Bron: Die Kerkblad, 1990. 2 bladsye.

Galasiërs - Die Brief van die Vryheid in Jesus Christus

lug en son🔗

Waar het die Galasiërs Gewoon?🔗

Daar is twee moontlike betekenisse van 'Galasië':

1. Die Landstreek Galasië🔗

Dit is die noordelike helfte van die sentrale deel van Klein-Asië. In die derde eeu voor Christus is die gebied deur die Galliërs uit die noorde inge­val, wat die noordelike helfte beset het en die vroeëre inwoners na die suide verdryf het.

2. Die Provinsie Galasië🔗

In 25 v.C. is Klein-Asië in sy geheel tot Romeinse gebied verklaar, en het die Romeine onder andere 'n provinsie Galasië gestig wat die landstreek van Galasië insluit, as­ook 'n strook suid daarvan tot naby die suidelike kus van Klein-Asië.

Die vraag is dus: wat het Paulus bedoel met 'Galasië?' Die land­streek – dus Noord-Galasië? Of die provinsie – dus die hele gebied be­kend as Galasië in die Romeinse Im­perium? Indien die landstreek Galasië bedoel is (die noordelike helfte van die provinsie), kon die brief ten vroegste eers aan die einde van die tweede sendingreis of op die derde sendingreis geskryf gewees het, aangesien Handelinge 16:6 toon dat Paulus eers op die tweede sen­dingreis deur Galasië as landstreek gereis het. Dan moet die brief geda­teer word ± 54 n.C.

Indien die provinsie Galasië be­doel is, is die brief waarskynlik ge­rig aan die gemeentes in die suideli­ke deel van die provinsie, wat Pau­lus op sy eerste sendingreis gestig het (bv. Derbe, Listre, Ikonium). Dan kan die brief gedateer word kort voor die groot Apostelkonvent te Jerusalem wat in 49 n.C. gehou is, en waar die vraagstuk van die Judaïsme en hulle eis van besnydenis vir die heiden-Christene finaal uitgemaak is.

Die Doel van die Brief🔗

Paulus het 'n baie pertinente aanlei­ding gehad vir die skryf van die brief. Dit blyk onmiddellik aan die begin van die brief waar Paulus na sy aanhef as 't ware met die deur in die huis val:

Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word … na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring… 1:6-7

Hieruit blyk dit dat daar in die jong gemeente van Galasië afvallig­heid van die ware geloof gedreig het, wat die gevolg was van die ondermyningswerk van valse leraars wat kort op die hakke van Paulus (vgl. 'so gou' in 1:6) die gemeentes besoek het.

Hoofstuk 3 laat geen twyfel oor die identiteit van die valse leraars nie: hulle was wat ons gewoonlik Judaïste noem — dit is Joods-Christene wat die Christelike geloof weer wou verbind aan die Joodse wetsgereg­tigheid.

Dit was 'n beweging in die vroeë stadium van die Christelike kerk, waarin sekere Christene uit die Jodedom gesê het: Christus se ge­nade alleen is nie genoeg nie – Christus plus die wetsvervulling red. Daarom moet Christene uit die heidennasies ook eers deur besnyde­nis ingelyf word by die Joodse volk voor hulle waarlik gered kan word.

Omdat hierdie mense spoedig na Paulus se stigting van die gemeen­tes hulle valse leer daar begin ver­sprei het, met 'n klaarblyklike mate van sukses, skryf Paulus dringend hierdie brief.

SY DOEL DUS: Hierdie brief het ten doel OM IN ANTITESE MET DIE JUDAISTIESE dwaalleer die gemeentes van Galasië opnuut die ware Evangelie van Christus voor te hou.

Brief skryf

Die Sentrale Tema🔗

Die doel van die apostel met hierdie brief, soos hierbo beskryf, was grootliks bepalend vir wat die hoof­gedagte van die geskrif sou uitmaak.

Teenoor die Judaïste wat die Christene van Galasië weer onder die Joodse wet wil betrek – d.w.s. die saligheid afhanklik wil maak van Christus plus getroue wetson­derhouding, besnydenis en inlywing in die Joodse volk – moes die klem natuurlik val op die Evangelie van verlossing uit genade alleen; die Evangelie van die genoegsaamheid van Jesus Christus se versoening (vgl. 1:6-7; 2:15-21; 3:10-14 ens.).

Paulus wil egter NIE NET TEORETIES die Evangelie van die genade van Christus teenoor die Judaïstiese wetsgeregtigheid stel nie, maar wil OOK DIE PRAKTIESE EN BESLISSENDE BETEKENIS daarvan vir die lewe van elke Christen benadruk: DIE EVANGELIE VAN JESUS ALLEEN MAAK WERKLIK VRYE MENSE. Ware vryheid is alleen te einde deur die ge­loof in Jesus; terwyl elkeen wat uit die wet salig wil word, weer 'n slaaf van die wet word (vgl. 2:4; 3:21-26; 5:13-14 ens.).

Die hoofelemente van die sentrale gedagtegang van die brief is dus:

  1. Nie deur die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus.

  2. Daar is maar een ware Evange­lie: die boodskap van die verlossing uit genade om Christus wil.

  3. Die wet maak slawe, die Evange­lie alleen gee waarlik vryheid.

Kortweg: Galasiërs is die brief van die vryheid in Jesus Christus.