5 bladsye.

Geloof - Sekerheid "Ek is Verseker"

wolke en reënboog

Ek wil met u praat oor geloofsekerheid.

Maar kan ek dit doen? Die woordjie "glo" gebruik ons in die daaglikse lewe onder omstandighede waar ons iets nie kan bewys nie. Gewoonlik gaan dit om dinge wat buite ons beheer lê. Ek kyk na die wolke en lug en sê: "Ek glo dit gaan reën". Indien dit nie reën nie, sal geen mens my beskuldig dat ek gelieg het nie. Ek het immers nie gesê: "Ek weet dat dit gaan reën" nie.

"Die Wetenskap weet – die Kerk Glo"🔗

Die wetenskap werk met bewyse — proefondervinding. Hulle sintuie kan dit bevestig en hulle kan onomwonde sê: "Ek weet". En tog moet hulle ook maar bepaalde aksiomas — onbewysbare veronderstellings — aanvaar. Omdat 'n mens se sintuie jou egter lei en jy oorsaak en gevolge bymekaar kan bring, kan jy darem gewoonlik in die normale lewe sê: "Ek weet". En nou word vertel: "In die wetenskap weet 'n mens, maar in die kerk glo 'n mens". Die afleiding is dan dat jy in die wetenskap seker is, maar in die kerk onseker is. Jy kan jou saak nie wetenskaplik bewys nie.

Met die Oë sien en met die Hande tas🔗

Om die knelpunt te ontkom, soek sommige mense die bewys of sekerheid van hulle geloof in hulle sintuiglike ervaringe. Hulle wil sien of voel of ondervind. Hulle wil soos die apostel Johannes kan sê: "…wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaan­de die Woord van die lewe – (d.i. Christus) – wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus" (1 Johannes 1:1, 3).

Die Heilige Gees lei in die Hele Waarheid🔗

Natuurlik kan die mense nie sien en tas soos Johannes en die ander apostels nie. Jesus Christus het maar een maal in die vlees gekom. Hy was maar een maal as mens op die aarde, maar het vertrek na die hemel, en sit nou aan die regterhand van God.

Hy het ons egter nie as wese agtergelaat nie. "Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei…" (Johannes 16:12, 13). En toe die Gees van die waarheid kom, het Hy gekom met tekens. Mense kon sien en hoor dat Hy gekom het. Daar was die geluid van 'n geweldige rukwind. Vuurtonge is op die koppe van die mense gesien. Hulle het in vreemde tale gepraat. Later het hulle deur die Heilige Gees wonders en tekens gedoen. Hulle kon hulle met hulle sintuie vasstel dat hulle die Heilige Gees ontvang het. Hulle was verseker van hulle geloof in Jesus Christus.

Heilige-Gees-Kerke🔗

Daar is in ons tyd selfs 'n magtige stroming onder Christene wat baie waarde heg aan die hedendaagse verskyning van dieselfde tekens wat die eerste gelowiges by Pinkster en daarna ondervind het. Hulle word selfs "Pinkster-kerke" genoem – ons kan sê "Heilige-Gees-kerke". By hulle val die nadruk hoofsaaklik op die wonder van in "vreemde tale te praat" en genesingswonders. Hulle heg ook baie waarde aan die "inspraak van die Heilige Gees". Iemand het by geleentheid aan my gesê: "Die Heilige Gees praat met my soos met Moses – van man tot man."

Hierdie mense het sintuiglike bewyse vir die waaragtigheid van hulle geloof, beweer hulle. Dit mag soms waar wees, maar dit is nie altyd waar nie. Hulle mag mislei word deur hulle eie inbeeldings of ekstatiese ervaringe. Hulle kan selfs mislei word deur die duiwel, wat soms verskyn as 'n engel van die lig. Hy weet baie meer as ons en hy kan ook baie meer as ons doen om mense te mislei.

hand koring

"Ek het julle Nooit Geken nie"🔗

Die Bybel self stel hierdie soort "sekerheid" twyfelagtig. En dit kom uit die mond van Jesus Christus persoonlik. Ek haal twee uitsprake van Hom aan:

Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam gepro­feteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!Matteus 7:22, 23

Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.Matteus 24:24

As duiwels uitdryf en kragte doen in die Naam van Jesus deur werkers van die ongeregtigheid gedoen kan wees en as wonders en tekens deur valse Christusse en valse profete gedoen word, watter sekerheid kan 'n mens dan aflei uit vreemde tale en wonders en gesigte dat jy 'n ware gelowige is?

