Bron: Vox Viva. 5 bladsye.

Evolusie - Feit of Fiksie?

Charles Darwin

Vanjaar word Charles Darwin se 200ste geboortejaar wêreldwyd herdenk. Hy kan beskou word as die vader van die evolusieteorie. 'n Mens kan verstaan dat die mensdom van alle kante af behoorlik deurweek sal word met allerlei propaganda wat die evolusieteorie besing en bevorder as gesonde wetenskap. Sommige Christene is sonder woorde en teenargumente teen hierdie oormag. Talle Christene besef nie dát daar goeie antwoorde bestaan nie. Hulle besef ook nie dat dit hoegenaamd nie nodig is om die Bybel met die evolusieteorie te probeer versoen nie. Die Bybelse Skeppingsleer, soos die onfeilbare Skrif dit openbaar, is volkome genoegsaam en absoluut akkuraat. Laat ons dus 'n klompie paragrawe wy aan hierdie belangrike aangeleentheid. 

1. Wat word Verstaan Onder “Evolusie”?🔗

Daar is verskillende soorte evolusie:

 1. KOSMIES: Tyd, ruimte, lewe en materie het 20 Biljoen jaar gelede uit 'n oerknal ontstaan. Lewe het dus ontstaan vanuit nie-lewende materie.

 2. MAKRO EVOLUSIE: In samehang met Kosmiese Evolusie: een soort lewende wese het met verloop van tyd verander in ’n totaal ander soort lewende wese. 'n Hond het dus vanuit 'n nie-hond ontstaan en oorspronklik uit rots/grond.

 3. TEÏSTIESE EVOLUSIE: God het alles geskep d.m.v. Kosmiese & Makro Evolusie.

 4. MIKRO EVOLUSIE: Ontwikkeling & verandering binne dieselfde soort.

 5. Die enigste alternatief tot A-C is die Bybelse Skeppingsleer wat op geen manier met A-C versoen kan word nie.

2. Kosmiese Evolusie verder Omskryf:🔗

 1. Die Bybelse getuienis word gewoonlik byvoorbaat verwerp (Is dit ware wetenskap?). Die Bybel en Bybelse Skeppingsleer word met minagting beskou. Slegs onopgevoedes klou nog aan só iets vas. Genesis 1-11 word beskou as die reste van primitiewe nomadiese stamme se kampvuurstories.

 2. Inhoud van die teorie: 20 biljoen jaar gelede het dit gebeur dat alle materie in die heelal (waar het die materie/energie vandaan gekom?) gekonsentreer was in een, digte en baie warm omgewing wat kleiner as 'n kolletjie op papier was. Vanweë 'n onbekende rede het dié kolletjie begin spin en ontplof. Hedendaagse Evolusioniste reken dat dit nie gekonsentreerde materie was wat in die kolletjie saamgepers was nie, maar dat dit totaal niks was nie! 'n Piepklein ruimte gevul met niks het 20 biljoen jaar gelede ontplof. 4.6 Biljoen jaar gelede het die aarde uit die nagevolge van daardie oerontploffing gevorm en geweldig afgekoel en 'n rotsagtige oppervlakte het ontstaan. Daarna het dit miljoene jare lank op die rotsagtige oppervlak gereën sodat die rotsagtigheid verander het tot 'n chemiese sop. 3 Biljoen jaar gelede het léwende organismes vanuit daardie chemiese sop ontwikkel: DNA en RNA het op die dieselfde oomblik naas mekaar ontwikkel sodat lewe kon ontstaan. Hierná het Makro Evolusie in werking getree.

 3. Letterlik alles wat in skoolhandleidings of op TV programme soos 50/50 as feite gestel word, word terugherlei tot hierdie onbewese teorie. Let daarop dat elke deeltjie van die teorie onbewese is. Tóg word dit gereken as ware wetenskap.

Oerknal

3. Konsekwensies van die Evolusieteorie:🔗

 1. Die skepping het homself geskep. God is oorbodig. Die mens is 'n dier. Daar is nie absolute waardes en waarheid nie. Die mens is aan niemand verantwoordelik nie.

 2. Die basiese lewensvrae waarmee elke mens worstel, word onbeantwoord gelaat. Vrae soos: Wie is ek? (Antw: Niks & nikswerd), Waar kom ek vandaan? (Antw: Chemiese sop), Waarom is ek hier? (Antw: Geen doel) en Waar gaan ek heen? (Antw: Die graf om gehersirkuleer te word tot wurm of bemesting).

 3. In geval van Teïstiese evolusie: die Bybel (veral Genesis) moet totaal verdraai word sodat die konsep van 'n ou aarde asook die inhoud van die evolusieteorie daarby kan inpas.

