2 bladsye.

Konsentrasie

… op die een steen is daar sewe oë …

Sagaria 3:9

naald en garing🔗

Vernoude Blik?🔗

Om ʼn garing deur ʼn naald se oog te steek, vereis konsentrasie. Jou oë fokus op één punt. Niks anders trek jou aandag af nie. Konsentrasie verg dikwels blikvernouing. Ten minste, so is dit by ons mense. By die HERE ook?

’n Mens kan byvoorbeeld benadruk dat die Here alles in die oog hou. Onwillekeurig skep dit ʼn onpersoonlike afstand. ʼn God met ʼn 360° gesigsveld, ʼn globale sig op die aarde. Hy sien alles tegelyk. Sien Hy ons dan ook raak met heel spesifieke aandag?

Of mense soek God se persoonlike betrokkenheid. Met liefdevolle konsentrasie sien Hy my. Onwillekeurig versmal dit jou geloof. Asof Hy niks meer as dit sien nie. Jy eis al sy aandag op vir jouself. Beteken God se konsentrasie op my lewe ’n vernouing van sy blik?

Steen🔗

In ʼn visioen sien Sagaria ʼn steen. Dit vorm ʼn treffende simbool van God se nuwe tempel. Die tempel is nog in aanbou. In die praktyk is daar dus ʼn geswoeg en gesweet met stene. Tog oorhandig die Engel van die HERE die steen aan die hoëpriester Josua. God gee so die beheer oor die tempel-in-aanbou oor aan die volk. So seker sal daar uit hierdie aandra en geswoeg met stene, ʼn tempel voortkom.

Die steen belowe ook ʼn toekoms. ʼn Nuwe tempel beteken: tòg weer versoening. Deur die tempel gaan die HERE met sy volk op die pad na permanente versoening. So open die deur na nuwe geluk: sy koninkryk van vrede op aarde.

So ʼn visioen is bemoedigend: deur julle moeisame geploeter met stene vandag begin Ek iets groots!

🔗

Op die een steen is daar sewe oë. Moet ons nou hier dink aan die prentjie wat ’n mens soms sien? ʼn Steen met sewe kante met ʼn ingelegde oog in elke kant?

Maar Psalm 33:18 sê: “Kyk, die oog van die Here is ‘op’ die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag.” En in die boek Esra staan: God se oë is ‘op’ die werk aan die tempel. Oë wat êrens ‘op’ is, kyk dus na iets. Betrokke, met liefde.

Dus geen oë wat vas is aan die steen nie, maar oë wat die steen sien. God se aandag is op hulle skamele bouprojek. Op weg na die nuwe tempel in die toekoms. Na ʼn volk wat deur die versoening die toekoms van sy Ryk tegemoet mag gaan. God doen weer wat Salomo in sy gebed gesmeek het na die bou van die eerste tempel: “sodat u oë oop mag wees nag en dag oor hierdie huis” (1 Konings 8:29). Hy verberg nie meer sy vriendelike aangesig nie. Hy koester sy volk met liefdevolle betrokkenheid.

Sewe op Een🔗

Het die HERE sewe oë? Sewe spreek van God se volheid. Gaan dit hier oor God se volle aandag vir hierdie een steen? Ja, en nee. God se volle aandag is sy aandag vir alles. Sy sewe oë is op die hele aarde. Die HERE is betrokke op die geheel, die totaliteit van alles. So konsentreer Hy op sy tempel in aanbou.

Dink byvoorbeeld aan ouers wat met liefdevolle aandag kyk na hoe jou kind op straat speel. Tegelyk hou jy die omgewing dop – byvoorbeeld vir sy veiligheid. ʼn Sportspeler konsentreer op die bal, maar dit is nie sy hoofdoel nie. Hy wil graag iets goed daarmee doen in die spelsituasie.

So toon die HERE sy betrokkenheid met die hele aarde en Hy neem dit saam wanneer Hy liefdevol na sy gemeente kyk. En omgekeerd hou Hy, met betrekking tot die gemeente, die hele skepping in die oog.

wêreld en oog

Wye Blik🔗

Om as Christen te leef en aan die gemeente te bou, lyk haglik.

Hoe beheers jy ooit alles wat om jou heen gebeur? Die wye blik van God se persoonlike aandag gee moed. Self fokus jy al gou met blikvernouing. Op die kerk, of jou persoonlike verhouding tot God, of enige plek waar ’n mens betrokke is.

En met jou wyer blik ervaar jy al gou die aandra van stene vir God se tempel as te onbelangrik. Of jy ervaar nie God se nabyheid by dit waarmee jy besig is nie.

Egte konsentrasie is: ʼn wye blik saambundel om één middelpunt. Ons moet bly leer om dit te doen. Gelukkig kan die HERE konsentreer!