1 bladsye.

Eksodus 25: 23-30 - Die Toonbrode

En op die tafel moet jy altyddeur toonbrood voor my aangesig neersit.

Eksodus 25:30

tafel met toonbrode

Ons is effens verbaas dat God vir Moses die opdrag gegee het om in die heilige eerstens ‘n tafel te plaas. Mens verwag ‘n altaar! Maar nee, vóórdat die Here vir Moses opdrag gee oor die reuk- en brandoffer altaar, praat Hy eers oor ‘n tafel. Die tafel mag nie te groot wees nie. God gee vir Moses noukeurige afmetings waarvolgens die tafel gemaak moet word: een en ‘n halwe el hoog, net so hoog soos die ark. Ons moet hier dink aan die Egiptiese el, dit is ongeveer 50 cm. Verder was die tafel kleiner as die ark: één el lank en een en ‘n halwe el breed, ‘n klein en fyn gekonstrueerde tafel.

Op hierdie tafel moet Moses die toonbrode neersit. Daar staan letterlik: “aangesig brode”.  Ons moet hiermee onthou dat die “toon”-brode inderdaad voor die Aangesig van die HERE lê! Daar was 12 brode: wat dui op die twaalf stamme van Israel. Die priesters moes hulle plaas in twee stapels van 6 elk en hulle moes elke Sabbat vervang word met vars brode (Levitikus 24:6-8). Boonop moes dit ongesuurde brood wees met wierook daarop (Levitikus 24:7). Hierdie Skrifgedeelte sê uitdruklik dat dit ʼn offer vir die HERE is.

Hiermee sien ons dat dit ’n tafel was, maar wat tegelykertyd ook as altaar gefunksioneer het. Die brode het daar gelê as ‘n spysoffer voor God se Aangesig. Dit gaan dus nie oor die feit dat hierdie brode God se sorg vir die volk se oeste gesimboliseer het nie. Nee, dit is presies andersom:  Israel bied hierdie brode as offer vir die HERE aan. In hierdie twaalf brode bring Israel die vrug van sy handewerk as ‘n dankbaarheidsoffer voor God se Aangesig. 

Dankbaarheid:  wat het daarvan geword by die volk Israel? Getuig hierdie brode nie eerder deur die hele geskiedenis van Israel téén hulle ondankbaarheid nie? Hoe dikwels het die volk nie eerder die gode Baäl en die Astarte aangeroep vir hulle oeste nie? Het hierdie brode nie óók geroep na die geregtigheid van Christus wat net deur God volbring kan word nie? Verkondig hierdie brode nie ook aan ons dat ons eie dankbaarheidswerk slegs voor die HERE kan bestaan as ons dit doen in en deur Christus nie? Gaan kyk maar gerus weer na die twee stapels “toon”-brode. Slegs deur Christus kan ons die vrug van ons lewe vir God wys.