Bron: Vox Viva. 5 bladsye.

Hoereloon as Bruidskat? Die Reformasie van Onderwys

bruid

Geval, geval het die bruid, want sy het haar Man se kinders aan die hoere gegee om groot te maak, in die stad met die baie poorte, poorte vol onreg. 

Jou Maker 1 is jou Man, skoonste bruid. O weier nie, jy wat die bruidsroep 2 hoor.  Jou Makerman maak ‘n twissaak. 3 aanhangig met jou, versierde, gekoesterde4 bruid.  Op grond van die ewige verbond 5 hoor die profetestem van die Koning-Priester: Waar is my kinders 6  wat Ek aan my, aan ons Vader, wil en moet 7 voorstel? 

Antwoord tog skoonste onder die vroue, uitgekiesde, het jy op jou eie vlees ag gegee? Antwoord! Wat het jy met die kinders gemaak? Die gedoopte kinders met die afgemerkte verbondsteken op hulle koppe, hulle slim en dom koppe. Wat maak die kinders daar?

Kapitalisties Afgerig🔗

Die kinders leer, my Heer.  Hulle leer ‘n beroep meneer.  Is dit dan nie wat u wil hê nie, dat ons kinders kan lees en skryf en werke het.  Is dit dan nie waarvoor ons gered is nie: om op aarde U koninkryk te laat kom deur die kapitalistiese sisteem met hart en siel en niere te ondersteun?  Ons moes tog tèèn die aaklige godlose kommuniste stry, ook vir die hart en verstand van ons kinders. ‘n Vrye mark is ons waarborg teen die sotternye van sosialiste en die toi-toi tirades. Laat tog die kinders leer,  my Heer, om hulle beroep te oefen. Laat hulle afgerig word om hulle plek in die vrye mark vol te kan staan. Standaarde, laat hulle hulle volle potensiaal ontwikkel, laat hulle reg afgerig word vir die beroepswêreld. Tyd is geld, en geld is goed, en goed moet baie wees. Want ons kinders is verbruikers – ook van u genade. Laat hulle baie leer van die kapitalisme, my Heer, tot U eer. Leer U Heer, my regte weë aan.

Wie Leer?🔗

Stilte in die hof.

Laat die vrou sê wie die kinders leer.

Hoe bedoel meneer? Enige iemand kan die kinders leer.  Enige een wat weet, as hy sy vak ken, sy graad geraamd besit, kan hy maar die kind leer, meneer.  Tel en skryf en redeneer, meneer. Die standaarde is goed, die kinders ontwikkel mooi, vir hulle werk, vir hulle beroep, hier of oorsee.

Wat Word Geleer?🔗

Laat sy sê wat die kinders leer.

Die vraag maak so bietjie seer meneer. Kyk ons probeer ons bes om te keer. Dis nie meer soos in die goeie ou dae nie. Toe kon jy jou kind...  Stilte vir die hof ... ekskuus, my Heer, dis eintlik U kind. Maar in elke geval, tòè kon jy die kind met ‘n houtgeruste hart by die skool aflaai. En na verloop van tyd weer oplaai. Want die minister was van ons mense en ou dominee vir al die jare voorsitter van die beheerraad. Dinge het mooi geloop.  Geklas, gekerk, getroud, gewerk – dinge het toe reg uitgewerk.

kinders lees

Maar nou my  Heer, nou’s dit bietjie anders. Ag, u weet, hulle kry nou matriek, moet so bietjie lank wag vir die uitslae, maar darem. Maar dan: wat maak hulle ná matriek. Daar’s nie werk nie. Regstel is weg tel. Dan vlieg hulle maar agter die werk aan. ‘n Beroep is ‘n beroep. Wat moet jy nou maak?

Mevrou, ken die kinders die Man, in sy amp? 

Kan u die vraag herhaal ek verstaan nie – dis bietjie diep vir my. 

Luister dan: Jou maker is jou Man.

