Bron: Kompas. 2 bladsye.

Esra 1 - Opwekkings van Gees

… het die Here die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek…

Esra 1:1

Toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die Leviete – elkeen wie se gees God opgewek het om op te trek…

Esra 1:5

waterval

In die eerste hoofstuk van Esra word twee maal gepraat van ’n opwekking van gees. In beide gevalle is dit die Here wat dit doen. In die een geval is dit ’n ongelowige koning, en in die ander geval is dit die leiers van die Israeliete in ballingskap.

Die opwekking van koning Kores se gees is ’n merkwaardige gebeurtenis. Die Here het sy gees opgewek om te besluit om die Jode te laat terugkeer na Jerusalem toe. Vanuit die perspektief van die Persiese politiek was daar niks besonders aan hierdie feit nie. Dit was heeltemal in lyn met Kores se beleid ten opsigte van volke wat deur die Babiloniërs onderwerp was. Waar die Babiloniërs leiers van onderworpe volke in ballingskap gestuur het om die moontlikheid van opstande kleiner te maak, het Kores besluit om die leierskap van onderworpe volke te laat terugkeer na hulle eie gebiede toe.

Die terugkeer van die Joodse leiers na Jerusalem was dus niks buitengewoon nie. Dit was deel van Kores se politieke beleid. Tog sê die Skrif dat dit die werk van God was: Die HERE het die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek om so te besluit (1:1). Sonder dat die koning dit besef het, was hy daardeur ’n middel in die Here se hand. Dit laat ’n mens dink aan die keer toe die keiser van Rome besluit het om ’n volkstelling te hou (Lukas 2). Dit was ook ’n middel in die hand van die Here, naamlik om ’n verwagtende vrou na Betlehem te bring sodat die Skrifte vervul sou word en die Verlosser in die stad van Dawid gebore sou word.

Dit is ’n bemoediging om te weet dat die Here die gees van konings en presidente kan beweeg om besluite te neem wat die koms van Sy koninkryk bevorder. Dit mag wees dat ’n regering ’n politieke beleid volg wat heeltemal op humanistiese beginsels gegrond is, terwyl die Here dit so lei dat die groei van die kerk daardeur bevorder word. Maar nie net dit nie. Die Here kan selfs die harte van konings en presidente beweeg om sekere besluite te neem wat die koms van Sy koninkryk bevorder.

Is dit nie ’n bemoediging nie? Die Here is in beheer. Hy kan die hart van ons president Thabo Mbeki in beweging bring om besluite te neem wat die koms van God se koninkryk bevorder, of Mbeki dit nou besef of nie besef nie.

Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil. Spreuke 21:1

Kom ons bid ook gereeld dat die Here dit daadwerklik sal doen.

Daar word in Esra 1 verslag gedoen van nog ’n ander opwekking van gees. As die Here iets groots wil doen, werk Hy dikwels op verskillende fronte. Toe die Here koning Kores se gees opgewek het, het Hy ook die gees van die leiers van die Jode in ballingskap in beweging gebring. Toe Kores sy proklamasie uitgevaardig het dat die Jode kon terugkeer na Jerusalem, was daar in die harte van die Jode ’n begeerte om terug te keer na Jerusalem toe. Ons moet besef dat dit nie vanselfsprekend was nie! Die Jode was reeds 70 jaar in ballingskap. Daar was reeds ’n derde generasie van die Jode in Babel. Normaalweg is die verlange na die ou vaderland dan nie meer daar nie. Maar as die Here besluit om in te gryp in die loop van die wêreldgeskiedenis, dan wek hy die gees van mense op om daaraan diensbaar te wees. Die Jode in ballingskap was ‘ryp’ om deel te neem aan die uitvoering van die Here se plan. Dit laat ’n mens dink aan die woord van die apostel Paulus:

Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense 2:13

hart

Laat dit ons begeerte en gebed wees dat die Here ons gees sal opwek om dinge te onderneem wat diensbaar is aan die koms van sy koninkryk. As dit ons eie drange en ideale is wat ons aanspoor tot aksie, is dit alles sonder waarde en selfs kontra-produktief. Maar as die Here ons opwek tot aksie, dan pas dit in sy plan.

Terwyl ons ’n nuwe jaar ingegaan het, mag ons ons laat bemoedig deur die wete dat die Here in die hart en gees van mense werk. Dit geld vir gelowiges, en selfs vir ongelowiges!