Dag-en-Datum🔗

Sommige mense knoop hulle sekerheid vas aan iets wat die Hollanders "krag­dadige" bekering noem. Dit is dan hoofsaaklik 'n soort – gewoonlik oombliklike – gevoelsbelewing, wat gepaard gaan met diepe berou en groot droef­heid, en dan oorvloei in groot blydskap en vreugde. Die oomblik van bekering of wedergeboorte is dan hulle anker waaraan hulle geloofsekerheid gebind is.

"Net vir 'n Tyd"🔗

Ook dit mag waar wees vir sommige mense, maar dit is geen absolute sekerheid nie. Dit mag 'n skynbekering wees – of 'n tydelike bekering – wat die uiteindelike toets van Christus nie kan deurstaan nie. Ek dink byvoorbeeld aan die gelykenis van die Saaier: 'n Saaier gaan uit om te saai. Sommige saad val op die pad en word opgepik deur die voëltjies. Ander val op klipperige grond en ontkiem gou – maar hulle het geen wortel nie en die son skroei hulle dood, "…dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem; maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik" (Matteus 13:20; 21). Dieselfde geld van die saad wat tussen die dorings val ­"dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar" (Matteus 13:22).

"Ek Behoort aan die Kerk"🔗

Dan is daar nog die mense wat hulle sekerheid soek in die feit dat hulle aan die kerk – uitwendig – behoort. Hulle is gedoop en het belydenis van geloof afgelê. Hulle besoek die kerk – soms gereeld – en is veral gesteld daarop om die Nagmaal te gebruik. Hulle hou Christus egter buite hulle lewe en bly in praktyk wat hulle is. Dit is die tradisie-Christene. Die soort geloof noem ons die "historiese" geloof. Dit is geen lewende en vrugbare geloof nie.

En moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; want Ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek.Matteus 3:9

Paulus skryf ook aan die gemeente van Korinte: "Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julleself op die proef" (2 Korintiërs 13:5).

kerk

Wonder–, Tyd–, Historiese Geloof🔗

Ons het nou agtereenvolgens gehandel oor drie soorte geloof: die wondergeloof, die tydgeloof en die historiese geloof. Al drie se sekerheid is gebind aan subjektiewe ervaring of uitwendige omstandighede. En nou moet ons dadelik sê dat die Here wel ervaringe en omstandighede gebruik om ons geloof te versterk, maar daaruit kry ons geen absolute sekerheid nie. Jesus sê aan Thomas:

Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.Johannes 20:29

Om waarlik te glo het 'n mens nie nodig om eers in vreemde tale te praat of wondertekens te kan doen nie. Jy hoef ook nie jou sekerheid te soek in een of ander subjektiewe ervaring van gevoelsoorweldiging wat jy met dag en datum kan aandui nie. Geloofsekerheid is ook nie geleë in jou uitwendige lidmaat­skap van die kerk nie.

Maar wat het ek dan tog om geloof aan te toets, sodat ek, soos Paulus, sal kan sê: "Ek is verseker"?

Buite Onsself🔗

Die sleutel lê daarin dat ons ons sekerheid buite onsself in Christus moet soek. Ek dink aan wat Paulus skryf: "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie" (Efesiërs 2:8, 9). 'n Wyse leermeester het een keer vir my gesê: "Om te glo beteken ten diepste nie dat ek aan God vashou nie, maar dat Hy my vashou." Dit kan ek nooit vergeet nie. Dit het deur die jare heen vir myself oneindig baie beteken en ek het dit baiekeer vir mense in geloofstryd oorvertel.