 4. Volgens die teorie van evolusie raak alles beter en beter. Wat dan van die tweede wet van termodinamika waarvolgens alles neig tot wanorde?

 5. Volgens die Skrif het die dood met die sondeval begin (Romeine 5:12), maar volgens evolusieteorie was daar reeds iets soos dood miljoene jare vóór die mens se bestaan. Die evolusieteorie bring die Evangelieboodskap ernstig in gedrang. Dit is nie maar net 'n bysaak wat ons gemaklik kan ignoreer en voortgaan met kerkwees nie! Dit is 'n teorie wat duisende mense negatief stem teenoor die Evangelieboodskap en die Bybel as Woord van God.

4. Vrae waarop Evolusioniste nie Antwoorde het nie:🔗

 1. Waar het materie en energie vandaan gekom vóór die oerknal?

 2. Hoe kan wanorde/chaos tot orde beweeg sónder dat daar 'n kragtige eksterne faktor tussenbeide kom? 

 3. Hoe verklaar 'n mens die aanwesigheid van 100 triljoen selle in die menslike liggaam? Die selle is só klein dat 'n miljoen binne 'n kolletjie op papier kan inpas. Tog is elk 'n geprogrammeerde rekenaar in eie reg. Elke sel is gelykstaande aan 'n besige fabriek en die kern (nukleus) van die sel 'n dataprosesserende rekenaar. Binne elke nukleus is DNA, die instruksiehandleiding vir alles wat met die liggaam gebeur. RNA is die boodskappers wat die opdragte van die nukleus na die sel self oordra. Hoe verklaar 'n mens dit dat 'n enkele sel meer kompleks as 'n stad soos Kaapstad is?

 4. Komplekse DNA en RNA (proteïen) kan nie sonder mekaar bestaan óf funksioneer nie. Beide moes dus gelyktydig en op dieselfde plek d.m.v. evolusie ontstaan het (dit is onmoontlik om die een sonder die ander te hê), andersins was die ontstaan van lewe totaal onmoontlik. Sou so iets per toeval moontlik kon wees? Volgens die onbewese evolusieteorie het beide RNA en DNA miljoene jare gelede per toeval vanuit chemiese sop ontwikkel. Toeval en miljoene jare het alles laat gebeur! Dit is egter 'n blote teorie wat nooit bewys kan word nie.

5. Kán die Aarde Miljoene Jare Oud wees?🔗

 1. Indien die mensdom 3 miljoen jaar op aarde is, sou die wêreldbevolking vandag soveel gewees het dat 150000 mense elke vierkante duim gevul het.

 2. Die aarde draai gaandeweg stadiger. 3 Miljoen jaar gelede sou die aarde só vinnig gedraai het dat oggend en aand mekaar blitsvinnig sou opvolg. Winde van tot 5000km/h sou menslike lewe onmoontlik maak.

 3. Die maan beweeg gaandeweg al verder weg van die aarde. 3 Miljoen jaar gelede sou die maan dus só naby aan die aarde gewees het, dat die oseane die vastelande sou oorstroom.

see🔗

6. Is Genesis Poësie of Historiese Narratief?🔗

Teïstiese evolusioniste probeer om die Kosmiese Evolusieteorie met die Bybel te versoen. Omdat die Genesisverhaal geen opening laat vir só 'n “versoening” nie, word daar gesê dat die eerste hoofstukke van Genesis poëtiese/allegoriese taal gebruik en nie letterlik verstaan moet word nie. Die 6 dae waarin God geskep het, moet as 6 periodes van miljoene jare verstaan word, ensovoorts. Die probleem is net: Genesis 1-3 gee nie sélf 'n aanduiding dat dit poësie/allegorie is nie. Volgens Genesis 1-3 se selfgetuienis, is dit historiese narratief. Byvoorbeeld:

 1. Genesis 1-11 gebruik die tipiese Hebreeuse grammatiese strukture wat vir historiese narratiewe gebruik word soos die sogenaamde “waf konsekutiewe” wat die verhaal aanmekaar bind. Presies dieselfde grammatiese strukture word in die res van Genesis en Eksodus, Josua en Rigters gebruik.

 2. Die spesifieke Hebreeuse werkwoordvorme wat Hebreeus gebruik om reekse historiese gebeure weer te gee, word hier gebruik naamlik perfektums wat deur 'n reeks imperfektums opgevolg word.

 3. Parallelismes, wat 'n kenmerk van Hebreeuse poësie is (bv. in die Psalms) is afwesig in Genesis 1-11.

 4. Die res van die Ou Testament neem Genesis 1-3 as historiese feite. Bv. Eksodus 20:10 waar die instelling van die Sabbatdag (as gewone 24 uur dag) gebaseer word op die 6 skeppingsdae en 7de rusdag.

