Bron: Die Kerkblad, 2008. 3 bladsye.

Die Wederkoms in Ons Harte

graf🔗

Die Impak van Toekomsverwagting op ’n mens se Alledaagse Lewe🔗

’n Paar jaar gelede het Ernest Becker ’n boek gepubliseer met die titel: Denial of Death. Hy het daarvoor die Pulitzer-prys ontvang. Hy is nie ’n Christen nie en het nie met Christelike oogmerke geskryf nie.

Die vernaamste punt wat hy gemaak het, was dat daar nog nooit in die geskiedenis so ’n wydverspreide oortuiging was dat daar geen toekoms na die dood is nie. Wanneer jy sterf, vergaan jou liggaam maar net. Na die dood is daar niks. Daar is geen finale toekoms waarheen ’n mens op pad is nie. Nog nooit tevore het so baie mense dit geglo en gedink nie.

Terselfdertyd het Becker aangetoon dat daar nog nooit in die geskiedenis ’n geslag was wat meer klem lê op die belang van seks, romanse, geld en mag nie, omdat die mensdom sy kosmiese betekenisloosheid probeer verwerk. Die boek het baie wye instemming ontvang.

Daarteenoor het historiese navorsing aangetoon dat die vroeë Christene – toe epidemiese siektes uitgebreek het en mense uit die stede weggevlug het – juis daar gebly het. Met die grootste selfopofferende liefde het hulle doodsiek mense versorg en dikwels self daardeur siek geword en gesterf. Die vernaamste motivering waarom hulle dit gedoen het, was hulle hoop; hulle absolute sekere verwagting dat hulle finale toekoms die oneindige persoonlike liefde van God op ’n nuwe aarde sal wees.

Die Bybel leer ons – en selfs on­gelowige filosowe en sielkundiges begin dit besef – dat elke mens se toekomsverwagting bepaal hoe hy/sy van dag tot dag lewe. Jou verwag­ting van die toekoms het die mees kardinale impak op jou karakter en alledaagse gedrag. Wanneer jou oë nou al ’n vlugtige blik kry van die asemrowende heerlikheid van God se finale verlossing, word jou hele lewe daardeur verander. Dit is wat in die Bybel met CHRISTELIKE HOOP bedoel word.

Christelike Hoop🔗

Dit beteken om so ’n onwrikbare sekerheid te hê dat jou finale toekoms sal inhou om deel te hê in die volle ewigdurende heerlikheid en liefde van God, dat dit nou al ’n oorheersende impak op jou lewe het.

Die Afrikaanse woord “hoop” het so ’n vae, onsekere konnotasie dat dit eintlik nie goed weergee wat in die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is, met hoop bedoel word nie.

Die ware Bybelse betekenis van die woord “hoop” word beter uitgedruk deur eerder van “verwagting” te praat. As jy ’n onwrikbare, sekere verwagting het van jou eindbe­stemming op die nuwe hemel en die nuwe aarde in die persoonlike liefdevolle teenwoordigheid van God self, dan slyp en vorm dit nou al jou hele lewenstyl en optrede, en selfs jou gemoedstoestand.

Kyk hoe staan dit in 1 Johannes 3:1-3: “Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie ge­openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.”

Omdat ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers, moet ons ons daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe (2 Pet 3:13, 14).

kruis

In verskeie van die gelykenisse wat Jesus vertel het oor die wederkoms, is die hele bedoeling daarvan nie maar net om ons feitelike inligting te gee van wat alles gaan gebeur met sy wederkoms nie, maar om duidelik te maak hoe ons verwagting van die wederkoms nou reeds ons lewens en gedrag moet beïnvloed. Wanneer die Here kom, wil Hy ons besig vind met sy werk, gereed om Hom te ontmoet. Die hele probleem van die vyf onverstandige meisies in die gelyke­nis van Matthéüs 25 was dat hulle nie gereed was vir die koms van hulle bruidegom nie.

Die regte sekere verwagting van die wederkoms van Jesus Christus en die sekerheid van God se groot toekoms het ’n konkrete uitwerking in ons lewens.

Dit Neem ons Vrees vir die Dood Weg🔗

Ons kan by ’n oop graf staan met hoop, want ons weet immers dat Jesus wat gesterwe het, wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, self uit die hemel sal neerdaal. Dan sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; en ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, om die Here te gaan ontmoet op pad na ons toe (1 Tess 4:14-16). Die dood maak jou nou nie meer regtig dood nie, maar maak jou beter!

“Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar ’n tent is, afge­breek word, ons ’n vaste gebou in die hemel het. Dit is ’n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit ewig staan” (2 Kor 5:1).

Die dood is verslaan en ons verwagting strek by die graf verby!

Die Verwagting van die Wederkoms gee ons Krag om Lyding te Hanteer🔗

In 2 Korinthiërs 4:17 en 18 staan: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig is. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig”.

Die ewige lewe by Jesus Christus is nie maar net ’n vergoeding, ’n soort kompensasie van lyding wat jy in hierdie lewe ervaar het nie, maar dit verswelg die lyding van hierdie lewe. Die lyding van hierdie lewe help jou om die heerlikheid van die ewige lewe by Jesus Christus onein­dig meer te waardeer en te ervaar. As mens ’n paar snerpende koue dae ervaar het, waardeer jy die heerlike warmte van sonskynweer eers regtig. ’n Miljoen keer meer sal jy die warmte van God se liefde en heerlikheid waardeer wanneer jy terugkyk na die lyding van hierdie lewe. Dit is die vernaamste manier om lyding te kan dra: wanneer jy besef hierdie lyding is die dienskneg van my finale vreug­de. Dit loop vir my uit op ewige genot van God se allesoortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Nou kan ek weet: die rumatiekpyne in my liggaam, die rousmart oor die dierbaarste mens wat ek verloor het, watter pyn of lyding ook al, is deel van my voorbereiding om die wonder­likste heerlikheid in God se nuwe skepping werklik te kan geniet.

Jou Waardes Verander🔗

Dit wat jy verwag wat jou finale toekoms gaan wees, het ook ’n bepalende invloed op hoe jy jou geld gebruik en omgaan met materiële besit­tings. Jesus het gesê: “waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees” (Matt 6:21).

Jou Bewoënheid vir mense in Nood en jou Ywer vir Reg en Geregtigheid ’n Bruidskleed🔗

Vir die gelowiges sal die wederkoms van Christus ’n blye huweliksdag wees. Net soos wat ’n bruid destyds tydens die wagperiode van haar verlowing, voor haar huweliksdag haar uiterste bes gedoen het om haar mooi te maak vir haar bruidegom, moet die ware kerk van Christus dit ook vandag doen terwyl sy wag op die koms van Jesus Christus, haar Bruidegom.

bruid

Die lewe van gelowiges in hierdie tyd van afwagting op die wederkoms van Christus hou in om nou al die regte bruidsuitrusting te begin aantrek. Hierdie klere word in Kolossense 3:12-15 beskryf: “Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontfer­ming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid”.

Hierdie ontferming is nie net woorde en gesindhede nie, maar ons liefde vir die Here moet uitloop op konkrete dade van liefde. Daarom staan daar in Openbaring 19:7, 8: “Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak”. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Let op: die bruid se kleed is die regverdige dade van die gelowiges.

Die Bybel leer ons dat wanneer Jesus weer kom, gaan Hy al die trane uit ons oë wegvee, alle lyding wegneem en geen honger en pyn gaan meer voorkom nie.

Wanneer ons nou reeds sakdoeke uithaal en trane van weeskinders wegvee, lyding verlig, getuig vir geregtigheid, is ons besig om ’n trourok vir die wederkoms van ons Here aan te trek.

Jou Ywer om die Evangelie uit te Dra🔗

Gelowiges wat ’n lewende verwagting het van Christus se wederkoms, weet die evangelie van die koninkryk moet in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.

In die groot opdrag om dissipels te maak van al die nasies, word die belofte van God se persoonlike teenwoordigheid juis daaraan verbind: onthou: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20).

Die Heilige Gees Bring die Begin van die Wederkoms nou reeds in ons Harte🔗

Die Heilige Gees maak so ’n sterk verwagting van God se groot toekoms in ons wakker dat ons nou al ’n voorsmaak daarvan proe en so gereed gemaak word vir die oorgang na die volle heerlikheid van God se nuwe skepping (2 Kor 5:5). Die Heilige Gees is die eerste paaiement en die waarborg van ons sekerheid van die volle erfenis van die ewige lewe (2 Kor 1:22).

Om die Heilige Gees te ontvang en vervul te word met die Heilige Gees, is om nou reeds die begin van die ewige heerlikheid in God se teenwoordigheid te proe.