Bron: Waarheid en Dwaling. 4 bladsye.

Geloofseenheid Toerusting vir Diens in die Kerk 1

bou

Wat verwag die Here van die ampsdraers in sy kerk? Een sin in die Skrif gee ons 'n oorsig van hulle opdrag om die gemeente in die kragveld van die Gees op te voed.  Dié lang sin staan geskryf in Efesiërs 4:11-16:

(11) En Hy (die verheerlikte Christus) het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, (12) om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, (13) totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; (14) sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; (15) maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, (16) uit wie die hele liggaam – goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate – die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

(Die syfers tussen hakies in die artikel verwys na die betrokke verse in hierdie Skrifgedeelte)

Die Heilige Gees gebruik sondige mense om in sy kragveld diensbaar te wees. Hy roep die ampsdraers van die kerk tot moederdiens. Hierdie diens bestaan uit twee opdragte. 

 • Die eerste is: Bring (wedergebore) kinders voort. Dit behaag die Gees om deur troue diens van die voorgangers geloof en wedergeboorte in ons hart en lewe te werk.  

 • Die tweede opdrag aan die ampsdraers sluit onmiddellik by die eerste aan. Die Gees roep hulle en maak hulle bekwaam om die wedergebore kinders van God op te voed.  Efesiërs 4 sê: Rus die heiliges toe vir hulle dienswerk .(12) Dit beteken: Voorsien hulle van alles wat hulle nodig het om die Here te dien. Die vraag kom na vore: Wat het die kinders van God nodig om Hom in sy kerk en koninkryk gehoorsaam te dien? Wat behoort die dominee, die ouderling en die diaken te onderneem om die heiliges in die kragveld van die Gees toe te rus?

Opbou🔗

Die amptelike werk word volgens Efesiërs 4 gerig op die opbou van die liggaam van Christus (12, 16).Opvoeding, toerusting van die lidmate geskied met die oog op kerk-opbou. Die toerustingsopdrag, en in aansluiting daarby die opbou van die kerk, sluit 'n hele aantal take in. Die volsin uit Efe 4 is gelaai. Al die aktiwiteite wat die apostel Paulus vermeld, kan in drie punte saamgevat word. Troue ampsdraers vestig die aandag by die toerusting van die gemeente op geloofseenheid, geloofsgroei en geloofskeuse. Hierdie artikel gaan eers net oor die eenheid van die geloof.

Geloof🔗

Die woord geloof het twee betekenisse.  

 • Die eerste beklemtoon die geloofsinhoud, die Woord wat ons glo.  

 • Die tweede betekenis benadruk die aksie van die geloof, om daadwerklik te glo. Efesiërs 4 vestig ons aandag op beide betekenisse.

Een Fondament vir Kerk-Opbou🔗

Die eerste mikpunt by toerusting van die gemeente is "die eenheid van die geloof" (13). Al die lidmate glo in een Here, bely een doop, lewe in die gesin van "een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is". Die eenheid van die geloof wys op die fundamentele eenheid van die lidmate van die plaaslike kerk en van die kerke in kerkverband.   In die ware kerk bou almal op een fondament, naamlik "op die fondament van die apostels en profete",  die leer van die Skrif.

Let wel: Ons ampsdraers bou nie aan die fondament van die kerk nie. Dit is eens en vir altyd gelê deur die oog- en oorgetuies wat Christus vir dié werk aangestel het. Paulus sê oor sy aandeel in die bou van die fondament: "Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus". Vir kerk-opbou en die amptelike toerusting daarvoor is dus die onmisbare voorwaarde: Maak voortdurend seker dat daar op die fondament gebou word. Handhaaf die eenheid van geloof!

fondament

Aandag vir die Fondament🔗

Hoe kom ons tot en bly ons in die eenheid van die geloof? Efesiërs 4 sê: Kom tot "die kennis van die Seun van God" (13). Hoe kom ons tot dié kennis? Ons kry die kennis net uit die Woord. Christus kom in die gewaad van die Skrif na sy volk wat Hy met sy bloed vrygekoop het. Dit gaan dus in Woordverkondiging, lesing en oordink van die Skrif, asook in die katkisasieklas en tydens die huisbesoek oor suiwer kennis en eerbiedige erkenning van ons Heiland. Katkisasie is nie vryblywende gesprekvoering nie, maar onderrig oor die fondament van die kerk, die leer van Christus. So kom die lewende Here tot ons jong mense en leer hulle om Hom steeds beter te ken en te erken.

