Bron: Die Kerkblad, 1989. 2 bladsye.

Die Sendingtaak sal Volvoer word!

… en dan sal die einde kom.

Matteus 24:14

evangelisasie

Wat 'n heerlike troos klink daar nie op uit hierdie absolute sekerheid van Jesus se woord nie! "Hierdie evangelie … sal in die hele wêreld verkondig word."

Troos wat ons nodig het soos brood. Want dink ons aan ons roeping, dan stuit ons op ernstige moeilikhede. Sal dit vir gelowiges moontlik wees om hierdie taak te vervul? Is die hindernisse en pro­bleme nie te groot nie? In baie lande hoor ons die deure vir die evangelie toeslaan. Heidense godsdienste her­leef en allerlei religieuse groepe blokkeer die taak van die wêreldsen­ding.

Die statistieke laat 'n mens duisel en vervul jou met magteloosheid. Slegs dertig persent van die huidige wêreldbevolking is Christene. Onder 660 miljoen nie-Christene word wel aktief sendingwerk gedoen, maar onder 2 479 miljoen mense word feit­lik geen werk gedoen nie. Daar be­staan duisende stede van veertig of vyftig duisend mense elk waarin geen enkele gemeente van die Here Jesus bestaan nie.

Dít is Ons Troos🔗

Troosvol is dit dan om na Jesus se woord te luister: "Hierdie evange­lie … sal in die hele wêreld verkon­dig word."  Sal. Sal. Sal. Ons moet hierdie klein woordjie duidelik hoor. Die stem van Jesus aarsel nie, maar is vol triomfantelike sekerheid. Hy sê nie: Dit is moontlik dat hierdie evangelie eendag onder baie volke bekend sal word nie. Hy sê ook nie: Laat ons hoop só iets gebeur of laat ons ons inspan om dit oral te laat klink nie! Nee, Jesus gee ons hier absolute sekerheid. 'Sal'. Punt. Hierdie verkondiging sal nooit swyg nie.

Hoe dit sal gebeur, sê Jesus nie. Wanneer dit sal gebeur, sê Hy ewemin. Ook nie wie die roeping sal uit­voer nie.

Dit sal gebeur. Hy sal die arbeiders roep. As hierdie geslag arbeiders staak of dros, dan roep Hy ander. God Self sit die werk voort. Jesus die Christus sorg vir die HOE en vir die vraag WIE dit doen en vir die WANNEER. Hierdie 'sal' maak ons dus rustig. Wek geloofsvertroue ­en moet beantwoord word met voortdurende geloofsaktiwiteit.

Christus se Belofte🔗

Die Lutherse sendeling, Ludwig Normensen, wat een van die sen­dingpioniers op Sumatra was, het aan die begin van sy arbeid ontsag­like teenstand belewe. Hy is ook geweldig ontmoedig deur die wankelmoedigheid van die Barmense Sendinggenootskap wat hom uit­gestuur het. Telkens het hulle ge­skryf dat hy maar die skynbare vrugtelose werk moet staak. In sy antwoord haal Normensen dan Matteus 24:14 aan met die kommen­taar:

Julle moet leer om met hier­die belofte van Jesus te reken soos met getalle.

Dit is die geloofstandpunt! Jesus toon telkens weer dat Hy sy beloftes waar maak. Te midde van natuur­rampe, oorloë en rewolusies het hierdie werk van die kerk voortgegaan. Te midde van antichristelike magte en ideologieë is die kerk soms ondergronds gedryf, maar nie ver­nietig nie.

Dink aan China🔗

China bied 'n pragtige illustrasie. Die teleurstelling was groot toe alle sendingwerk in 1951 met die kommunistiese bewindsoorname beëindig is en toe opgevolg is deur die verskriklike vervolging van Chinese Christene deur die Rooi Wagte. Die kerk is ondergronds ge­dryf. Ons dink daaraan as 'n groot tragedie. Maar in die laaste jare, toe die deure na China op 'n skrefie begin oopgaan het, begin ons iets sien van wat God ook hier gedoen het. Oral het die getalle van Christene blykbaar ten minste viervoudig gegroei, in sekere gebiede selfs twintigvoudig. En nog heerliker die geestelike groei: 'n volwasse, self­versorgende kerk het ontstaan. Die Here Jesus se werk kan nie gekeer word nie!

Chinese

Laat ons ook vir Suid-Afrika bly glo aan die betroubaarheid van Sy beloftes. Laat ons luister na hierdie klein woordjie: 'sal'. Dan kan die moed en krag herlewe om opnuut te begin om te volhard tot die taak vol­tooi is. Soos in die Openbaringsboek, te midde van die ruiters wat God se oordele aankondig, die ruiter op die wit perd ook uitgaan, die ruiter van die evangelieprediking, só moet ons let op die voortgang van die evangelieverkondiging.

Ons weet nie wanneer God oordeel dat die taak vervul is nie. Wat ons wel weet, is dat eenmaal (in die beeld van Matteus 25) alle volke voor God se regterstoel vergader sal word. Dan sal die verkondiging van die evangelie openlik tot 'n getuienis word. Getuienis vir 'n skuldigbevin­ding of vir vryspraak.

Maranata. Jesus Kom. As ons daarvoor bid, sal ons ook daarvoor werk en offer.