Bron: Die Kerkblad, 2005. 3 bladsye.

Ek mag en moet vir siekes bid!

sieke🔗

Die voorreg om te bid🔗

Ons gereformeerdes kan met vrymoedigheid bely dat God altyd in beheer is. Hy kan doen wat Hy in sy genade wil doen, want Hy is almagtig! Omdat God 'n God vol genade en liefde is, is dit nie 'n verrassing dat Hy ons op 'n unieke wyse inskakel in sy almagswerke nie: Hy gee ons die voorreg om te bid! En dan verseker Hy ons dat die gebed van die gelowige 'n kragtige uitwerking het. Hy gee 'n vaste belofte: bid (vra) en vir julle sal gegee word. Op ‘n wyse wat net God weet, skakel Hy ons gebede by sy raadsplan in. Is daar vir ons ‘n groter voorreg as om te bid?

Bid en gesond-wees is baie nou aan mekaar verbind. Want wie bid is gekoppel aan die groot Geneesheer en só bly die bidder op die pad van geestelike gesondheid. Selfs die persoon wat tot die dood toe siek is, is in hierdie sin blakend gesond wanneer daar in so 'n persoon se hart lofprysing, skuldbelydenis, dankgebede, voorbidding en sugte en smeking is. Vir die sieke is dit dus 'n voorreg om deur gebed gesondheid op geestelike gebied van die Here te kry.

Die verpligting om vir siekes te bid🔗

Die gemeente van die Here, en daardeur elke lidmaat van die gemeente, kry die opdrag om vir siekes te bid. Die Heilige Gees leer deur die woorde van Jakobus (Jak 5:14) dat ons vir die siekes moet bid. Elke mens is blootgestel aan siekte, want ons het liggaamlike beperkinge, soms sluip die siekte ons gestel binne sonder dat ons dadelik daarvan bewus is. Soms is die verandering van gedrag 'n aanduiding dat 'n siektetoestand reeds ingetree het: eet- en slaapgewoontes verander, daar is min of geen werksbevrediging en gedrag binne die gesinsverband verander. 'n Langdurige siekte kan ook deur 'n dramatiese ongeluk veroorsaak word. In die gebed vir die sieke moet die volgende aspekte in aanmerking geneem word:

  • Ons wil nie graag siek wees nie en daarom is die wegsteek van 'n siekte taamlik algemeen, soms wil lidmate glad nie aanvaar dat hulle siek is nie. Ons behoort sensitief te wees teenoor hierdie gevoelens ook wanneer ons saam met of in ons binnekamer vir die sieke bid.
  • Siekte bring dikwels 'n gevoel van hulpeloosheid en eensaamheid, selfs al word die sieke deur baie mense besoek. Siekte bring maklik 'n soort isolasie wat die sieke laat voel hy/sy leef in 'n ander wêreld.
  • Probeer om die sieke se ervaringswêreld te verstaan, veral die hoek van waaruit die persoon sy/haar gesprekke voer. Luister is baie belangrik, veral om die woorde en gedagtes van die sieke aan hom/haar te reflekteer.
  • Wees sensitief vir die persoonlike en private worsteling van die persoon met die siekte of selfs die vrees vir die dood.
  • Die siek kind(jie) kan dalk sy/haar vrese, stryd en swaarkry wegsteek onder skynbaar onbelangrike vrae. Die pyn en ongerief kan selfs na vore kom deur een of ander stoutigheid.
  • Siekte het dikwels die effek dat die sieke stiller en teruggetrokke raak en dit kan verkeerdelik as 'n soort depressie gesien word.

siek persoon

"Bid asseblief vir die volgende siekes"🔗

Ons kry baie keer deur 'n SMS of 'n e-pos versoeke om vir siekes te bid. Soms vra iemand ons persoonlik om vir 'n kind of ouer of bekendes te bid. Dalk hoor ons die skugter versoek: "Dink aan ons in hierdie moeilike tyd." In die gemeente se nuusbrief of as afkondiging word name genoem van persone wat siek is of operasies moet ondergaan. Ons maak selfs beloftes dat ons vir 'n betrokke persoon sal bid. Dit is so maklik om hierdie gebedsversoeke net te ignoreer of te vergeet daarvan. En tog beveel die Here ons om vir die sieke te bid. Daarom is dit nodig om óf dadelik vir die persoon te bid óf om dit aan te teken en dit wel later te doen. Die persoon hoef ook nie noodwendig aan jou bekend te wees nie. Deur die gebed bring jy die persoon voor die aangesig van God, voor God se genadetroon en pleit by of loof en dank God.