Sy sê amen.

God die Skepper het alles gemaak.

Sy sê nog amen.

Hy het sy Seun – as Hoof oor alle dinge – aan die kerk gegee.

Weer amen.

Die kerk is die liggaam van Christus.

Amen.

Die Seun is die Hoof van die kerk, sy bruid.

Amen.

Die Seun woon deur die Heilige Gees in die bruid en versier haar met gawes as gawe.

Amen, ja, amen. 

Die Seun is koning, profeet en priester.

Sy sê amen weer ‘n keer. 

Jesus Christus is die gesalfde. Die Seun is gesalf as die Heilige. Die bruid deel in sy salwing en weet 8 alles.  Die bruidegom leer in die bruid ook die nageslag van die groot werke van God. Hy is die hoogste profeet en leraar. Die onderrigwerk van die kerk is die profetiese werking van die Koning-priester.

Daar kom ‘n halfuur stilte op aarde.

Wat sê sy?

A-hem, ‘n keelskoonmaak.

Laat die bruid die bruidegom antwoord wat sy sy kinders leer oor die groot dade van God. Laat sy antwoord waarmee sy besig is terwyl Hy besig is om sy kinders, deur wedergeboorte verwek, aan sy Vader voor te stel.  Hy is besig om hulle name te leer, om as ‘n koninkryk van priesters 9 te profeteer: namens Hom – in sy eie Naam – in wie hulle gedoop is.

bou met blokkies

Die Leraar leer: Die Naam van God wat geheilig moet word, die name waarmee hulle deur God genoem word, hulle roeping en die benaming van al God se werke. Hy leer hulle die gedenknaam van God, dat God historiese reg het op sy hele skepping. Hulle moet dié Naam en name leer profeteer. Vra die môresterre maar.

Laat sy die intieme vraag antwoord: Wat leer die kinders van My, my vrou? 

Maar dominee behartig mos die belydenisklas? Knap man, hoor. Die gewillige susters beleer die kleintjies – natuurlik nie te lank nie, jy weet hoe die televisie geslag se kort konsentrasie is. So dis prentjies en dinge om dit vir hulle lekker te maak. Mens moenie die kinders ‘n renons in die kerk gee nie, netnou kom hulle nie meer nie. En die twee wyse ou ouderlinge behartig behendig nou al lank die voor belydenisklasse. En ons sorg dat die skool elke Maandag met Skriflesing en gebed geopen word. Maar die hoof wil nie meer hê daar moet iets oor die Bybel gesê word nie, daar was mos so ‘n bohaai laaskeer oor die charismaat wat die saal gesalf het en die een beseerde vleuel se been reggebid het. Ook maar beter so, so veel hoofde soveel sinne, jy weet. En ek hoor die twee Moslempies in graad elf wil kwansuis elke tweede maand die Imam in laat kom – dit sal die nag wees.  Die kerkraad is diep bekommerd oor die verwikkeling. Ons sal ook maar ‘n soort skool kapelaans periode moet kry, maar dominee het klaar gesê sy tyd is knap om al die skole te dien(s). Man, as jou kind in jou eie huis reg opgevoed is, sal hy hom kan handhaaf in die wêreld. Mens kan hulle nie in kwarantyn grootmaak nie.  So ons probeer die katkisasie, ons probeer darem. Wat moet ons maak as die hoof die Hoof oor die hoof sien?  Ja, gelukkig bly my bruidsgebed, "ja, kom gou Here, Jesus,“ my kosbare skat. Hulle sal dit darem nie van my kan wegvat nie.

Laat die bruid gedurigdeur bid. Laat sy biddend antwoord – en bely dat die kinders geleer het: ‘n Bietjie baie weg van U, en baie bietjie van U.

Ordelike Onderrig🔗

Stilte, stilte in die hof.  Daar is nog vrae op die hofrol.

