1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Skrif (Die Bybel)

man skryf

Waarom is die geskrewe Woord nodig? Het God Hom dan nie in ander tye en plekke en op ander maniere bekend gemaak en geopenbaar nie? Het Hy nie sy Woord gegee, lank voordat dit geskrywe is nie? Is dit nie ʼn vorm van verafgoding as ons dink dat die geskrewe Woord van God die enigste woord is, die enigste reël vir ons geloof en lewe, waarop ons moet ag gee nie?

Die grondliggende rede waarom ons nie die Woord van God anders as in die geskrewe vorm waarin Hy dit gegee het, wil hê en behoort te hê nie, is dat “alle mense ... immers uit hulleself leuenaars [is] en nietiger as die nietigheid self”.1 Die geskrewe Woord van God is ʼn blywende getuienis teen alle menslike pogings om dit wat Hy aan hulle gesê het, te ontken, te verdraai en te bederf.

Dit wil nie sê dat mense nie steeds die Woord verwaarloos en verdraai, daaraan ongehoorsaam is en weier om dit te hoor, soos dit onfeilbaar in die Skrifte vir ons opgeskryf is nie, maar die Skrifte laat hulle juis sonder verskoning.

Uiteindelik kan hulle inderdaad nie ontken dat die skepping wat in Genesis 1 verhaal word, en deur die hele Skrif bevestig word, die geskiedenis is van Goddelike skepping in ses dae nie. Net so kan hulle nie ontken dat die vroue in die gemeentes moet swyg nie. Hulle mag wel beweer dat hierdie leer deur kultuur bepaal en tydsgebonde is, maar wat die Woord sê, is duidelik. Deur die Woord te ontken, verloor hulle nie alleen die Woord van God nie, maar ook die ewige lewe (Openb. 22:18, 19).

Benewens die feit dat alle mense leuenaars is en die Woord vir hulle eie oogmerke verdraai, is ons van nature so bedorwe en ontaard dat ons sy boodskap nie reg sou kon verstaan as God ons met net sy gesproke Woord, hetsy direk of deur engele of profete, sou laat nie. Ons sou gewis die gesproke Woord misverstaan en verdraai.

As Hy nie sy woorde aan ons in  ʼn geskrewe vorm gegee het nie, sou ons nie eens onthou wat God gesê het nie. Wie van ons onthou alles wat verlede Sondag gepreek is? Wie kan volkome seker wees dat hy dit reg gehoor en verstaan het? Vra maar vir twee getuies wat ʼn derde persoon gesê het, en jy sal meestal twee verskillende weergawes kry van wat gesê is.

Ook is daar baie dinge wat God gesê het waarvan ons nie hou nie — dinge wat ons nie graag wil hoor of ons aan steur nie. Daar is altyd die moontlikheid dat ons dit by ons wil laat verbygaan en wil vergeet, soos ons dikwels doen, of dat ons dit deur ons sonde en swakheid anders hoor en verstaan. Dat die mens dit selfs met die geskrewe Woord doen, is genoegsame bewys dat ons dit verseker met die gesproke Woord sou doen.

Daarom het God in sy wysheid en genade aan ons sy geskrewe Woord gegee, sodat ons nie kan beweer dat ons dit nie gehoor het, of verkeerd verstaan het nie. Ons moet dus vir die geskrewe Woord die hoogste agting hê en nie elders soek na kennis van God en van sy wil nie.

Endnotes🔗

  1. ^ Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 7.