Bron: Waarheid en Dwaling. 4 bladsye.

Hoof Bo Alle Dinge Toerusting vir Diens in die Koninkryk 2

hemel

Die verheerlikte Christus doen wonders. Hy maak sondaars nuut, deur sy Gees en Woord. Verder rus Hy die wedergeborenes toe vir diens in sy kerk. Hy laat hulle voortdurend groei in die geloof. Die geloofseenheid van sy volk word al hoe hegter. Die gelowiges leer om dwaling steeds duideliker te onderken en te weerstaan. Christus verrig hierdie wonders nie regstreeks vanuit die hemel nie. Hy span ampsdraers in. Hulle moet die heiliges toerus, nie slegs vir diens in sy kerk nie, maar ook vir diens in sy koninkryk.

Efesiërs 4:11-16 gaan oor die opdrag aan die ampsdraers om die gemeente toe te rus vir diens. Vers 15 fokus op die toerusting vir diens in die koninkryk van God en sy Gesalfde. Ons, lidmate van die kerk, word deur troue diens van ons ampsdraers bekwaam gemaak om, 'terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles' op te groei 'in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus'.

Die inhoud van hierdie sinsdeel is ryker en omvattender as wat in een artikel beskryf kan word. Hierdie artikel soek slegs antwoord op een vraag: Wat behels die benaming van ons Here Christus as Hoof? Die antwoorde van verskillende uitlêers loop uiteen. Wat is die regte antwoord? En waarom?

Die Betekenis van 'Hoof' in die Brief aan die Efesiërs🔗

Die verhoogde Heiland word behalwe in hoofstuk 4:15 in twee ander dele van die brief aan die Efesiërs 'die Hoof' genoem. Hierdie naam kom die eerste keer voor in hoofstuk 1:20-23a: Die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid (vers 17) ... het 'Hom uit die dode opgewek en Hom laat sit aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is'.

Die Here Openbaar hier Ondermeer die Volgende:🔗

  • Die Middelaar is deur die Vader uitermate verhoog; hierdie verhoging het Hy deur sy kruisdood verwerf.

  • Die verheerlikte Christus ontvang koninklike mag (Hy sit aan God se regterhand).

  • Hy regeer as Koning oor alle dinge (alle dinge is onder sy voete onderwerp) en oor alle magte in die hemel en op die aarde (bo alle owerheid ens.).

  • Sy kerk het 'n besondere plek in sy koninklike ryksgebied (Hy is as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee; die kerk is sy liggaam).

Wat in Efesiërs 1 oor die Hoof geopenbaar is, moet ons by die oordenking van hoofstuk 4:15 in gedagte hou. Ons word deur die ampsdraers toegerus om in die Hoof van hoofstuk 1 op te groei. Ons moet volgens die grondteks na die Hoof toe groei. Koning Christus roep sy volk tot aksie.

Hy roep sy heiliges ook tot aksie in hoofstuk 5:21-6:9. Ons moet aan Hom, die Hoof van die gemeente (5:22), onderdanig wees.

Ons Heiland in die hemel dra dus as Hoof die hoogste koninklike gesag. Die Hoof is ons en almal se Koning. Hy het seggenskap. Hy regeer. Wat behels sy heerskappy?

Christus Regeer deur die Woord🔗

Ampsdraers rus die gemeente toe om na Hom wat die Hoof is, toe te groei. Hierdie groeiproses vind plaas 'terwyl ons in liefde die waarheid betrag'. Die waarheid is die Woord van God. Christus regeer nie na willekeur nie. Die Woord is sy koninklike wet. Die Woord waardeur die Gees ons wederbaar, kry al hoe meer seggenskap in ons lewe. So groei ons toe na Hom wat die Hoof is.

groeiproses

“Die waarheid betrag” beteken om ooreenkomstig die Woord te praat en te doen. Ons word in ons woorde en dade steeds meer onderdanig aan die Hoof.

Die Here rus ons toe om die waarheid in liefde te betrag. Die toevoeging 'in liefde' dui nie alleen op die groot gebod (God liefhê bo alles en die naaste soos jouself) nie. Christus wil nie gedwonge en teësinnig gedien word nie. Hy, ons Koning, is immers ons Verlosser? Hy wil dat sy onderdane 'in liefde', uit dank vir die verlossing, met brandende harte in sy koninkryk optree. Hulle onderhou die wet van die ryk in liefde vir die Koning van die ryk.

Christus se heerskappy is Woord-heerskappy. Die Lam, wat staan asof Hy geslag is, die Leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, verbreek die seëls van die boek waarin God die geskiedenis van kerk en wêreld geskryf het. Die verheerlikte Christus voer koninklik Gods raadsplan uit. Wat gebeur daar by die oopmaak van die eerste seël? Wat staan daar op die eerste 'bladsy' van God se boek? Wat is die 'hoofnuus' in die wêreldgeskiedenis?