Laat sy antwoord: Wat is die volgorde van onderrig – watter boeke gebruik die kinders? Watter woordeboek het voorrang by haar? 

Sy sê die boeke word nie voorgeskryf deur die staat nie, maar die uitkomste word wetlik vasgelê. Dit waarby die kinders dus moet uitkom is deur die wet voorgesê, en die onderwyser kan self kies met watter handboek hy die kinders voorsê om die uitkoms te bereik.

Korrek. ‘n Leerplan wat pas by die wetboek, en ‘n handboek wat pas by die leerplan.

Laat die bruid antwoord of sy weet watter boeke haar Man gebruik?

Sy weet, my Heer, sy is tog gekatkiseer. Sy leer God, haar Maker, ken uit twee middele, die Skriftuur en die natuur.

In daardie volgorde? 

Die dame blaai vinnig, asof sy weet waar iets vergete staan, in ‘n blinkgroen psalmboek. Sy sê: "In N.G.B. 2 staan:  Ons ken Hom deur twee middele. Ten eerste deur middel van die skepping … ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome bekend...“ In die begin het God die hemel en die aarde geskape deur die Woord en Gees. Dan is sy Woord ook neergeskryf, en sy Woord het ook vlees geword.  God het eers gepraat en gesê: Laat daar lig wees, en daarná het Hy dit laat neerskryf.  Askuus, die volgorde is dus eerste die boek van die Skepping, geskryf, gespreek deur God self en ten tweede sy Woord, geskryf en gespreek deur God se self.

Voorgeskrewe Handboeke🔗

As die bruid nou moet sê hoeveel boeke het die Leermeester, waarmee hy sy kinders onderrig?

kinders en natuur

Twee, my Heer. Die natuur en die Skriftuur. Dit rym nogal.

Sou die bruid sê dis ongerymd om ten eerste klem op katkisasie te lê om die onderwysverval te keer of te reformeer? 

Sy dink ‘n bietjie, ook oor dominee se vrou by die skool, en al die ander belydende lidmate in die staatskool en sê dan klein voor God: ons leer mos die kinders van die skepping, ons haal mos waar ons kan die ewolusieleuen uit die gepaste handboek, ons keer mos so waar ons kan...

Skielik raak haar gemoed vol en sê saggies deur ‘n traan: Weet jy hoe moeilik dit is om tans ‘n Christen in die skool te wees? Die klasse word al hoe voller en die dissipline...

Daar is ‘n regtelike frons. Laat sy sê wie is die “jy” as haar traanwoorde sê: “Weet jy hoe moeilik dit is…?” 

Sy dink diep na oor die vraag, té uitgeput vir woede met die boodskappers. Sy dink na oor wie vra haar al hierdie vrae.  Dis tog ‘n mens, met ‘n aardse stem. En tog is haar gewete, haar medewete met die Gees van God, diep daarvan oortuig dat die vraagstem ‘n hemelse stem het. Dit moet God wees wat die vrae vra: Die God-mens Christus, Koning-priester se profetiese stem wat vra: Wat het jy die afgelope tyd met my verbondskinders gemaak?

En sal daar ‘n bewustheid by haar, die bruid, hier en elders kom dat die hemelse vraag op aarde nie ‘n vraag is soseer na die uitbreiding van gereformeerde onderwys nie, maar dat dit ‘n vraag is oor die noodsaak van die reformasie van alle onderwys.

Christus as Skoolhoof🔗

Wat is die implikasie daarvan as Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van die mens, as Koning-priester in die onderwys van die mensdom as hoogste profeet en leraar kragtig – almagtig – in ons tyd wil optree? Aan Hom is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde en in die skool. Hy is die Hoof van die heelal. Hy is dus die Hoof van die skool. Die Hoof van alle onderrig. En Hy wil alle mense leer met ‘n plan van ‘n plan. Gaan heen na almal, sê die Hoof van die heelal, en as sodanig as Hoof van die kerk, aan sy bruid, gaan heen en ... leer 10 hulle alles wat Ek julle beveel het.

