1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Tweede Koms van Christus

Ons het gesê dat die koms van Christus verskeie aspekte het, wat insluit sy koms met sy geboorte, deur die gawe van die Gees, deur die prediking van die evangelie en deur ons dood. Ons het aangetoon dat dit alles net verskillende aspekte van die een koms van Christus, ter wille van oordeel en verlossing, is.

Dit wil ewenwel nie sê dat ons nie in ʼn besondere sin van Christus se koms aan die einde van die wêreld kan praat en daarna as sy tweede of finale koms of wederkoms kan verwys nie. Hierdie finale koms sal, soos sy geboorte en kruisiging, een van die grootste gebeure in die geskiedenis wees, omdat dit die einde van die geskiedenis en van alle dinge soos ons dit ken, meebring.

Sy wederkoms is in vele opsigte uniek en dit is die middelpunt van al ons hoop en verwagting.

Die finale koms van Christus sal in persoon wees (Matt. 24:30; 1 Tess. 4:16). In plaas van deur die Gees of deur predikers as sy gesante, sal Christus self terugkom. Elke oog sal Hom sien (Openb. 1:7), en die volheid van die Godheid sal liggaamlik in Hom geopenbaar word (Kol. 2:9). As die persoonlike verteenwoordiger van God sal Christus die wêreld in geregtigheid oordeel (Hand. 17:31) en die sy volk in ewige heerlikheid opneem. Die persoonlike wederkoms is die fokus van ons verwagting, want ons verlang daarna om Hom te sien.

Die finale koms van Christus sal sigbaar wees (Hand. 1:11). Elke oog sal Hom tewens by sy finale koms sien, ook dié van hulle wat Hom deursteek het (Openb. 1:7). Die skrif verwys daarom na sy finale koms as ʼn openbaring of ʼn verskyning van Christus (2 Tess. 1:7; 1 Tim. 6:14; 1 Pet. 1:7). Jesus moet vir ons sigbaar wees want sonder Hom kan ons geen vrymoedigheid hê om voor God te verskyn nie. Hy moet aan die wêreld sigbaar wees as die Een wat hulle gekruisig en doodgemaak het. Die Skrif verwys na sy finale verskyning as Christus se tweede koms (Heb. 9:28), nie omdat daar nie ander aspekte van sy koms was nie, maar omdat Hy net as baba in Bethlehem en aan die einde van die wêreld “persoonlik” en sigbaar kom.

Ten slotte sal die koms van Christus aan die einde van alle dinge, met groot krag en heerlikheid wees (Matt. 24:30; Matt. 25:31). Sy tweede koms verskil van die eerste, want by sy eerste koms het Hy gekom met die gestalte van ʼn dienskneg en in die gelykheid van die sondige vlees (Rom. 8:3; Filip. 2:7). Nou sal Hy in die heerlikheid van sy Vader kom (Matt. 16:27). Sy krag en heerlikheid aan die einde van alle dinge sal die vrees van die goddelose (Openb. 1:3; Openb. 6:15-17) en die vreugde en verlange van hulle wat aan Hom behoort (Openb. 1:3; Openb. 22:20).

Die dag en die uur (en die maand en die jaar) van Christus se wederkoms is nie aan ons bekend nie. Dit sou ook nie vir ons goed wees nie, want ons sou onverskillig en wêrelds geword het óf ons hoop verloor het. Nou dat ons nie weet nie, waak ons en bid, is ons nugter en volhard in heiligheid en godsvrug (Matt. 24:42-51; 1 Tess. 5:1-8; 2 Pet. 3:10-12). Ons weet ewenwel dat Christus sal kom, want Hy het dit belowe. Selfs al kom Hy nie persoonlik en sigbaar in ons leeftyd nie, verwag ons dat ons sy stem in die evangelie hoor, en ons volg Hom (Joh. 10:27); dat Hy deur die Gees, die Trooster, na ons kom; en dat, wanneer ons sterwe, Hy sal kom en ons na Hom toe sal neem (Joh. 14:3).