Bron: Faith in Focus, 1990. 2 bladsye.

God se Ewige Woord

Bybel

In Jes. 40:7-8 staan daar:

 ...Voorwaar, die volk is gras! Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.

Die kerk is al dikwels beskuldig daarvan dat dit “uit pas” is met die werklikheid. Vir baie is die kerk slegs vir Christene, en Christene slegs vir die kerk. Christene is in die algemeen geneig om teruggetrokke te wees. Gevolglik kan diegene buite die kerk begin dink dat die Christen­dom niks te sê het oor sosiale, en politieke kwessies nie. Maar is dit waar? Nee! Die Bybel het baie te sê. Dit het iets te sê oor alles.

In die Verlede🔗

Gedurende die Middeleeue is ons Westerse gemeenskap baie beïnvloed deur die Rooms-Katolieke Kerk. Dié kerk het beheer gehad oor elke aspek van die lewe, van geboorte tot afsterwe. Die beskouing was tereg dat die hele lewe godsdiens is. Dinge het egter radikaal verander na die koms van die Reformasie in die 16e eeu.

Die Reformasie het nie die lewens- en wêreldbeskouing van die Christendom (nl. dat godsdiens die hele lewe omvat) verander nie, maar wel die Rooms-Katolieke wanbegrip van die Woord van God. Destyds het die amptelike leiers (die geestelikes) die Woord van God (die Bybel) weggehou van die mense af. Hulle het gesê dat slegs die ingeligtes dit werklik kan ver­staan. Uit die aard van die saak het die mense die geestelikes vertrou met wat húlle gesê het in die Bybel staan. Hulle was dus nie geneig om vir hulleself te dink nie.

Die Skrif Alleen🔗

Die Hervormers (Maarten Luther, Johannes Calvyn, o.a.) het egter geleer dat elkeen self die Bybel moet lees, en self oortuig moet word van wat die Bybel leer. Hulle grondbeginsel was dat die Skrif alleen alle dinge met betrekking tot die geloof en die lewe bepaal. Hierdie gedagte het mense bevry van hulle blinde geloof in die geestelikes.

Die Hervorming het dus die Bybel aan die mense teruggegee. Dit het op sy beurt gelei tot die opbloei van baie studie. Byvoorbeeld: alle wetenskap het oorspronklik ontwik­kel uit die begrip dat God ’n God van orde is; daarom kan die natuurlike wêreld in die lig van die Bybel be­studeer word. Vooruitgang in die Weste was die gevolg van hierdie oortuiging.

’n Paar eeue later het geleerdes na vore gekom wat, met hulle ken­nis, die relevansie van die Bybel ten opsigte van die wetenskap begin betwis het. Die Bybel het omgegaan met sake soos godsdiens en geloof, terwyl wetenskap dan met die sg. “naakte feite” gewerk het. Daar het dus ’n verskil tussen die Bybel en die res van die lewe na vore gekom. Met verdrag is die Bybel uitgedryf uit die wêreld van geleerdheid en die politieke lewe, totdat dit nog slegs as relevant beskou is vir Christene in hulle individuele lewens, en in besonder hulle aktiwiteite op die Sondag.

Anker

Die Huidige Situasie🔗

Dit is waar ons vandag staan.  Die Bybel en sy eise is uit die gemeen­skap verdryf, en word slegs met Christene geassosieer. En helaas! Selfs sommige Christene het hierdie soort redenasie aanvaar! Die filo­sofie (denkrigting) van vandag is “doen wat jy dink is reg” of “jy kan my nie sê wat om te doen nie”. Die gedagte hier is dat niemand eintlik reg is nie, en dus moet elkeen maar doen wat hý dink reg is.

Dit verduidelik ons eie kultuur en gemeenskap. Omdat daar geen standaarde of absoluteite is nie, word die gemeenskap toenemend chaoties, en elkeen (die misdadiger ook) doen presies wat baie mense dink en sê: doen wat jy wil!

Slegs Een Maatstaf🔗

Die Bybel sê dat daar slegs een maatstaf is, nl. die Woord van God, omdat daar slegs een God is wat die aarde en die mens gemaak het. Slegs Hy mag en kan (en doen dit ook) bepaal wat reg en verkeerd is. Slegs wanneer die mens hom aan hierdie maatstaf hou, sal die bose dinge in die gemeenskap in toom gehou kan word en sal die mens vooruitgaan.

Laat ons in hierdie tyd van klaar­blyklike hopelose wanhoop vol ver­troue bly dat die Bybel tot die mo­derne mens spreek met oeroue antwoorde, antwoorde so oud soos God Self. God bly altyd dieselfde, maar die mens verander. Laat ons bly glo dat die Bybel dieselfde enigste anker voorsien vir ons soekende siele!