2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Hoe en Wanneer kom Christus Weer?

Hemel🔗

Hoe sal dit Wees?🔗

Daar is al baie vrae gestel oor die manier van die wederkoms van Christus en veral ook oor die tyd van sy verskyning in heerlikheid. Wie sou nie graag meer daarvan wil weet nie? Maar wat God aan ons in sy Woord openbaar, moet vir ons genoeg wees.

Toe die Here Jesus na die Hemel opgevaar het, is vir sy dissipels gesê: Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het (Handelinge 1:11). Daaruit lei ons af dat Hy in 'n sigbare gestalte uit die hemel sal neerdaal (Calvyn) of, anders gestel, dat Hy liggaamlik en sigbaar sal kom (NGB, artikel 37). Die hele mensheid sal die verskyning sien (Matteus 24:30; Openbaring 1:7) en die gelowiges sal Hom sien soos Hy is (1 Johannes 3:2).

In die tyd tussen sy eerste koms en sy tweede koms is Hy nie afwesig nie. Hy maak sy woorde waar: En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld (Matteus 28:20). Daarom word in die kerk bely dat Christus nie na sy menslike natuur meer by ons op aarde is nie, maar dat Hy na sy godheid, majesteit, genade en Gees nooit van ons wyk nie (HK, Sondag 18). Sy geestelike teenwoordigheid is 'n werklike teenwoordigheid. Wat ons verwag, is dat hy ook na sy mensheid op 'n nuwe manier teenwoordig sal wees. Dié wat aan hom behoort sal Hom by sy koms herken: Dit is Hy, ons Heiland!

Hy sal met groot krag en heerlikheid verskyn (Markus 13:26). Alle mag in hemel en op aarde kom Hom reeds nou toe, maar dit is 'n feit dat daar in hierdie wêreld magte is wat hulle teen Hom verset en 'n bedreiging vir sy gemeente is. Die krag en majesteit waarmee hy gaan verskyn, sal so oorweldigend wees dat geen enkele mag teen Hom sal kan standhou nie.

Daar word gepraat van geweldige tekens by sy koms — die kragte van die hemel sal wankel (Markus 13:26). Maar ook sonder dié tekens sal sy koms 'n diep indruk maak.

Daar kom 'n einde aan alle teenstand, want Hy heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het (1 Korintiërs 15:25). Dinge stuur af op die eindtriomf. Hoewel Satan en die demoniese magte reeds verslaan is, is hulle nog nie vir goed uitgeskakel nie. Dit sal dán gebeur. Dit sal gesien word dat Jesus Christus die Koning van die konings en die Heer der here is (Openbaring 19:16; 20:7-10).

By die verhoging van Christus sal elke knie voor Hom buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader (Filippense 2:9-11). Nou is dit nog nie sover nie. Elke knie buig nog nie en elke tong bely nog nie dat Hy Here is nie. Maar so 'n belydenis sal kom, al sal dit ʼn gedwonge belydenis wees.

Christus kom om te oordeel. Die Vader het aan Hom die mag gegee om te oordeel, omdat Hy die seun van die mens is (Johannes 5:27). Wanneer die Seun van die mens dan in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met Hom, sal Hy op die troon van sy heerlikheid gaan sit. Dan word die groot skeiding voltrek. Daar is hulle aan wie gesê sal word: Kom julle geseëndes van my Vader, beërf die Koninkryk. En daar sal hulle wees wat hoor: Gaan weg van My (Matteus 25:31-46).

begrafnis

Die opstanding van die dooies hou direkte verband met die laaste oordeel (Openbaring 20:13). Christus heers ook oor die dood en die doderyk.

Wanneer Kom die Groot Dag?🔗

Die oomblik van die wederkoms van Christus is God se geheim. Jesus het selfs gesê: Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader (Markus 13:32). Alle menslike berekenings word uitgeskakel, want één dag is by die Here soos duisend jaar en duidend jaar soos één dag (2 Petrus 3:8).

Die Nuwe Testament gebruik die beeld van 'n dief in die nag om die onvoorspelbaarheid van die koms van Christus te beklemtoon (Matteus 24:43, 44; 1 Tessalonisense 5:2, 4; 2 Petrus 3:10). Daar is diegene wat op grond hiervan meen dat Christus in die nag en selfs rondom middernag sal kom. Dit is nie in die teks vervat nie — dit gaan oor die vergelyking. Die dief daag snags skielik op, sonder dat 'n mens daarop bedag is.

Dit sal wees soos in die dae van Noag en Lot. Jesus beskryf die dae van Noag só: Hulle het geëet, gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee. Van die dae van Lot sê Hy min of meer dieselfde: Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant, gebou (Lukas 17:26-30). Mense eet en drink, trou en doen hulle werk. Dit lyk na gewone dae en die mense sien die katastrofe nie kom nie. Só sal die mense hulle gewone gang bly gaan en vir alles aandag hê behalwe vir God en sy diens. Hulle gaan in hierdie lewe op. Dan kom die dag, en dit beteken die einde...

Die skielike koms van Christus is vir ons elkeen 'n oproep om waaksaam te wees, soos in Markus 13:37 staan: Wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Waak!. Die betekenis van die gelykenis van die wyse en dwase maagde kom in die slot daarvan uit: Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet nie (Matteus 25:13).

In die Nuwe Testament word dit aan ons voorgehou dat die Here naby is en dat die tyd naby is (Filippense 4:5; Openbaring 1:3). Op die laaste bladsy van die boek Openbaring staan: Kyk, Ek kom gou (Openbaring 22:12).

Daar is in die teologie 'n debat oor die vraag of Jesus en sy dissipels hulle nie in hulle verwagting vergis het toe hulle oor die nabyheid van die einde gepraat het nie. Dit is die kwessie van die ‘Naherwartung’. Dié woord verklap dat mense in Duitsland veral met vrae van die aard besig was.

Ons kan gerus aanvaar dat Paulus gehoop het dat hy nog die dag van die koms van Christus in sy heerlikheid sou belewe. Dit geld ook vir ander Christene in sy tyd. Maar daar word tereg op gewys dat daar ook 'n profetiese ‘naby’ is. In die taal van die profete is dit 'n woord wat die aankondiging van die dag van die Here, die beslissende dag waarvoor baie moet vrees, kenmerk.

klok

Die dag van die Here is naby, dit kom as 'n verwoesting van die Almagtige (Jesaja 13:6). Die lotsverandering kom teen jou, inwoner van die land! Die tyd kom, die dag is naby! Rumoer en geen vreugdegeroep op die berge nie! (Esegiël 7:7). Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! (Sefanja 1:14). Ewemin as wat ‘naby’ of ‘weldra’ in hierdie profesieë inhou dat aan 'n bepaalde tydperk gedink moet word, gee die woord ‘naby’ in die Nuwe Testamentiese tekste te kenne dat die dag van die Here op die kort termyn sou aanbreek. Wat wel daarin tot uitdrukking kom, is dat die dag voorhande is. Dit beteken dat ons altyd voorbereid moet wees.

Ons beskik nie oor inligting oor die dag en die uur van die wederkoms van Christus nie. Ons het dit ook nie nodig nie. Ons sou selfs wou dink: ons het nog tyd. Die einde is naby, al weet ons nie hoé naby nie. Laat ons dan gelowig lewe in die wete dat ons Here Jesus Christus kom, en laat ons Hom elke dag verwag.