'n Wit perd kom uit die hemel. Die ruiter daarop het 'n boog in sy hand. Hy dra 'n kroon. Sy gang deur die wêreld is 'n triomftog. Hy gaan uit as oorwinnaar en om te oorwin.  Die evangelie gaan seëvierend deur die wêreld. Christus oorwin vyande te alle tye en in alle lande. Hy die magtige en genadige Heerser, tref hulle met sy Woord. Hy maak van teenstanders volgelinge en verhef hulle tot burgers van sy ryk. In elke mens wat die waarheid betrag, sit ons Koning vanuit die hemel sy segetog vanuit die hemel voort. Hy oorwin en sal oorwin.

Christus Regeer oor Sy Kerk🔗

Die verhoogde Heiland se ryksgebied omvat die hele kosmos. Hy is die Hoof van alle dinge, van alle magte in die hemel en op die aarde. Sy kosmiese ryk het 'n sentrum, die kerk. In en vanuit die kerk maak Christus die wet van die koninkryk bekend. Ons ken die Hoof oor alle dinge spesiaal as 'Hoof van die gemeente',  as 'die Hoof van sy christelike kerk' (die sentrum van sy ryk), 'deur wie die Vader alles (die koninkryk in sy kosmiese omvang) regeer'.  Elke lidmaat van die kerk beklee die bevoorregte posisie van ryksburger, onderdaan van Koning Christus.

Voorregte in die ryk van Christus gaan met verpligtings gepaard. Die Hoof van die kerk wil erken word deur volstrekte eerbiediging van die Woord. Liefde vir die Hoof beteken dat 'almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en (sodoende) Jesus Christus as die enigste Hoof erken'. In liefde vir die Hoof wys sy kerk onder meer af:

  • enige vorm van kerklike gesag wat Christus as die enigste Hoof misken (tirannie van pouse, sinodes, kerkrade, predikante),

  • enige kerklike besluit wat van die Woord afwyk,

  • enige afwyking van die Skrif deur voorgangers en lidmate en

  • enige prinsipiële samewerking met mense wat nie die volstrekte gesag van die Woord aanvaar nie.

Wat as ons enige kerklike tirannie of enige afwyking van die Skrif invoer of dit toelaat? Dan skryf ons aan onsself (kerklike gesagsdraers) of aan verkeerde besluite wat ons ten minste tydelik as bindende besluite aanvaar, 'meer mag en gesag toe as aan die Woord van God'; dan laat ons blyk dat ons onsself nie aan die juk van Christus' wil onderwerp nie. Dan toon ons die kenmerk van die valse kerk.

Die Hoof van die kerk stel elke 'kerk' wat sy Woord hanteer, voor die vraag: Waarheen loop jou pad? Dit is een van twee:

  • óf kerklike toegroei na die Hoof, blywende eerbiediging van sy gesag, handhawing van sy Woord en toenemende toerusting vir diens in sy koninkryk

  • óf voortgaande verwydering van die Hoof, voortgaande miskenning van sy gesag, steeds verdere afdwaling van sy Woord en vermindering van aandag vir sy koninkryk.

twee paaie

Op die tweede pad roep die Hoof tot terugkeer na Hom, op die eerste tot verdere groei na Hom toe. Daar word sy koninklike heerskappy oor die hele lewe meer en meer ingesien en dankbaar en blymoedig ervaar.

Christus Regeer oor die Hele Lewe🔗

Die heerskappy van Christus is nie tot die kerklike lewe beperk nie. Nee, die Hoof oor alle dinge  wil dat sy heiliges in alles na Hom toe groei. In alles. Dit beteken: Christus het onbegrensde gesag in die lewe. In alles wat sy burgers doen en nalaat (hulle werk, hulle ontspanning, omgang met geld en goedere ensovoorts), tree hulle binne die grense van sy ryk op. Hulle hele lewe is koninkryksdiens.

In alles. Christus se onbegrensde mag moet ook in alle gesagverhoudings eerbiedig word. Efesiërs 5:21-6:9 handel oor drie van die gesagverhoudinge. Die verhouding van man en vrou in die huwelik, die van ouers en kinders in die gesin en die van here (base) en slawe in die maatskappy.  In Romeine 13:1-7 behandel die apostel Paulus die verhouding van owerheid en onderdane. Christus is die Hoof van alle dinge, ook in alle gesagsverhoudings.

Almal, mans en vroue, ouers en kinders, base en slawe, owerhede en onderdane, moet onderdanig wees, hulle voortdurend onderwerp aan die Hoof van alle dinge. Die werkwoord in die grondteks hang saam met die Griekse woord 'taxis'. Ons sien 'n soldaat in gelid, 'n eskader in die vloot. 'Taxis' dui op 'n posisie of rang.

Daar is gesagverhoudings wat God self ingestel het. Die man is hoof van die vrou. Ouers het seggenskap oor hulle kinders. God stel die magte, die owerhede oor die mense.

