1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Millennium

Die getuienis van die Skrif laat die vraag ontstaan: “Hoe en wanneer sal Hy kom?” By die beantwoording van hierdie vraag kom die “duisend jaar” (millennium) van Openbaring 20 ter sprake. Die verskillende beskouings oor die duisend jaar — premillennialisme, postmillennialisme en amillennialisme — het almal te doen met die tyd en die wyse van die wederkoms van Christus.

In ʼn sekere sin is dit jammer dat die millennium, wat net ʼn paar keer in die Skrif en net in een hoofstuk van Openbaring genoem word, die onderwerp van soveel debat en onenigheid tussen Christene geword het. Die verskil tussen hierdie beskouings oor die duisend jaar is ewenwel belangrik en kan nie as onbelangrik afgemaak word nie. Die tyd en wyse van die wederkoms van Christus maak saak. Die verskillende beskouings oor die duisend jaar bring vrae oor die aard van die koms van Christus na vore. Is dit aards of hemels, teenswoordig of toekomstig, Joods of Christelik? Hierdie vrae is gewigtig. Ons is geroepe om die koninkryk te soek en te bid vir die koms daarvan en as ons ons roeping wil vervul, ons moet weet waarna ons verlang.

Daarom maak ons die onderwerp van die millennium nie af as onwesentlik nie en sal die verskillende beskouings probeer verduidelik en uit die Skrif aandui wat geglo behoort te word. Ons doen dit nie om die verskille tussen Christene aan te blaas of om diegene wat ander sienings daarop nahou aanstoot te gee nie, maar om daarop te wys wat die Skrif leer en waarom.

Die woord millennium beteken “duisend jaar” en verwys na die duisend jaar wat ses keer in Openbaring 20 genoem word. Volgens die Woord van God is die Satan gedurende hierdie duisend jaar gebind en leef en regeer húlle wat deel het aan die eerste opstanding saam met Christus. Aan die einde van daardie tydperk — hoe lank dit ook mog wees — word Satan vir ʼn “kort tydjie” ontbind en die volke word deur hom verlei en versamel vir oorlog teen die geliefde stad. Dan tree God in en daarop volg die oordeel. Hierdie elemente van die millennium is duidelik in Openbaring 20. Wat dit beteken, is ewenwel die onderwerp van baie polemiek.

Sommige glo dat dit alles, ook die duisend jaar, in die toekoms sal plaasvind (premillennialisme); ander glo dat dit reeds begin het en dat ons reeds in die tyd wat as duisend jaar beskryf word, lewe (amillennialisme). Nog ander leer dat, hoewel die tyd al begin het, die hoofsaak van die vervulling daarvan nog in die toekoms lê, en sigbaar sal word as ʼn tydperk van ongekende vrede, seën en voorspoed vir die kerk (postmillennialisme).

Pre-millennialisme glo dat die volgende koms van Christus vóór (pre-) ʼn toekomstige millennium sal plaasvind, en hulle leer trouens dat daar meer as een koms van Christus in die toekoms sal wees. Pre-millennialisme leer dat daar net een wederkoms van Christus is, en wel ná (post-) die millennium. Net soos die post-millennialiste glo die amillennialiste dat die wederkoms van Christus net een maal, na die millennium, sal plaasvind. Hulle verskil egter daarin van die pre-millennialisme én die post-millennialiste dat hulle die millennium nie letterlik as ʼn tydperk van een duisend jaar beskou nie (die voorvoegsel a- beteken “nie” of “sonder”). Amillennialiste beskou die duisend jaar as ʼn simboliese getal wat die hele evangeliese tyd, vanaf die sterwe van Christus, insluit.