Bron: Die Kerkblad. 1 bladsye.

Job se 'Selfbeeld'

Job en vriende

Die geskiedenis van Job is alombekend. Oor die bood­skap wat die boek uitdra, word daar nog baie be­spiegel.

Daar is verskeie sake wat 'n mens diep in die hart roer:

  • Die wyse waarop God die duiwel toelaat om sy bose planne tot uitvoer te bring.

  • Die vreeslike lyding waarin 'n mens kan verval en nogtans die geloof behou.

  • Die absolute vroomheid waartoe ’n kind van God in staat is.

Vir my lê die groot bood­skap van Job daarin dat hy besef het wat die waar­de van skuldbelydenis, is.

Die vriende van Job het 'n lang redenasie met hom op tou gesit. Dit het op hul­le begrip van sonde teen­oor straf neergekom. Die dissipels van Jesus het ook hierdie wanbegrip gehad toe hulle aan Hom gevra het: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s'n?" (Johannes 9:2). Job hou egter vol dat dit nie oor sy sonde is wat by so gestraf word nie — hy pleit absoluut onskuldig. Hy kan nie begryp hoekom God hierdie rampe oor hom gebring het nie. As hy maar net met God kon redeneer en sy saak stel, dan sal hy kan uitvind waaroor al hierdie dinge gaan.

Sy vriende kasty hom: Jou beproewinge is die straf
op jou sonde!" Job pleit egter onskuldig: Hy weet sy
Losser leef. Maar hy ken veral die groot waarde van
skuldbelydenis voor God...

Hoe is dit moontlik dat 'n vroom, godsdienstige mens so seker kan wees dat hy nie gesondig het nie? Die Bybel sê tog: "As ons beweer dat ons nie ge­sondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie" (1 Johannes 1:10).

Daar is by ons ook geen twyfel dat Job wel vroom en Godsdienstig was nie – kyk maar wat se getuig­skrif gee God aan hom in Job 1:8: "Sy gelyke kry jy nie op aarde nie".

Die geheim van Job se ongekende vroomheid lê in twee van sy uitlatings:

  •  "Ek weet dat my Los­ser leef, uiteindelik sal Hy op die aarde triom­feer" (Job 19:25).

  • "Het ek soos ander my oortredinge wegge­steek en my sonde vir myself gehou?" (Job 31:33).

Hierdie besef van Job het aan hom die sekerheid ge­gee dat hy sonder twyfel kon verklaar: "U weet dat ek nie skuldig is nie" (Job 10:7). In die moderne idioom sou ons kon se dat hy 'n goeie ‘selfbeeld’ ge­had het.

Nou is die vraag: Kan u en ek ook so 'n goeie ‘selfbeeld’ hê? Is dit moontlik om met soveel sekerheid te kan sê dat ons nie ge­sondig het nie en soos Job van sy Losser se: "Ek sal Hom sien, met my eie oë sal ek Hom sien, Hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe?" (Job 19:27). As ons glo dat Christus vir ons sondes gesterf het en “as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid” (1 Johannes 1:9) – dan sal God ons sondes vergewe en ons oortredinge van ons ver­wyder "so ver as die ooste verwyder is van die wes­te" (Psalm 103:12).

Dan kan ons ook soos Job oortuig wees en weet dat ons saam met die ander uitverkorenes in die ewige lewe onbevlek ge­stel sal word.