Voorgangers stimuleer die vaders en moeders in die huisgesinne om hulle kinders oor die fondament van die kerk te onderrig en te laat onderrig. Ooreenkomstig die skriftuurlike bevel:  

Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.  

Skenk voortdurend aandag aan die fondament. Doen dit indringend. Inskerp beteken inprent, graveer, sodat die Woord van die HERE onuitwisbaar op die hart van die kind geskryf staan.

Ons, volwassenes in die kerk, is en bly van nature geneig om God en ons naaste te haat. Ons beweeg maklik van die fondament, die leer van die Skrif, af weg. Voortdurende onderrig wat Christus al hoe meer leer ken en erken, is nodig om ons op die fondament te laat bly of selfs na die fondament terug te roep. Ons het elke Sondag se prediking, ja ook die Kategismusprediking nodig as brood  om in die hele leer van Christus te bly. En ons word deur die voorgangers gestimuleer om elke dag die Skrif te ondersoek. So word ons steeds hegter aan die fondament van die kerk veranker en "standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here".

Bewaar die Eenheid van die Gees🔗

Die geloofseenheid waartoe die kinders van God kom en waarin hulle bly, is nie 'n mensgemaakte eenheid nie. Nee, dit is die eenheid van die Gees. Die Skrif gebied ons om die eenheid van die Gees deur die band van die vrede te bewaar.  Die kerk bewaar dié eenheid onder meer deur elke belydende lidmaat aan die fondament te bind. By die aflegging van die belydenis van geloof gee elke volwassene 'n bevestigende antwoord op die vraag: "Glo en bely u dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van Die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word?" Broeders wat in 'n amp bevestig word, moet bowendien die Drie Formuliere van Eenheid onderskryf met die belofte om hulle amp in gelowige onderwerping aan die leer van die Skrif te bedien.  By openbare belydenis en by die bevestiging in 'n amp belowe eike gelowige om op die fondament van die kerk te bly en te bou.

Die fondament van die kerk bepaal die grense van ons eenheid in geloof. Wie van die leer van die Skrif afwyk, 'bou' buite die fondament en verbreek sodoende die eenheid. Bewaar van die eenheid, van die fondament, lei tot leertug oor voorgangers en lidmate wat die fondament aantas. 'n Kerkgemeenskap wat geen leertug uitoefen nie, verdra dat daar in sy midde aan die fondament gewrik word.   So 'n kerkhuis "wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie".  Moederdiens duld nie opstand in die kerkgesin teen Vader se Woord nie. Die liefde vir die Here en die geloofseenheid dring tot ernstige vermaning om die eenheid van geloof, die eenheid van die Gees, te bewaar.

Een Gemeenskap🔗

Die beaam van die geloofsinhoud, die bewaar van die fundamentele eenheid, gaan in die kerk van Christus gepaard met dade, met geloofsaksie. Ampsdraers rus die gemeente toe om die waarheid wat ons bely, met die daad te betrag (15). Hulle roep die lidmate op om die Skrif wat hulle van harte glo, oor hulle dink en doen en nalaat te laat heers. "Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid." "En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie."

hande saam

Beskou die Here se wet nie as 'n dwangbuis nie.  Aanvaar dit as die wet van vryheid. Voorgangers lei die gemeente in die betragting van die waarheid "in liefde" (15). Wandel op die pad van die evangelie in liefde vir Hom wat ons gemaak en verlos het en in liefde vir almal wat Hy in sy kerk verenig. Liefde vir God baan die weg na die hart om die waarheid te glo en te doen. Die vrug van dié Woordverkondiging op die preekstoel en in die huise?

Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.

Die gemeente ken Christus. Nie eie gedagtes, gevoelens, interpretasies of wil bepaal ons optrede nie. Nee, sy Woord bly in ons "om ons geloof daarna te rig, daarop (op die fondament) te grondves en daarmee te bevestig".

