Bron: Waarheid en Dwaling. 2 bladsye.

Job se Siekte

Job

Ons het verlede keer gesien dat die HERE siekte gebruik in sy plan van verlossing. Hy kan dit ook gebruik as Hy in verbondswraak na sy ongehoorsame kinders toe kom. Is dit die wraak van die HERE wat die oorsaak is van Job se siekte? Word hy gestraf? Nee, dit is inteendeel die omgekeerde. Job word siek en ervaar baie teëspoede vanweë sy regverdigheid.

Job se Siekte🔗

Job word baie ernstig siek. Ons lees dat Job met bose swere getref word, van sy voetsool tot sy skedel – van kop tot tone (Job 2:7). Job se siekte het skielik begin en het daarna 'n lang chroniese verloop. Hy ervaar baie lyding met sy siekte.

Ons lees in die boek Job oor baie simptome wat hy ervaar het. Hy ervaar ook depressie. Sy liggaam is met korste en etter oordek; die siekte veroorsaak 'n aaklige gejeuk en borende pyne. Ons lees dat hy nie meer kan eet as gevolg van die pyn nie. Ja, die boek Job vertel vir ons breedvoerig en baie akkuraat oor al die simptome van sy siekte.

Moontlik was die swere as gevolg van 'n stafilokok bakterie. Die vinnige aankoms van die siekte kan mens ook laat dink aan 'n septisemie, maar dit het gewoonlik 'n dodelike verloop in die era voor antibiotika. Job was verder nie herkenbaar nie. Sy vriende kon hom op 'n afstand nie herken nie (Job 2:12).

Verskeie siektes as gevolg van verskillende voedingsgebreke is ook al genoem as die siekte van Job. Dit sou moontlik die simptome van Job se siekte kon verklaar. Dr. Wasserman stel voor dat Job na sy skielike verlies depressie ontwikkel het, vanweë armoede en dus ’n voedingsgebrek. Dit het dan aanleiding gegee tot die velletsels.

Ons lees dat Job op die ashoop sit, buite die stad. Miskien kon hy aan 'n soort melaatsheid gely het. Die simptome verbonde aan sy vel is dan ook prominent deur die hele boek Job. Hy het maer geword – ons lees dat sy lede soos 'n skaduwee was.

Hoofstuk 19 vermeld meer spesifieke simptome: Hy het 'n vreemdeling geword in sy eie huis (vers 15). Sy asem is hinderlik vir sy vrou en sy slegte reuk vir sy broers (17). Hy is net vel en been en al sy tande het hy verloor (20). Maar hy ervaar ook geestelike moeite. Ons lees van sy niere wat versmag in sy binneste (27). Niere in die Ou Testament word dikwels in verband gebring met die gemoed van die mens. Ons lees in hoofstuk 30:30 dat sy vel swart word en afskilfer en dat sy gebeente gloei van hitte.

Die boek Job gee ons dus 'n hele opsomming van die simptomatologie van die siekte van Job.

Waarom het Job Siek geword?🔗

Is dit die wraak van die HERE wat die oorsaak is van sy siekte? Word hy gestraf? Nee, dit is inteendeel die omgekeerde. Job word siek en ervaar baie teëspoede vanweë sy regverdigheid. Ons lees dit in die eerste vers van die boek Job. 'Job was vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad.'

Van die begin van die boek Job is dit duidelik dat sy siekte nie 'n straf van die HERE op sy sonde is nie. God slaan nie vir Job met siekte nie. Nee, dit is God se vyand wat dit doen. Waarom doen Satan dit?

kontrak

Satan ken nie die lewe van opregtes in die verbond met die HERE nie. Hy ken nie die verbond van die HERE met sy kinders nie. Satan ken slegs 'n kontrak. Volgens die Satan sou Job God alleen dien omdat hy persoonlike voordeel daaruit trek. Hy sou God nie werklik liefhê nie. Hy sou God slegs dien uit selfsug. Job sou lewe in 'n kontrak met God wat hom bevoordeel.

Satan sou dit bewys deur Job met 'n chroniese siekte te tref. God gee aan Satan die geleentheid om hierdie siening te bewys. Na al die rampe waarmee hy Job getref het, kan hy hom nou ook met siekte tref. Satan is daarvan oortuig dat Job nou vir God sal verloën.

Wat sien ons egter? Job breek nie met God nie. Waarom nie? Want God breek nie met Job nie! Job hou aan God vas, omdat God hom vashou.

Hier sien ons die rykdom van die verbond van die HERE met sy kinders. Satan kan dit nie verstaan nie, daardie diepe liefdesband, 'Ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n kind wees.' Dit is God se liefde, en deur hierdie liefde kom ook Job se antwoord van liefde: 'Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie' (Job 2:10).

'God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in Hom... Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het' (1 Johannes 4:16, 19). Die verbond is so ryk omdat God daarmee begin. Hy is getrou. Die Satan kan niks teen hierdie liefdesband doen nie.

Job se vriende vererger nog verder sy lyding met hul godsdienstige gepraat. Die vyand is sterk. Maar uiteindelik oorwin God se liefde.

Die liefdesverbond is 'n genadeverbond. Wat kan die Satan teen genade doen?

Ons kan drie dinge raaksien uit die siekte van Job.

  1. Satan kan siekte veroorsaak. Dit gaan egter nie buite die regering van God om nie. Satan het wel kwaad teen Job bedink, maar God het dit ten goede laat meewerk (vgl. Genesis 50:20).

  2. Job bring tweedens niks teen God in as hy siek word nie. Elke moontlike siekte kan hom oorval soos vir alle mense. God bring siekte oor regverdiges en goddelose. 'Die vrome en die goddelose vernietig Hy' (Job 9:22).
    Kan ons as kinders van die HERE God tot verantwoording roep as ons siek word? As God ons met gesondheid seën, is dit onverdiende genade. As Hy siekte toelaat, is Hy regverdig. In Adam het ons almal die gesondheid van die paradys verloor.

  3. Ons mag leef in die verbond met die HERE. Ook in ons siekte en moeite. Want God wat beloof het, is getrou. Ook in ons siekte lê ons genesing buite onsself vas in die HERE wat ons vashou.

Job bely wat Paulus later bely:

Wie sal ons skei van die liefde van Christus – verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Romeine 8:35-37

Paulus haal hier Psalm 44 aan. Lees gerus hierdie hele psalm. Ook in hierdie psalm worstel die digter met die hand van die HERE in teëspoed en benoudheid. Maar hy mag ook rus vind by die verbondstrou (goedertierenheid) van die HERE wat hy leer ken het uit die geskiedenis.

Ons mag dit ook bely noudat ons agter die lyding en opstanding van Jesus Christus staan. In ons siekte mag ons ons optrek aan Hom wat ons eerste liefgehad het.