"Ek gee hulle die Ewige Lewe"🔗

Kom ons kyk na die gelowiges soos Jesus hulle as sy skape sien. Hy se vir die Jode:

Julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en Ek ken hulle en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.Johannes 10:26-28

Kan u vir uself ooit iets voorstel wat sekerder is as dit? Jesus sê:

Ek ken hulle…
Ek gee hulle die ewige lewe…
Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie…
Niemand sal hulle uit my hand ruk nie…

U kan nou vra: "Maar hoe weet ek dat ek self – persoonlik – 'n skaap van Jesus is? Hoe weet ek: Hy ken my en gee aan my die ewige lewe en ek sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal my uit sy hand ruk nie? Hoe kan ek dit verseker weet?"

Luister en Volg🔗

Luister na wat Jesus sê van die keersy van die munt:

My skape luister na my stem en hulle volg My.

skaap

Luister en volg – luister en volg – luister en volg…

Só min en tog só baie…

Die skaap vra homself nie af nie: "Is dit my herder se stem?" Spontaan, in­stinktief reageer hy wanneer hy sy herder se stem hoor. Hy hoor nie alleen nie, maar hy luister. Hy neem die stem ernstig op. Hy glo – ja, hy glo.

En dan kom die stomme skaap in beweging. Hy staan op en hy loop agter sy herder aan. Hy vertrou sy herder en hy gehoorsaam hom.

So min en tog so baie…

Ek Ken My Herder🔗

Mense hoor die stem van die goeie Herder – in sy heilige Woord. Hulle neem dit ernstig op. Hulle luister. My Herder roep my – Hy praat met my. Ek weet dit is Hy wat met my praat. Ek glo.

Ek Volg My Herder🔗

En dan staan ek op en volg Hom. Ek is blindelings gehoorsaam aan sy Woord. Hyself sê: "'n Boom word aan sy vrugte geken." Hier het u die vrugte van die boom. Mense luister en volg. Hulle luister na die stem van Jesus en hulle is aan Hom gehoorsaam.

Weet u wat is geloofsekerheid? Dit is om my Here te ken en op Hom te ver­trou, al sien ek niks – hoegenaamd niks – wat dit bevestig of bewys nie.

So Sterk soos God Self🔗

En weet u hoe sterk is die geloof? Net so sterk soos God self. Hy gee die geloof en hou ons vas in die geloof.

Praat ek nie nou lasterlik nie? Nee ek praat gelowig – Bybels. Ek gee aan God die eer wat Hom toekom. My geloofsekerheid is in Hom en Hom alleen geleë. Daarom alleen kan dit werklik staande bly.

Glo ek – ja, dan sien ek en voel ek en hoor ek. Dan is daar baie dinge waarin ek die hand van God sien. Al die dinge is egter maar toegifte – om my geloof te versterk. Dit kan ek met groot dankbaarheid aanvaar en my goeie Here daarvoor loof en prys.

Sien op Jesus🔗

Dink aan die verhaal van Petrus. Jesus kom op die water na hulle toe aange­loop. Petrus sê: "Here, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom!" En wonder bo wonder – Petrus stap ligvoets bo-op die water. Maar dan kyk hy weer weg van die Here af en sien die golwe en die wind en – hy begin sink. Waarom sink hy? Sy omstandighede en die omgewingsfaktore waarin hy verkeer, het sy oog afgetrek van Jesus af.

Prys die Here🔗

Laat ander maar roem op tale en gesigte en wondertekens. Laat hulle vertel van 'n uur en 'n dag en datum. Laat hulle getuig van gevoelshoogtepunte en ekstatiese ervaringe.

Ek roem in die Here wat my ken – by die naam ken.

Ek prys Hom wat aan my die ewige lewe gee.

Ek vertel van Hom wat my vashou, want ek is self so uiters swak. Ek weet die duiwel ruk en pluk aan my met helse geweld. Die wêreld met sy sorge en verleidings en die mag van die rykdomme wil my weg­suig in die draaikolk van wêreldgelykvormigheid. My eie swakke hart wil ook soms met geweld die bande breek.

anker

Maar Hy hou my vas. Ek kan nie wegkom van God af nie – Hy is te sterk vir my – én te goed – én te lief!

Daarom weet ek verseker dat ek nooit verlore sal gaan tot in ewigheid nie. Paulus sing van sy geloofsekerheid:

Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie.Romeine 8:38, 39

Só roem Paulus – hy sing sy lied van geloofsekerheid:

Om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.Romeine 8:36, 37

Ja, deur Hom alleen!