1 bladsye.

Die Waarheid Ken, Vra om Waaragtig te Wees

pilare

Die kerk van Christus se ernstige soeke en handhawing van die waarheid, is tereg. Deur Pinksterfees word ons weer herinner aan die Gees wat ons in die waarheid sal lei. Maar die Gees doen ook meer as dit. Hierdie kort artikel word geplaas om ons weer te laat besef wat die groot werk is wat die Gees in ons wil doen. Mag ons weer besef hoe nodig ons Hom het om hierdie dinge in ons waar te maak!

As ‘n mens werklik in die waarheid glo, beteken dit dat jy ook self waar ís. Dan is ons ‘n lewende aanbevelingsbrief vir Christus, soos Paulus dit stel in 2 Korintiërs 3:3. As ons is wat ons glo, eers dan is ons ook ‘geloof-waardig’, oortuigend.

Van hierdie ‘oortuiging’ praat die evangelie van Johannes op verskeie plekke. Christus vertel byvoorbeeld van die ‘Gees van die waarheid’ wat sal kom (Johannes 14:16; 15:26; 16:13). Hy is die Trooster, d.i. die Advokaat van die Waarheid. God konfronteer die wêreld met sy waarheid. Daarom sal die Gees van die waarheid die wêreld oortuig: ‘van sonde, van geregtigheid, van oordeel’ (Johannes 16:8).

En God vra van ons dat ons, wat lewe soos mense wat die waarheid ken en doen, daardie getuienis van die waarheid oorneem. Ons kan die mense om ons heen self nie oortuig nie. Die Heilige Gees doen dit. Maar Hy doen dit deur ons.  Eerstens deur ons gedrag: hoe maak ons die waarheid sigbaar in ons lewe? Hoe gaan ons met mekaar, met ons medemens, om? Is die liefde van Christus duidelik herkenbaar aan ons?

Maar tweedens kan daardie getuienis uiteindelik nie sonder die woord van die waarheid nie. Ons moet ook praat oor die waarheid. Ons is geroep om so Gods waarheid ‘aan die lig te bring’ (2 Korintiërs 4:2).

Dit werp ook lig op die ‘ware’ kerk. Waarom is die kerk ‘waar’? Omdat ons die Waarheid van God onverkort aanvaar en handhaaf? Ons belydenis (Nederlandse Geloofsbelydenis Art 29) voeg baie nadruklik nog iets by. Iets waar ons dikwels heeltemal aan verby kyk.

Die kerk is die pilaar en fondament van die waarheid (1 Timoteus 3:15). Die Here het aan sy gemeente die waarheid toevertrou. Maar hoe gaan ons met die waarheid om? Asof ons dit in beheer het? Of is die waarheid opnuut ‘n werksame krag? Want Art. 29 NGB praat nie alleen oor die kenmerke van die ware kerk nie, maar ook oor dié van die ware Christene. As ons tesame die waarheid ken en bely, hoe word dit dan in die kerk sigbaar? Is ons dan self ook die waarheid?

As u kinders dit nie aan u opmerk nie, as die jongmense in die kerk nie sien dat die waarheid van die evangelie ook die werklikheid in ons lewe is nie, as die mense om ons heen nie sien dat ons die waarheid van Christus doen nie, dan staan ons in die pad van God se Gees. Hy wil die wêreld oortuig. Daarvoor gebruik Hy ons. Die waarheid is alleen oortuigend as dit ook sigbaar word, lewendig en werklik is. Dít is geloof-waardig!