Bron: Die Kerkblad, 1985. 1 bladsye.

Gebed van 'n Student

gebed

U, o Here, is die bron van alle wysheid en weten­skap. Daar dit u behaag om my in my jeug die onder­wys te gee wat my sal help om heilig en eerbaar te lewe, bid ek U om in hierdie tyd my verstand te wil verlig, sodat ek die onderrig wat aan my gegee sal word, kan volg, en my geheue te wil versterk, sodat ek goed sal kan vashou wat ek in my opgeneem het. Ek bid U om my hart geskik te maak vir die verlange na groot vorderinge om nie die geleentheid om te leer, wat U my vandag gee, verlore te laat gaan nie. Gee my, o God, bowendien U Gees van onderskeiding en wysheid wat my daartoe in staat sal stel om die moeite wat gedoen word om my te onderrig, tot my nut aan te wend en dit nie ongebruik te laat nie.

Gee ook, o Here, dat ek die studie waaraan ek my wy — watter dit ook al mag wees — in die diens van die ware doel mag stel, naamlik om U te ken en u Seun Jesus Christus, sodat ek verseker kan wees van u genade om U trou te dien. En daar U beloof om die wat klein en nederig van hart is, met u wysheid en u kennis te verlig, terwyl U die wat trots van hart is, verwerp, bid ek U, o my God, om in my die ware nederigheid te skep wat my onmid­dellik gewillig sal maak om te leer en aan U gehoor­saam sal maak en ook aan hulle wat U daargestel het om my te onderrig.

Wil terselfdertyd my hart daartoe neig om alle slegte begeertes te versaak en U vurig te soek en tot my enigste doel te stel om my van nou af voor te berei om U te dien in die beroep waartoe dit U mag behaag om my te roep.

Amen