2 bladsye.

Die Oordeel ... Wanneer?

klok

Ek het 'n Bybelstudiegroep vir mans se vraag oor die oordeel op die jongste dag onder oë gekry. Die groep het die volgende voorgelê: Na aanleiding van die gelykenis van die ryk man en die arm Lasarus, het ons die volgende vraag: Ons sien by die sterwe van die ryk man en die arm Lasarus (Lukas 16:19 e.v.), dat die skeiding reeds plaasvind by ons sterwe. Die één is in die ewige heerlikheid en die ander één in die pyniging. As die oordeel dan na ons dood dadelik voltrek word, hoe moet ons dan die oordeel van die jongste dag (volgens Openbaring) verstaan, wanneer elkeen voor die regterstoel van Christus moet verskyn om rekenskap te gee van sy lewe? Dus, watter doel het die oordeel by Christus se wederkoms?

Opstanding ... en Daarna?🔗

Op die jongste dag vind die endafrekening plaas. Die Here Christus het self daarvan vertel in Matteus 25:31-46. Al die volke sal voor Christus versamel word. Dan sal Hy skeiding bring. Daar vind skeiding plaas tussen die skape en die bokke. Die skape kry plek aan sy regterhand. Hulle beërwe die Koninkryk, die hemelse heerlikheid. Die bokke kom aan sy linkerhand te staan. Hulle word deur Christus afgewys: 'Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.'             

Daardie selfde oordeel word ook vir ons beskryf in Openbaring 20:11-15. Johannes het 'n groot wit troon gesien met Christus wat daarop sit. Dan word die boeke geopen en die dooies word geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is. Wanneer iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, word hy in die poel van vuur gewerp.

Maar vóór hierdie eindoordeel plaasvind, gebeur daar eers nog iets anders. Ons kan dit lees in vers 13: 'En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.' Die opstanding van die dode word hier vir ons beskryf. Die grafte gaan oop. Die liggame, wat eenmaal daarin neergelê is, kom daaruit te voorskyn. Dit gebeur nadat hulle met hul siel verenig is. Die Here sal die siel van jou geliefde man/vrou weer met sy/haar liggaam verenig. Dit is ook die magtige, troosryke belydenis van Sondag 22 van die Heidelbergse Kategismus.

Oor beide, siel en liggaam saam, word die oordeel op die jongste dag uitgespreek! Dit is dus wat nuut is van die jongste dag! Dit gaan dan nie net oor die siel nie, maar ook oor die liggaam. Die siel van die gestorwe gelowige geniet vandag al die heerlikheid. Maar sy liggaam kom nog niks agter van hierdie heerlikheid nie. Die siel geniet nou alreeds die voorsmaak van die ewige heerlikheid op die nuwe aarde. Maar die siel word op hierdie oomblik nog 'naak bevind' ... dit het nie 'n liggaam nie. Dit wag op die oomblik dat sy oorklee sal word met die nuwe, heerlike liggaam (2 Korintiërs 5:3 en 4). Later mag nie net die siel nie, maar ook die liggaam deel in God se vergewende genade.

Die siele van die verworpenes moet nou al die oordeel ondergaan, terwyl die liggaam nog daarop wag. Die siel is as 't ware in voor-arres. Die definitiewe straf sal nog kom wanneer die liggaam later daarin sal deel. Nie net hulle siel nie, maar ook die liggaam wat gesondig het, sal die straf moet dra.

begrafplaas🔗

Tweërlei Opstanding🔗

Daar is dus sprake van 'n tweërlei opstanding. Daniel 12:2 is duidelik daaroor: 'En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.' Indrukwekkend. Jy kan jou dit nie voorstel nie. Miskien ook maar beter so... Hoe werk dit, die opstanding tot ewige misvormdheid? Ons sal liewer nie te lank hierby stilstaan nie. Hier geld: wat in geen mensehart opgekom het nie... Die mees fantasieryke horror-film sal dit nie kan voorstel nie.

Maar dan is daar ook die ander sy waaroor Paulus so uitbundig skryf. Die opstanding van die dode in onverganklikheid, in heerlikheid en krag (1 Korintiërs 15:42-44). Ook nou sê ons: dit sal wees soos wat geen oog gesien en geen oor gehoor het nie... Ons weet so min daarvan af, maar een ding is seker: dit sal heerlik wees!

Die boodskap van die laaste oordeel is dus soos volg: God betrek ons hééltemal in die oordeel, óók ons lyf, ons ledemate. Vergeet ons nie dikwels om ook ons liggame te stel 'as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer' nie (Romeine 12:1)? 'Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad' (2 Korintiërs 5:10).