Een fondament ... Een gemeenskap in die wandel ... Ja, een liggaam (16). Lidmate van die kerk is lede van een liggaam, lede wat mekaar nodig het.  Elke lid word deur die ampsdraers opgewek om vir sy of haar deel, met sy of haar gawes,  die liggaam te ondersteun, op te bou in liefde (16). Hier kom ook die taak van die diakens in die gesigsveld. Hulle stimuleer elke lidmaat om sy of haar gawes in die praktyk "gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend".    Diakens bring voortdurend die woorde van die Here Jesus in herinnering: "Dit is saliger om te gee as om te ontvang".

Een gemeenskap ... Waar die Woord verkondig en geglo word, ontstaan en bestaan 'n hegte geloofseenheid. Daar werk die Gees soos in die eerste Christelike kerk. "Die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel." Hoe het dié geloofseenheid ontstaan en bly bestaan? Deur lewende prediking van die Woord. Die apostels het met groot krag "getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal". Diakonale tekorte? Nie die minste nie. "Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het." Een geloofsgemeenskap. "Dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle Cod geprys het en in die guns was by die hele volk." Evangelisasie? Mense het na die lewende geloofsgemeenskap toegestroom. "Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is."

Hoe lyk ons plaaslike kerk en die gemeenskap van gereformeerde kerke aan die einde van die twintigste eeu in vergelyking met Jerusalem se kerk? Dié vraag moet gestel en beantwoord word in 'n selfbeproewing wat in die kragveld van die Gees vrug sal dra in voorgangers en lidmate se opbouwerk in die kerk.

kerkgemeenskap

Selfbeproewing🔗

Die Here se openbaring oor die eenheid van die geloof in Efesiërs 4 dring ampsdraers en lidmate tot selfbeproewing en beantwoording van onder meer die volgende vrae.

Ampsdraers en Kerkraad🔗

 • Kry die fondament, die leer van die Skrif, die nodige aandag in prediking en huisbesoek?

 • Word die jeug in die katkisasie-klasse genoegsaam oor die leer van die kerk onderrig?

 • Word die gemeente voldoende opgewek om eredienste getrou by te woon? Wat onderneem die kerkraad as lidmate die vierde gebod voortdurend oortree deur nie ywerig met die gemeente van God saam te kom nie?

 • Word elke belydende lidmaat gestimuleer tot voortdurende persoonlike en gesamentlike Skrifstudie ten einde op die fondament van die kerk te kan bou?

 • Word ouers gestimuleer om hulle kinders in die leer van die Skrif te onderrig en te laat onderrig?

 • Word die lidmate gestimuleer om die waarheid te betrag, daders van die Woord te wees en nie net hoorders nie?

 • Wend die kerkraad "die middele van lering, weerlegging, waarskuwing en vermaning" aan om valse leringe en dwalinge in die gemeente en in die kerkverband te weer?

 • Wat onderneem die diakens om elke lidmaat sy of haar gawes tot nut en saligheid van ander lidmate gewillig en met vreugde aan te wend?

 • Wat beplan die kerkraad en die diakonie in die geval van tekorte in die ampsdienste?

Lidmate🔗

 • Blyk uit my bywoning van eredienste dat ek die HERE en sy kerk liefhet?

 • Verwag ek van die prediking en huisbesoek om aan die fondament van die kerk steeds meer veranker te word?

 • Hoe hanteer ek die Woord in die geval van tekorte in die amptelike diens?

 • Wat onderneem ek om vas te bly staan op die fondament, die leer van die kerk?

 • Watter Bybelstudie doen ek persoonlik en in verenigingsverband om Christus, my Heiland, steeds meer te ken en te erken?

 • Wat doen ek om my kinders in die leer van die Skrif te onderrig en te laat onderrig?

 • Wat onderneem ek in my amp van gelowige om valse leer en dwaling in die plaaslike kerk en in die kerkverband te weer?

 • Wend ek my gawes tot nut en saligheid van ander lidmate aan?

 • Is my diakonale bydrae voldoende sodat daar geen armoede in die gemeente van Christus gely word nie?

Mag gelowige selfbeproewing voorgangers en lidmate voortgaande reformeer. Tot eer van God en met die oog op verdere opbou van sy kerk in eenheid van geloof.