 5. Die Nuwe Testament verstaan Genesis 1-11 as historiese feite. Dink maar aan 1 Timoteus 2:13-14, 2 Petrus 3, Hebreërs 11, Lukas 3, ensovoorts.

 6. Jesus het Adam, Eva en Noag as werklike historiese figure geag: Matteus 19:3-6, Markus 10:2-9, Lukas 11:51, Matteus 24:37-39. Jesus plaas die mense se ontstaan aan die begin van die skepping en nie aan die einde van biljoene jare nie (Markus 10:6, Lukas 11:50-51). Dit is veel veiliger om Genesis 1-11 as historiese narratief te aanvaar omdat die teks self duidelik die intensie het om juis dít te wees. Indien ons daarvan afwyk, baseer ons ons sienings op menslike subjektiewe opinies waarvan niks bewys kan word nie. Dít is dryfsand.

7. Die Beslissende Faktor: Die Vloed van 4400vC🔗

 1. Die vloed in die tyd van Noag word totaal buite rekening gelaat deur die Evolusioniste en selfs as fiksie afgemaak. Feit is: indien die aarde in ongeveer 2300 v.C. vergaan het, soos die Skrif dit beskryf, werp dit letterlik alle teorieë en bevindinge van die evolusioniste omver en verklaar dit alles waaroor daar tot op hede slegs gegis word. Byvoorbeeld waarom die aarde so oud lýk, waarom die mense so oud geword het voor die vloed, waar die fossiele vandaan kom, waarom die fossiele oënskynlik so oud dateer, waar dinosourusse in die prentjie pas, ensovoorts.

 2. Selfs Christene wat die Skrif ernstig neem, laat die vloed buite rekening omdat daar verkeerdelik oor die vloed gedink word en nie volgens die manier waarop die Skrif dit beskryf nie. Mense is geneig om te dink aan 'n groot reënvloed soos ons dit vandag ken, wat slegs die destydse Mesopotamië oorstroom het. Dit is egter nie wat die Skrif leer nie. Die Skrif leer dat die hele wêreld vergaan het. Dink aan 2 Petrus 3:5 – “Die spotters vergeet moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die Woord van God uit water en deur water ontstaan het (letterlik: “wat uit die water gestaan het en in die water gestaan het”). En dit was ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar díé hemel en díé aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur.” Sódanig het die wêreld vergaan, dat die Gees deur Petrus na die wêreld vóór die vloed verwys as “'n” aarde.

 3. Hoe kon die aarde vergaan het slegs a.g.v. gewone stortreën? Antwoord: dit was nie gewone reën nie. Voor die vloed het dit nooit gereën nie. Volgens Genesis 2:5-6 het die Here aanvanklik die aarde bevogtig d.m.v. 'n mis wat uit die aarde opgekom het. Daar was watermassas binne-in die aarde (en daar is – volgens geoloë – vandag steeds genoeg water binne die aarde om die oseane 10 maal te vul!!). Psalm 136:6 – “Hy het die aarde op water gevestig”. Daar was ook watermassas bó die atmosfeer. Sien Genesis 1:6 & 7 – "Toe het God gesê: 'Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei.' God het die uitspansel gemaak en die waters onder die uitspansel geskei van die waters bo die uitspansel.” Die “uitspansel” moes die atmosfeer wees, want die voëls het daaronder gevlieg: Genesis 1:20 – “Laat daar voëls deur die uitspansel bo die aarde vlieg.” Dit het veroorsaak dat die aardbol in 'n soort “green house” was. Watermassas wat die atmosfeer omring, sou die lugdruk byna verdubbel het wat sou veroorsaak dat die mens baie makliker asemhaal en baie meer suurstof het. Dit verklaar dalk die groot ouderdomme wat die mense bereik het asook die groote van die drake (dinosourusse). Tydens die vloed het die Here watermassas van twee kante gelyktydig gestuur: van binne die aarde en van bó die atmosfeer. Sien Genesis 7:11-12 – “Presies op die 17de van die 2de maand het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die vensters van die hemel is oopgemaak.” (Letterlik: “die fonteine van die groot diepte het uitgebars en die sluise van die hemel is geopen.”). Die water onder die aarde kom uit en die water bó die atmosfeer word losgelaat. Vir 40 dae lank het dit sonder ophou aangehou. Dít het die aarde laat vergaan. Dink maar watter skade het slegs één golf tydens die Tsoenami van 2004 veroorsaak. En dit het slegs 'n paar minute geduur!

