2 bladsye.

Huislik

huisvrou

Die taak van ’n vrou by die huis word nie vandag na waarde geskat nie. Om huislik te wees, om ’n huisvrou te wees word in negatiewe sin geassosieer met die ruil van doeke, die dra van ’n voorskoot en hande in die skottelgoedwater. Om ’n beroep ten alle koste na te jaag en ’n suksesvrou te wees word vandag baie hoog aangeslaan. Hierdie gejaag gaan nie oor broodwinnerswerk van die ma omdat haar man se inkomste ontoereikend is vir die oorlewing van die gesin nie en dit vir haar verdrietig is om nie meer tyd tuis te wees nie, maar terwille van die najaag van materiële luukshede.

In hierdie tyd is dit goed om te weet dat die Here moeders in sy Woord beveel om huislik te wees, om huisvroue te wees. Wat beteken dit dat die Here die vroue in sy gemeente opdra om huisvroue te wees?

Ons lees die woord huislik as die Heilige Gees Paulus inspireer om aan Titus te skrywe. Titus moet die ‘ou vroue’ in die gemeente aanmoedig om die ‘jong vroue te leer om … huislik … te wees’ (Titus 2:4). Hierdie woord was toepaslik in die gemeente in Kreta waar Titus gewerk het. Hierdie jong vroue was besig buite en weg van die huis. Het hulle gewerk? Of het hulle koffie ‘socials’ met vriende geniet? Of was hulle siek en sat van die vier mure van hulle huis? Of was hulle raadop met die baba se gehuil en die peuter se bakleiery? Wat ook al die motief was, die jong vroue was besig buite en weg van die huis. Dit was in stryd met die wil van die Here, en daarom roep die Heilige Gees Paulus op om aan Titus te skryf.

Die apostel skryf dat die jong vroue huislik moet wees. Wat beteken dit? Letterlik beteken die term om ’n huiswerker te wees. Mens sal egter ander dele van die Skrif ook moet in ag neem om hierdie term goed te verstaan. Die Heilige Gees se instruksie deur Paulus is gewortel in sy instruksie in die Ou Testament. In Psalm 128 sê die Here dat elkeen wat die Here vrees en in sy weë wandel welgeluksalig is (Psalm 128:1). Bietjie later word die aard van hierdie geluk bespreek: ‘Jou vrou is soos ’n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis’ (vs. 3). Haar rol as huisvrou kom baie duidelik uit die verf. Sy het haar plek binne-in die huis, besig met die bestuur van haar huishouding. Dit is een van die seëninge van Psalm 128: Dat jou vrou ywerig besig is in die bestuur van die huishouding en aan al die behoeftes van die gesin voorsien.

Sy verwaarloos nie die belangrike taak van versorging van haar gesin nie. Ook al is daar ander take in die gemeenskap van die kerk en samelewing wat die Here haar opdra, lei dit nie tot verwaarlosing van hierdie primêre taak nie.

Die Heilige Gees gee ’n soortgelyke prentjie in die bekende Spreuke 31. Die deugsame vrou is besig van vroeg tot laat met die versorging van haar gesin. Dit is die rede waarom haar kinders en haar man haar prys (vs. 28). Hulle sien dat haar aktiwiteite gefokus is op hul versorging. Laat ons nie die fout maak om te dink dat die vrou van Spreuke 31 ’n super-ma is wat haar gesin bestuur en nog buitenshuis werk nie. Alles behalwe, die vrou van Spreuke 31 fokus op die versorging van haar huishouding. Dit hou inderdaad baie bedrywighede in, ook bedrywighede buite die huis soos om op die mark materiaal en voedsel te bekom, kinders rond te ry, haar talente te ontplooi ten bate van haar gesin, ens. ‘Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na’ (vs. 27).

Daarom sê Paulus in lyn met die Ou Testament dat jong vroue huisvroue, huismakers moet wees. Haar man en kinders ongeag hulle ouderdom, is sentraal in haar werk. Sy behoort nie aan haarself nie, maar is gekoop deur die bloed van Christus om nou haar te onderwerp aan die instruksies van haar Here in die hemel. Hierdie instruksie is dat sy ’n huisvrou, tuisteskepper mag wees.

Die begeerte vir die najaag van ’n beroep en groter welvaart as wat die Here ons toebedeel het, ten koste van die versorging van die huishouding is lynreg teen Paulus se geïnspireerde instruksie, wat sê dat moeders huislik moet wees en dat haar fokus dus in die hart van die huis is.

