, hou ons Middelaar van sy kant die Here vas. Hy bly sy slaande God in die hel liefhê.

tyd

Hy bid sy eie Psalm 22: Waarom het U My verlaat? Die Bybelskrywer wat dié Psalm gedig het, het wel ’n gevoel van verlating deur God gehad. Die Here was egter so naby – sy Gees het die digter geïnspireer. Die Seun wat toe, onder die ou bedeling, aan kom was, het toe die diepte van sy eie lyding vooruit bekend gemaak. Nou neem Hy sy eie woorde op die lippe: “My god, my God, waarom het U My verlaat”, My in die buitenste duisternis gewerp?

Hy bid Psalm 22 op die negende uur (Markus 15:34). Dit is volgens Handelinge 3:1 die uur van die gebed. Die Middelaar in die hel. Die klok van Vader wys die uur van die gebed aan. En hoor, Hy bid. In die diepste lyding, in helse smart bly Hy gehoorsaam aan Hom wat gebied om te bid.

Hy ly en bly gehoorsaam, in die plek van die syne. Hy ly ons straf. En intussen bly Hy nog in ons plek God se wet volmaak volbring. So ’n Middelaar het ons.

Die Skrif lê op die Man van smarte se gebed vanuit die hel sterke nadruk. Die vierde kruiswoord is die enigste van die sewe wat in meer as een evangelie aan ons geopenbaar word. Die Heilige Gees herhaal hierdie kruiswoord (uit Markus 13:33-34) in Matthéüs 27:45-46. Hy onderstreep as’t ware die gebed uit die hel. Bowendien roep die Heiland sy gebed uit die hel “met ’n groot stem”, luidkeels, uit. Alle omstanders rond die kruis moet dit hoor. En almal wat die evangelie lees, moet dit hoor. Sy biddende stem klink deur die eeue.

Waarom het U My verlaat? God skeur die hemel oop. Die son gaan weer skyn. Hy het gehoorsaam na die hel neergedaal en standvastig gebly in sy liefdediens aan die Vader. Waarom het U My verlaat? Sy eie antwoord klink by elke nagmaal, naamlik:

…dat Hy sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker het om die skuldbrief van ons sonde daaraan vas te heg; dat Hy so ons vervloeking op Hom gelaai het om ons met sy seën te vervul; dat Hy Hom aan die kruishout, na liggaam en siel, tot in die allerdiepste smaad en angs van die hel verneder het, toe Hy hardop geroep het: My God, my God, waarom het U My verlaat? – sodat ons tot God geneem en nooit meer deur Hom verlaat sou word nie.

Die biddende Man van smarte in die buitenste duisternis het vir ons verwerf wat ons sing in Psalm 97:7:

Gods vriend’like aangesig
straal vrolikheid en lig
deur duisternis en smarte
vir alle opregte harte.