Kindermoord🔗

Dink jy, bruid van die bruidegom, dat jou Maker, wat jou Man is, dink jy Hy bedoel nèt katkisasie en sending, terwyl sy eerste leerboek, sy volgordelike leerplan, ten eerste die skepping is? Dink jy nie jy verwaarloos die kinders, sy kinders wat verbondelik gebind is aan sy amp by die doopvond, as jy heidene toelaat om jou – nee sy kinders – sy gedoopte kind iets te leer nie? Mag ‘n heiden (met of sonder ‘n beheerraadspos) ‘n gedoopte kind iets leer? Jesus Christus is die Waarheid. Hy het sy lewe vir sy bruid afgelê. Hy leer sy kinders self in jou huis want Hy is Seun oor 11 sy huis. Hy is getrou.  Sal Hy net ‘n halfuur katkisasie per week gee, as sy Vader se skeppingsboek die eerste voorgeskrewe werk aan die mensdom is? Sal Jesus Christus ooit een van die kleintjies 12 laat struikel, deur aan hulle ‘n handboek voor te skryf wat in die minste die ruimte laat, of openlik sê, dat sy Vader nié die skepping gemaak het nie?  Het Hy dan nie sy bruid geleer dat die satan die leuenaar – en mensemooordenaar van die begin af was nie. As iemand nie in Jesus Christus glo nie, is jy ‘n heiden, is jy per definisie ‘n leuenaar en neem jy deel aan die kindermoorde van die satan.

Dink jy skoonste bruid, dat satan net deur Herodus kinders wou vermoor? Of dink jy nie dat die satan alle kinders van God haat en hulle met sy leuens wil verwoes nie? Dink jy nie dis ‘n Godskreiende skande dat heiden leuenaars – wat sogenaamd gegradueerd is, gehuur word om gedoopte kinders af te rig nie?  Wetenskap en wiskunde en aardrykskunde, MSW, LLG en al die benamings, dink jy regtig Christus laat jou toe om sy gedoopte kind – waaraan Hy sy erewoord gegee het by die doop – dat Hy jou toelaat om sy kind aan ‘n heiden oor te laat vir onderrig van enige aard in enige vak net omdat jy jou ore uitgeleen en uitgeleun het aan die kapitalisme?

Watter leuen van die kapitalisme?

Dat beroep nie roeping hoef te wees nie. As God jou kind – vir die soveelste keer, sy seun of sy dogter,  waaroor Hy jou as ouer aangestel het – roep om ‘n veearts of kunstenaar of lorriedrywer of wat ookal te wees, as Hy roep, dink jy vir een oomblik Hy sal die voorbereiding van daardie heilige roeping aan ‘n heiden uitkontrakteer? 

beroepe

Hoe bedoel U dan nou: dat beroep en roeping nie dieselfde is nie?

Ja, ja, ja, duisendmaal ja. En as God se Seun die onderrig behartig, dink jy ons mag met lae standaarde wegkom? 

Maar wat van algemene en besondere genade? En? Wat daarvan – daardie onderskeid word nie deur God gemaak nie. Hy koester sy bruid. Hy is heilig oor haar. Hy haat die leuen. Hy laat die kleintjies nie onder sy oë uit nie.  Hulle 13 kinderoppassers, voor skool, op skool en na skool, is sy heilige engele. Sy bruid is in Christus uitgekies. Hy leer haar nooit sonder sy verbond nie. Hy laat geen wêreldling, geen addergeslag, toe om die saad van die vrou te onderrig nie.