Onthou ook die huisgesin van die sieke in die gebed. Probeer vasstel wat die uitwerking van die siekte op die gesin se omstandighede is. Stel vas of daar spanning is as gevolg van onsekerheid oor die aard en intensiteit van die siekte. Bid saam met die gesin, sit saam met hulle en bied praktiese hulp. Gebed spoor altyd aan tot dade. Ons kan nie volhardend vir 'n persoon met 'n langdurige siekte bid en dan geen konkrete liefdesdade aan die persoon of huisgesin doen nie. Gebed is 'n uiting van liefde en liefde sonder dade is dood.

Wat moet ons bid?🔗

Ons moet in ons eredienste baie konkreet bid. Vandag is dit nie meer vreemd om siekes se name in die gebed te noem of voor die aanvang van die eredienste die name te noem van dié vir wie gebid sal word nie. Dit word vertel dat enkele dekades terug 'n sekere dominee so ernstig was om nie die naam van die sieke te noem nie, maar tog in die gebed beduie het waar die sieke se huis is! Die erediensgebed het 'n gesprekskarakter en is gerig op God. Waar gelowiges in die erediens God en mekaar ontmoet kan houdings, persepsies en optredes deur die werking van die Heilige Gees teenoor siekes verander. Die doel van die gebed is om God te eer, ook in sy mag oor siektes en epidemies.

Soos die erediensgebed moet die persoonlike gebede lof, skuldbelydenis, dankbaarheid, voorbidding en vasgryp aan God se beloftes bevat. Lof aan God is die hart van die gebed en is ook die sentrale doel van alle gebede. Lof is die erkenning van wie God is: die Koning wat alles onder sy beheer het, die Geneesheer wat in Christus ook die siektes op Hom geneem het en so die angel van lyding weggeneem het. Hy is die Lewe, die Skenker van die lewe, van gesondheid en van geesteskrag in die sterwensoomblikke. In gebede vir asook saam met siekes moet hierdie lofprysing nooit ontbreek nie.

Die pyn en vernietigende uitwerking wat siekte het kan nie losgemaak word van die sonde van die samelewing nie, al kan die betrokke siekte nie aan 'n bepaalde soort sonde gekoppel word nie. Siekte leer ons ootmoed, want deur siekte word ons opnuut bewus van ons eie nietigheid en verganklikheid. Daarom is skuldbelydenis 'n noodsaaklike aspek van ons gebede vir siekes (en vir gesond-wees!).

In die dankdeel van ons gebed vir die sieke dank ons God vir sy reddingsdade, hulp, beskerming en genadegawes. Selfs as dit 'n terminale siekte is en die sterwensoomblikke nader kom, kan ons nie anders as om te dank vir die oorwinning van die opgestane Christus oor siekte en dood nie. Ons dankbaarheid kom veral dat God die Heilige Gees saam met die sieke sug en die onuitgesproke versugtinge van die sieke, wat nie meer kan bid as gevolg van pyn en nood nie, voor God, in ooreen­stemming met sy wil, kan bring.

biddende persoon

Voorbidding handel oor die intree ten behoewe van ander waarin ons vra dat God in sy genade redding sal bring: Redding in die sin van gesondmaking, maar ook redding deur volharding in die lyding te gee. In ons voorbidding word ons eie onvermoë om iets aan die siekte en nood te doen beklemtoon en ons afhanklikheid van God voor Hom bely en sy reddingskrag beklemtoon.

Voorbidding beteken ook dat God gesmeek word dat hierdie sieke deur sy/haar lyding vaster aan Hom sal groei en dan sy vrede mag ervaar. God gee in sy Woord heerlike beloftes oor gebed, beproewing en lewensblydskap in Christus dat die bidder hierdie beloftes in die gebed kan noem en dat almal weer daaraan kan vasgryp.

Gebed vir die siekes is 'n voorreg en 'n verpligting, en oud en jonk moet hierdie liefdeshandeling verrig.

Die gebed lê 'n onlosmaaklike band tussen God, die bidder en die sieke en dit is 'n weerspieëling van die liefde van God wat by ons liefde wakker maak.