Bron: Die Kerkblad, 1990. 2 bladsye.

Elke Psalm Sing van Jesus Christus

Psalmboek

Hier kom ons by die hart van die Psalmboek: Dit verkondig Jesus Christus! En dan is dit nie slegs sekere Psalms wat sogenaamd 'heenwys' na Christus nie. Nee, al die 150 Psalms is direk betrokke met die prediking van die Evangelie van Christus.

Die Boek wat Jesus die Meeste Aanhaal🔗

Is dit nie merkwaardig nie? Van al die Bybelboeke in die Ou Testament is dit die Psalmboek wat die meeste deur Jesus direk aangehaal word. Daarby is dit die boek waarna die meeste kere verwys word of sinspe­lings van Jesus ontvang. In wyle prof. Sarel du Plessis se proefskryf "Jesus en die kanon van die Ou Testament" vind ons baie voorbeel­de. Ons kan sê dat die Psalms van die OT in Christus hulle vervulling vind. Ons gee enkele voorbeelde:

  • Psalm 2:6 = Matteus 3:17 en Markus 1:11;

  • Psalm 8:3 = Matteus 21:16;

  • Psalm 31:6 = Lukas 23:46;

  • Psalm 22:2 = Matteus 27:46 en Markus 15:34;

  • Psalm 91:11 vv. Matteus 4:6 en Lukas 4:10 vv.;

  • Psalm 118:26 = Matteus 23:39 en Lukas 13:35.

Hierby kan ons nog 'n aantal voor­beelde voeg.

God se Openbaring in die Psalms🔗

Dat Jesus Christus in die Psalms sentraal staan, vind ons alreeds in die een groot feit dat as die HERE, die drie-enige God Homself aan sy volk, die volk van sy verbond, open­baar, dan is dit 'n openbaring in Jesus Christus. Die genade waarvan daar in die Psalms gesing word, waarvoor daar gebid word en waar­oor God geloof word en waarvoor Hy gedank word, is alles 'n genade wat alleen deur die verdienste van Jesus Christus geskenk word. Dink bv. aan Psalm 103 en 30.

Ook die geregtigheid (vgl. 1933- vertaling) wat God aan sy kind skenk, al sy beloftes, gee God op grond van Christus (vgl. Psalm 26:6; Psalm 18:21 vv.). Maar nie alleen die beloftes van die verbond nie, maar ook die eise vir gehoorsaamheid, het alleen sin deur die versoeningswerk van Jesus Christus (vgl. o.a. Psalm 50).

Omdat Hy God is🔗

Al die uitsprake oor die ewige God, die drie-enige God, geld dus vanself­sprekend ook altyd vir Jesus Chris­tus. Hy is ons God wat deur die krag van sy Godheid die las van die toorn van God gedra het en vir ons die geregtigheid van die lewe verwerf en teruggegee het (Heidelbergse Kategismus, vr. 17). Elke keer as ons 'n Psalm sing en ons loof God, dan be­sing ons juis Jesus Christus!

Al die profesieë in die Psalms oor die koms van die Messias, sy ko­ningskap, sy wederkoms en God se oordele en verbondswraak, word in Christus vervul. (In die jaar 1941 het dr. N.H. Ridderbos 'n wonderlike lesing oor "Christus in de Psalmen" in Groningen gegee waarin al hierdie gedagtes nader uitgewerk is.)

Jesus Sing Sy Eie Psalms🔗

In Matteus 26:30 lees ons:

En nadat hulle die lofsang gesing het, het hul­le uitgegaan na die Olyfberg.

Dit was Jesus se laaste nag voor die kruis. Saam met sy dissipels vier Hy die Paasfees en laat dit oorgaan in die Heilige Nagmaal. En aan die einde hiervan, pas voor die pad na Getsemane, sing Jesus met sy dissi­pels Psalms. Dit weet ons omdat Psalms 115 tot 118 die Psalms was wat altyd na afloop van die Paasfees gesing is. Dit kan ook uit die ou Joodse geskrifte bewys word.

tou

Die singende Jesus saam met sy dissipels! Diep in sy laaste donker nag op aarde sing Hy Psalms. Daar­in vind Hy sy troos. Daarin vind Hy versterking. Daarin stort Hy sy smart uit voor God. Maar in die Psalms jubel Hy ook in sy God.

Die ewige Paaslam sing hier sy eie Paaslied. Die ewige digter deur die Heilige Gees sing sy eie Psalms.

Totius herdig dit uit die oor­spronklike Hebreeus:

…bind dan die offerdier met toue en lei dit na die altaar heen.Psalm 118:13, berymd

Hier naby die Nagmaalstafel staan die grootste offeraltaar. Gol­gota wag vir Hom. In Getsemane moet Hy gebind word. Buitekant die stad moet Hy geoffer word. Slegs nog ure na hierdie Psalm wat in die Paassaal gesing word, gaan dit ge­beur. Die ure word afgetel…