Leraar van Kerk en Skool🔗

Daarom het Hy deur die Heilige Gees en Woord genadegawes, charismata, aan sy kerk gegee. Onder andere die diens om profeties ander te leer. Dit omspan die hele onderrigamp van die kerk – ook met betrekking tot die skool. Jesus Christus, die Man in sy amp, is ons hoogste profeet en leraar. As die Woord van God gee Hy gawes deur die Gees aan die kerk, sy bruid, van wie Hy die Hoof is. Die gawes 14 moet uitsluitlik onder sy Koningsamp funksioneer. Jy mag nie leer wat jy wil nie, Hy gee jou twee handboeke. Jy mag nie leer wie wil nie. Hy leer die gedooptes, die verbondelinge uit die twee boeke. Hy wil die mensdom leer alles wat Hy sy gedooptes beveel het – onder andere dat hulle nie kinders met leuenblootstelling geestelik mag molesteer nie – daarvoor moet hulle eers sy volgelinge, sy dissipels word.

Jesus Christus is die Hoof van alle dinge, die Hoof van die staat, die Hoof van die huwelik en gesin, die Hoof van die skool, die Hoof van alle sigbare en onsigbare dinge – en as Hoof van alle dinge, is Hy as Hoof van die kerk, sy bruid, gegee. Watter deel van God se skepping is nie God s’n nie, watter deel het sy gedenknaam nie iets mee te doen nie?

Wat leer die kerk die mensdom, wat het van die bruid se onderrigtaak geword? Wat leer die wêreld? Wat kan die wêreld die kerk leer? Die onderrigtaak van die bruid het sy uiteindelik verskraal tot katkisasie en dikwels nog net verlossinsgkategese. Sy het begin dink sy kan in God se plek optree as voog vir sy kinders, terwyl Jesus Christus nooit sy amp oorgedra het aan haar nie. Christus is die hoogste profeet en leraar. Hy leer die kinders as Woord, ewig, vleesgeword, skeppingsmatig, neergeskryf en gepredik.

Kom suster, profetes, bruid van Christus, jy wat vir jare lank dink jy kom jou doopsbelofte knap na, binne of buite die staatskool. Antwoord dié heilige vraag: mag ‘n heiden jou kind iets leer, in enige iets afrig? As dit waar is dat Jesus Christus heidene die reg ontsê om sy kinders iets van die skeppingswoord of verlossingwoord te leer: sê dit dan!  Dan het die reformasie van onderwys hier begin. Dan hoor ons die engel en dit word ons profetiese wekroep: Geval, geval 15 het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. ‘n Bruid is nie ‘n hoer nie. Sy verwar nie haar bruidskat met hoereloon nie.

Endnotes🔗

 1. ^ Jes. 54:5  "Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word."
 2. ^ Ps 45:11 e.v. "Hoor, o dogter, en kyk en u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader; en as die Koning u skoonheid begeer – want Hy is u Heer – buig u dan voor Hom neer."
 3. ^ Hos. 2:1 "Twis met julle moeder, twis; want sy is nie my vrou nie, en Ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en haar owerspel van haar borste af weg.”
 4. ^ Ef. 5:29 "...voed en koester dit, soos die Here die gemeente."
 5. ^ Jes. 24:5  "Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek." Vgl. ook Jer 31:31.,
 6. ^ Heb. 2:11-13 "Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy hom nie om hulle broeders te noem nie, wanneer Hy sê: Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys; en verder: Ek sal my vertroue op Hom stel; en verder: Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het."
 7. ^ Kol. 1:28  "...Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elek mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel."
 8. ^ 1 Joh. 2:20 "En julle het die salwing van die Heilige en weet alles." 
 9. ^ 1 Pet 2:5 "...en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus .... [1 Pet 2:9] "Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig..."
 10. ^ Matt. 28:19 "...leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het."
 11. ^ Heb. 3:5 e.v. "En Moses was wel getrou in sy hele huis as dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie..."
 12. ^ Mark. 9:42 "En elkeen wat van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter vir hom as ‘n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word."
 13. ^ Matt. 18:10 "Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is."
 14. ^ 1 Kor. 12:4-6
 15. ^ Open. 14:8