Bron: Kompas. 3 bladsye.

Heiligmaking as Gawe en Opdrag

Is jy bang dat jy dalk nie in die hemel gaan opeindig nie? Is jy iemand wat graag wil glo, maar so dikwels twyfel? Is jy iemand wat soos ʼn goeie Christen wil lewe, maar dit nie eintlik regkry nie? Geniet jy nog te veel van sommige sondes? As dit die geval is, is dit vir jou belangrik om hierdie artikel te lees.

Ons gaan kyk na:

  • hoe behoort ʼn Christen te lyk?
  • wat is ʼn heilige lewe?
  • maak dit ʼn verskil of jy jou bes doen of nie?

Trek jou sokkies op🔗

Die Bybel is duidelik daaroor dat as jy glo, dit nie net ʼn kwessie is dat jy ʼn opinie het nie. Om te glo is ʼn lewenswyse.

Jakobus 2:19-22: Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?

Kortom, as jy in die hemel wil kom, sal jy jou sokkies moet optrek en beter begin te lewe!

Genade alleen?🔗

Aan die ander kant kom die vraag dan op: ja maar ons word mos gered uit genade alleen? Protestante beklemtoon tog dat jy nie ʼn plekkie in die hemel kan verdien nie, maar dat God alles vir jou moet doen. Hoe kombineer mens hierdie twee – op die oog af – teenstrydige waarhede?

Ingeplant in Christus🔗

In die teologie is daar al baie hieroor geskryf. Daar word gepraat oor die heilsorde. Om in die hemel te kom, is daar verskillende stappe wat gevolg moet word. Dit word beskryf as ʼn stap-vir-stap plan (ʼn kronologiese volgorde):

Heilsorde🔗

1

Uitverkiesing

God het van ewigheid af besluit om jou te red of nie

2

Regverdiging

Op Golgota het Jesus vir jou sondes betaal

3

Roeping

God roep jou om te glo en by sy kerk te wees

4

Bekering

Jy verklaar oorlog teen jou sondige natuur en neem Jesus aan

5

Heiliging

Jy begin al hoe beter te lewe

6

verheerliking

Jy eindig in die hemel

Daar skuil egter gevare in so ʼn kronologiese stappeplan. Om enkeles te noem:

  • Dit kan jou moedeloos maak. Alles begin by God se uitverkiesing, maar hoe weet ek of God my uitverkies het of nie?
  • Dit kan ʼn soort transaksie word – God doen iets vir my, en dan moet ek weer iets doen as ʼn teenprestasie.                              

In sy Institusie het Johannes Calvyn ons gedien met ʼn meer Bybelse kyk op die heilsorde. Vergeet van ʼn stappeplan, maar fokus veral op die feit dat jy ingeplant word in Christus. Calvyn verwys hier na die gelykenis van die wingerd waar Jesus sê:

Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is dit wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.(Johannes 15:4-5

God se grootste geskenk aan ons is sy Seun Jesus Christus. In Hom ontvang ons ALLES. Al die stappe in die heilsorde is geskenke wat ons in Hom ontvang. Die volgorde kan verskil, van mens tot mens, maar elke Christen ontvang in Hom ALLES: Jy hoef dus nie die hele tyd te wonder of jy uitverkies is of nie. Fokus op Christus en volg Hom. Dan sal al hierdie geskenke in jou skoot val. Buite Christus om is jy nie regverdig nie.

Buite Christus om kan jy nie jouself bekeer nie. Buite Christus om kan jy nie ʼn woord rep oor jou uitverkiesing nie. Stap die pad saam met Christus, dan sal alles reg kom. Buite Christus om is die heiliging van jou lewe ook ʼn onbegonne taak.

Calvyn het ʼn keer geskryf: Lewensheiliging is die weg tot, en nie die oorsaak van die toetreding tot die hemelse koninkryk nie.

Oorsaak van jou redding

Pad na die hemelse koninkryk

Heiliging van jou lewe

Christus se betaling op Golgota

Geen enkele aktiwiteit van jou kom hier voor nie

Leerder in Christus se skool🔗

Calvyn gebruik ’n mooi voorbeeld in hierdie verband. Christus regverdig jou en bewerk jou saligheid. Dit is al ’n uitgemaakte saak dat jy in die hemel kom.

Vervolgens plaas Christus jou in sy skool. Sy doel daarmee is om jou nou voor te berei op die hemelse koninkryk. Op Christus se skool moet hard gewerk word om van jou ’n beter mens te maak. Jy kan nie lyf wegsteek nie. Jou hele lewe word aan verandering onderwerp.

Wat is Christus se skool? Dit is die kerk. Wie is die onderwyser op hierdie skool? Dit is die Heilige Gees. Deur sy Woord en Gees ruk Christus ons reg in sy skool. Dit is ’n ongekende voorreg om ’n leerder te mag wees in Christus se skool. Oftewel, dit is ’n ongekende voorreg om kerklid te wees. Want hier verander jou lewe ten goede, hier kan jy nie dieselfde bly nie.

Beteken dit dan dat elke kerklid outomaties in die hemel sal kom? Nee. God se verbondsbelofte is duidelik: Christus is aan elke kerklid tot Saligmaker gegee. Hy is die oorsaak van jou redding. In die kerk word jy nou op die pad na die hemelse koninkryk geplaas. Maar elkeen wat die voorreg om kerklid te wees in die wind slaan, wat lyf wegsteek, wat nie wil saamwerk as die Onderwyser (Heilige Gees) jou lewe wil verbeter nie, sy bevoorregte plekkie in die kerk sal al hoe meer in gedrang kom. Of elkeen wat homself onttrek uit die invloedsfeer van die Gees, wie versuim om reëlmatig by die skool op te daag, hy of sy moet maar begin besef dat die helse vuur wag. Of die persoon wat weier om vordering te maak op skool. As kerklid kan jy nie lewenslank dieselfde bly wat betref jou karakter, jou humeur, jou sondige begeertes, jou verslawings, jou twyfels, jou konflikte ensovoorts nie. Jy is juis in Christus se skool/kerk om van al hierdie dinge ontslae te raak. En dit is moontlik, omdat die Heilige Gees jou onderwyser is.

In hierdie konteks sê Jakobus vir mense wat al jare lank kerklid is:

“Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie?… Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.”

Jakobus 2:14, 17

Die werk van die Onderwyser, die Heilige Gees, is dat Hy in ons die strewe wakker hou om soos Christus te word. Christen wees mag nie net vashaak in die hê van ’n opinie, of ’n geloofsbeskouing, of ’n geloofsleer nie. Heiliging is ’n geskenk wat Christus ons skenk deur ons op sy skool te plaas, oftewel lid van sy kerk maak. ’n Geskenk wat ons moet uitpak en gebruik.

As kerklede mag ons ervaar dat ons geestelik groei, maar ook dat ons afsterf. In die groeiproses kan ons nie passief sit nie. Ons sal die stryd moet aanbind met ou sondes in ons, met ons eie karakter. Ons moet self al die werk doen, maar die inspirasie kom van elders. Die Gees van Christus is ons Leermeester.

Om saam te vat: heiligmaking is ook ’n geskenk wat ons in Christus ontvang. Genade op genade, al die geskenke wat ons in Hom ontvang! Goeie werke is moontlik, omdat ons op die stam Christus ingeplant is. Heiligmaking is moontlik, omdat ons ’n plekkie in Christus se skool, sy kerk, ontvang het. Soos die titel van die artikel dit verwoord: heiligmaking is sowel gawe as opdrag.