 4. Die dinge wat evolusioniste deesdae as bewyse sien van miljoene jare se evolusieprosesse, is niks anders nie as getuienisse van die aarde wat 4300 jaar gelede deur water vergaan het. Indien 'n mens eenmaal weet dat hierdie katastrofe plaasgevind het, sien jy oral bewyse daarvan. Jy verwag dat daar oral op aarde oorblyfsels gevind moet word van plante en diere wat skielik begrawe is in modderslyk. Dit is inderdaad só. Die miljoene fossiele getuig daarvan. 'n Plant of dier kan slegs fossileer deur plotseling begrawe te word en nie deur 'n begraweproses wat miljoene jare duur nie. Dán sou dit verteer word. Daar word algemeen aanvaar dat verskillende lae rots en klip impliseer dat dit d.m.v. 'n baie stadige proses gevorm het. Dit is egter onwaar. Berg St. Helens se vulkaan het in 18 Mei 1980 ontplof en 8 meter van netjiese lae sediment in slegs 3 ure gevorm. Dit is 200 nuwe lae in 190 minute. Geoloë het besef dat veelvuldige lae sediment baie gou kan vorm. Tog het geoloë die nuutgevormde rotslae radiometries dateer en bevind dat dit honderde duisende jare oud is! 'n Bewys hoe onakkuraat die dateringsmetodes is.

Canyons het ook nie miljoene jare nodig om te vorm nie. Dit lýk asof die Burlingame Canyon in Noordwes VSA oor baie duisende jare geërodeer het totdat geoloë voor hul oë gesien het hoedat ’n vloed, massiewe erosie in slegs enkele dae veroorsaak het. Ook rotse hoef nie noodwendig miljoene jare te neem om te verhard nie. Ene John Heffner het 'n merkwaardige foto by 'n meul in die VSA geneem waar 'n reuse sak meel binne enkele weke in egte rotsklip verander het nadat dit deurdrenk is met minerale water. 

Burlingame Canyon🔗

8. Die Bybelse Leer van die Skepping:🔗

Indien 5000 totale leke Genesis sou lees, sou al 5000 tot dieselfde konklusie kom (dit is hoe Genesis gelees wil word. Geen spesiale kursus is vooraf nodig om Genesis “reg” te lees nie): Ongeveer 6000 jaar gelede het God alles wat bestaan oor 'n periode van 6 gewone dae geskep deur slegs 'n Woord te spreek. Adam & Eva was die eerste mense. Hul sondeval het dood en verwoesting in die skepping gebring. Ongeveer 4500 jaar gelede het die aarde totaal vergaan d.m.v. 'n watervloed. Slegs diegene wat in die Ark was, het op die nuwe aarde uitgestap. Uit hulle is die aarde weer herbevolk.

Volgens ons Here Jesus self, het die skepping van die eerste mense saamgeval met die “begin”, die skepping van alle dinge.  Markus 10:6 – “Van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak.” Hy moes geweet het, want Hy was betrokke by die skepping. Kolossense 1:16 – “Deur Christus het God alles geskep.”Óf Jesus het nie moderne wetenskap verstaan nie, óf Hy het ons mislei, óf Hy was reg. Dit was deur Adam se sonde wat die dood vir die eerste keer ingetree het. Romeine 5:12 – “Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood en só het die dood tot alle mense deurgedring.” 1 Korintiërs 15:21-22 – “Die dood het deur 'n mens gekom. Almal sterf deur hul verbondenheid met Adam.” Daar is geen twyfel dat Adam die heel eerste mens was nie. 1 Korintiërs 15:45 – “Die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword.”

Baie belangrik is om die werklikheid van die vloed te sien presies soos die Skrif dit leer. Die destydse aarde het letterlik vergaan (Genesis 9:11). Die impak hiervan het die potensiaal om die meeste daterings en teorieë van die evolusioniste omver te werp. Die daterings wat evolusioniste toepas sal totaal uit die kol wees indien die aarde aan die impak van die wêreldvloed onderworpe was, soos die Skrif dit beskryf. Dit wat soos 'n baie ou aarde lyk, kan in werklikheid 'n baie jong aarde wees! 'n Groot verrassing wag op derduisende mense wanneer die Here in die jongste dag openbaar dat Sy Woord die waarheid was (Matteus 24:30 – die mensdom sal “verslae staan”). Ten einde geloofwaardig te wees as wetenskaplikes, sal evolusioniste op die punt moet kom om nie by voorbaat die Bybel – as belangrike getuienis – van die tafel te vee nie, maar dit deeglik te verreken en te interpreteer soos wat die Bybel homself aandien om te wees.