Bron: Die Kerkblad 1995. 2 bladsye.

God gee die wereld aan die leuen oor!

Moet ek dit glo? Maar daar staan dit dan swart op wit! En tog weet ek . . . Dit is telkemale ons dilemma wanneer ons 'n koerant oopslaan of die televisie aanskakel. Wat is die waarheid en wat is die leuen? Hierdie vraag bly altyd soos 'n swaard oor die kop van die media hang. Juis omdat ons van die sondeval af in 'n gebroke wêreld lewe waarin mense geneig is tot alle kwaad, het ons gedurigdeur te doen met die stryd tussen die waarheid en die leuen.

Satan,  die aartsleuenaar🔗

Die stryd tussen die waarheid en die leuen is deel van die stryd tussen lig en duisternis, tussen God en Satan, skryf professor P. J. de Bruyn in sy bekende boek Die Tien Gebooie (p. 274 - 278). God is die God van waarheid (Ps. 31:6) wat nie kan lieg nie (Titus 1:2). Teenoor Hom staan Satan as vader van die leuen (Joh. 8:44). Satan gebruik die leuen om God en sy werk te probeer teenstaan.

Een van die bekendste voorbeelde hiervan vind ons in die paradys waar Satan 'n bres tussen die mens en God probeer slaan het. Hy verlei die vrou met 'n leuen: "Dit is nie soos God sê dat julle sal sterwe as julle daarvan eet nie . .." (Gen. 3:4). Satan lieg, en gee voor dat God lieg - God wat nie kan lieg nie! En die vrou? Sy glo Satan se leuen. Dit was die begin van die sondeval. Vir die eeue daarna tot vandag toe het dit eie aan die mens gebly: hy glo die leuen en verwerp die waarheid.

Die  leuen  'n  magtige  wapen🔗

Daarom het Satan vandag nog in die leuen 'n handige instrument om die kerk van die Here te probeer ruïneer. Die gesonde leer staan hy teë met die valse leer, die vroom lewe van die kerk bestry hy deur strikke te stel vir ampsdraers en lidmate, en waar hulle nie aan die verleiding toegee nie, mislei hy die wêreld met valse gerugte oor die kerk (vergelyk 2 Pet. 2:1-3; 3 Joh. 10). Die leuen het inderdaad 'n mag geword wat sy verwoestende werk in ons tyd (oënskynlik ongehinderd) voortsit: in gesprekke, in geskrifte, in toesprake, oor die radio en op televisie. Die tegnieke waarmee die leuen verbloem word, raak al fyner en al meer effektief. Daarom is dit nie verbasend nie dat mense leuens al makliker glo. 'n Blatante leuen sal hulle nog verwerp, maar teen halwe waarhede en skewe voorstellings is hulle weerloos.

God  gee  aan  die  leuen  vrye  teuels🔗

Wat aan die gebeur is, lyk dus of dit in lyn is met wat die Bybel ons leer, naamlik dat die Satan na die einde van die tyd toe al meer sukses met sy leuens sal hê. Die rede vir die sukses is egter nie die verfyning van leuentegnieke nie. Die eintlike rede word in die Bybel verstrek: God sal in die dae voor die wederkoms aan die leuen vrye teuels gee. Hy sal die mense aan die mag van die dwaling oorgee sodat hulle die leuen sal glo (2 Tess. 2:11). Waarom sal Hy dit doen? Omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie (2:10). Om die leuen nie te kan uitken nie maar dit te glo, is dus straf wat God stuur, want "so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word" (2:12).

Met die lig wat die Skrif gee, kan ons dus nie verwag dat die leuen vorentoe sal afneem nie. Trouens, in die Bybel word ons geleer dat die leuen in die heel laaste dae sy hoogtepunt sal bereik. Dit sal gebeur wanneer die Antichris se groot handlanger, die valse profeet, die bewoners van die aarde met groot tekens sal verlei, sodat hulle agter hom sal aangaan en hom selfs sal aanbid (Openb. 13:11-18)!

God  gee  aan  sy kerk  die  gees  van waarheid🔗

Die gelowige se taak om teen die leuen weerstand te bied en dit te bestry, sal dus met verloop van tyd al moeiliker word. Maar God sy dank dat ons kan weet dat ons God se kinders is "wat deur die Here bemin word, dat God ons van die begin af verkies het tot saligheid in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid" (2 Tess. 2:13). Hy stuur dus die Heilige Gees in ons - die Gees van die waarheid (Joh. 14:17). En in die krag van die Gees sal ons die leuen kan uitken en die waarheid glo. So kan ons die leuen die stryd aansê.

Ons kan hierdie stryd ook aanpak met die sekerheid van oorwinning. Wanneer Christus weer kom, so lees ons in Openbaring 21:8, sal die leuenaars saam met al die ander goddeloses gegooi word in die poel wat brand met vuur en swawel. Dan sal God by ons woon — die God van waarheid by Wie daar geen leuen is nie!