Daar bestaan ook gesagverhoudings wat die Here nie ingestel het nie. Efesiërs 6:5-9 gaan oor die verhouding van baas en, slaaf. Slawerny wat slegs na die sondeval kon ontstaan, word nie in Efesiërs 6 veroordeel nie. Die Here roep sy onderdane nie om dié mensgemaakte en mensonterende gesagverhouding rewolusionêr omver te werp nie. Hy roep hulle wel om Hom daarin te dien. As baas en slaaf koninkryksdiens verrig, word daardie gesagverhouding van binne uit uitgehol.

Die Hoof van alle dinge roep alle gesagsdraers en hulle ondergeskiktes om Hom te dien. Vroue en mans, kinders en ouers, slawe en here, onderdane en owerhede ontvang in Efesiërs 5 en 6 en in Romeine 13 instruksies vir die onderlinge verkeer ín sy koninkryk. Alle gesagsdraers moet onderdanig bly aan Hom. Alle ondergeskiktes moet Hom in hulle posisie dien. Ongehoorsaamheid aan gesagsdraers word slegs gebied as ondergeskiktes beveel word om die gebod van God te oortree.

'n Soldaat wat nie in gelid bly nie, deserteer. Om die bestaande gesagsorde omver te werp, is rewolusie. Die moderne samelewing word deur rewolusie gekenmerk. Alle posisies word omgekeer: die posisie van man en vrou in die beweging van die feminisme, die posisie van ouers en kinders in die verbod om kinders in die skool behoorlik te straf, die posisie van werkgewers en werknemers deur vakbonde wat in hulle eise as werkgewers optree, en die posisie van owerheid en onderdane deur onder andere van die kant van die regering die polisie vleuel lam te maak. Hoe om so 'n samelewing gesond te kry? Deur as burgers van die koninkryk te wandel, in alles onderdanig aan die Hoof van alle dinge.

Christus Regeer Regverdig🔗

In onmiddellike aansluiting by sy oproep om bestaande gesagsverhoudings te eerbiedig en in alles aan Hom onderdanig te wees, roep die Here ons in Efesiërs 6:10vv om die wapenrusting van God aan te trek, sodat ons teen die liste van die duiwel staande kan bly. Satan, die felste teenstander van God, stel alles aan die werk om gesagverhoudings omver te werp en om die volgelinge van die Heiland teen hulle Hoof aan te hits.

Mense, kerke, vakbonde, volke, nasies wat nie in liefde die waarheid wil betrag nie, ontvang hulle verdiende straf. Die wit perd in Openbaring 6, die evangelie op sy triomftog, word deur drie ander perde gevolg, 'n rooi, 'n swart en 'n vaal perd.  Die rooi perd versinnebeeld die oorlog. Nasies wat Christus nie as Hoof aanvaar nie, val mekaar aan. Die vrede verdwyn van die aarde. Die swart perd dui op die ekonomiese krisis. Oorvloedige weelde en skrynende armoede langs mekaar in lande waarin Christus as Hoof van alle dinge nie eerbiedig word nie. Die vaal perd is die simbool van binnelandse onluste (moord en doodslag), van pessiektes, hongersnood en wilde diere wat die mense aanval. Die pessiektes en hongersnood kom regstreeks van Bo, uit die hemel.

hongersnood

Swaard (die rooi perd), honger (die swart perd) en pes (die vaal perd) is volgens Levitikus 26 en Deuteronomium 28 dié drie verbondsgerigte wat God uitoefen oor die verbondsvolk wat nie na sy stem luister nie, wat nie in liefde die waarheid betrag nie. Christus, die Hoof van alle dinge, tree vandag nog net so op. Die wraak van die verbond tref almal wat nie na Hom toe, die Hoof, wil groei nie.

Gelowiges wat ook die gevolge van die drie oordeel-perde ondervind, aanvaar dit as tugtiging wat 'n vredevolle vrug van geregtigheid' lewer.  Die massa laster die God van die hemel oor hulle pyne en kom nie tot bekering van hulle werke nie.  Ons Heiland triomfeer oor sy volgelinge deur hulle ook in die storm van gerigte aan Hom te verbind. Hy triomfeer oor sy vyande deur hulle in die gerigte te laat omkom. Die Oorwinnaar gaan uit om te oorwin.

Lof aan Ons Hoof🔗

Ons Verlosser is die Hoof van alle dinge. Hy regeer oor die hele lewe. Hy beheers alles en almal. Hy wat die geskiedenis van kerk en wêreld lei, wat regverdig regeer, dring sy volk tot die lofsang: 'Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!'

Om dié lof nie te laat verstom nie moet nuwe vrae wat uit hierdie artikel voortspruit, beantwoord word. Wat van die praktyk? Hoe moet die kerk sentrum van die koninkryk wees? Waaruit bestaan die toerusting vir diens in die koninkryk? Wie moet die toerustingstaak behartig? Net die ampsdraers? Wat is die taak van die kerk teenoor die owerheid? En van die owerheid teenoor die kerk?