Paulus dra aan Titus op om die ouer vroue in die gemeente te mobiliseer om hierdie opdrag om huislik te wees, aan die jonger vroue oor te dra. Ja, ook die leë nes vroue word ’n taak binne hul families opgedra. Hulle moet spesifiek aan die jonger vroue leer om huislik te wees. Al die jong vroue in die gemeente het die aanmoediging nodig om tuis te wees. Die ouer vroue moet hierdie boodskap oordra en steeds bly oordra. Ja, voortdurende aanmoediging is nodig om die tydsgees te weerstaan wat die vrou uit haar huis wegtrek, weg van haar man en die verbondskinders wat die Here aan haar gegee het. Hierdie verbondskinders het die vrede en stabiliteit van die huis broodnodig. Hulle het die kreatiewe uitdagings van kleurpotlode, verf, sandbak, poppe, boeke oor God se skepping en Matchbox karretjies nodig om medewerkers van God te word!

Ma is krities noodsaaklik om die huis te omskep in ’n huis waar die kinders graag wil wees om kreatief besig te wees en hul talente te ontplooi.

huisvrou

Mens wonder waarom Paulus so sterk wys op die opdrag aan jong vroue om huisvroue te wees? Paulus gee die rede in vers 5: ‘sodat die woord van God nie belaster word nie.’ Waarom sou die woord van God gelaster word as moeders buite die huis sou werk? Eenvoudig: God se instruksie word dan nie gehoorsaam nie. God se kinders minag dan sy woord.

Ons samelewing trek moeders uit die huis uit. Weg van kinders voor hulle skool toe gaan en later as hulle skool toe gaan. Die beginsel is egter duidelik: Moeders moet huislike vroue wees wat hul Godgegewe taak vervul. Haar werk moet te midde van ander verantwoordelikhede wat sy mag hê in kerk en samelewing gerig wees op die versorging van haar huis as dit die Here behaag het om die aan haar te gee.

Te midde van moeilike finansiële tye en werkloosheid, is dit egter veral in Suid-Afrika onvermydelik dat die ma tot haar eie verdriet soms medebroodwinner moet wees. Dit, behalwe haar take in kerk en samelewing. Dit is nie ’n maklike saak nie. Ons mag mekaar dan ook in die gemeenskap van heiliges help om soveel moontlik die ma vry te stel van broodwinnerswerk, maar dit mag dikwels op korter termyn noodsaaklik wees. Laat ons veral aan hierdie moeders dink in ons gebede sodat hulle krag mag ontvang om ook hulle huislike take te kan volbring.

Moeders en kinders saam by die huis, met die Christelike ma gereed om die huis ’n lieflike plek te maak vir die verbondskinders van die Here. Kyk, so wil die Here dit!

Ook gereformeerde gesinne in Suid-Afrika het hierdie instruksie nodig: ‘ou vroue… leer die jong vroue om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.’

Ons moet saam waak teen die tendens by veral hedendaagse jong gesinne in die samelewing om terwille van bonus geldelike voordeel die ma te laat werk. As gereformeerde jong gesinne ontkom ons ook nie altyd aan hierdie suigkrag nie. In hierdie sin het ons dit soms minder breed as ons kollegas by die werk of ons bure, maar ons verantwoordelikheid is inderdaad om skriftuurlike prioriteite aan te lê, wat tot ’n ander invulling van ma se taak lei.

Emigrante gesinne het dit in die vroeë kerkgeskiedenis van Suid Afrika dikwels finansieel baie moeilik gehad. Daar was groot eenvoud, maar te midde hiervan is gereformeerde prinsipes van bv die groot belang van opvoeding tuis (veral die ma by die huis) bewaar, selfs al moes die gesin in ’n dubbel ‘garage’ lewe. Uiteraard hoef dit nie die norm vir vandag te wees nie, maar ons mag wel mekaar waarsku teen ’n klemverskuiwing in prioriteite a.g.v. beïnvloeding van die tydsgees. Laat ons mekaar help om verder oor hierdie saak te besin in ons omstandighede, mekaar veral help en bystaan deur te ondersteun in moeilike tye van werkskaarste en werkloosheid, maar mekaar ook op te skerp met Gods Woord om nie deur die suigkrag van die materialistiese tydsgees van ons roeping weggesuig te word nie.

* Hierdie artikel is grotendeels ontleen aan ’n artikel getiteld ‘Domestic’ wat in Una Sancta Vol 49, Number 2, 3 November 2001, die blad van die Free Reformed Churches of Australia, verskyn het. Die artikel is geskryf deur Ds C Bouwman. In dieselfde volume van Una Sancta word ondermeer in verband met hierdie onderwerp, die volgende boeke geadverteer vir verdere leeswerk oor die onderwerp: Praise her in the Gates, Douglas Wilson; Standing on the Promises, Douglas Wilson; The Fruit of her Hands, Nancy Wilson. Hierdie boeke kan in Suid Afrika by ESRA boeke bekom word.