Bron: Waarheid en Dwaling. 3 bladsye.

Leiers of die Herder?

leier

Ons word tans met Amerikaanse korporatiewe kerklike bemarkings-foefies oorspoel – Maxwell, Wilkinson, Warren en so meer. Een van die dinge wat ons moet hoor is dat hier nie sprake is van ‘n afbeweeg van die gereformeerde basis, die belydenis nie. Hier is slegs sprake van ‘n nuwe reformatoriese styl, evangelies, energiek. Ons moet hoor dat bedieningsmodelle (as daar so iets is) aangepas is en opgedateer moet word om by die eise van die nuwe tyd aan te pas, sodat die gereformeerde kerke (dit is wat op die bordjie staan) in uitdagende tye kan groei en die wêreld vir Christus kan wen. Deur en deur sosiologiese studies word deesdae met ‘n paar Bybelversies versier en as teologie aangebied. Kortliks kom dit op die volgende neer: in die sakewêreld, veral by die Amerikaners, word na sogenaamde suksesvolle sakeresepte, na bestuurspraktyke en sakestrategie gekyk. Hierdie bestuursbeginsels word dan afgestof en opgedis as kerklike modelle wat ‘jou’ kerk sal laat groei. Groei, getalle en natuurlik geld is die trefwoorde.

Twee Modelle🔗

Die nuutste is om die sogenaamde herdersmodel te vervang met ‘n leierskapsmodel (Engels: Leadership). Die gereformeerde dominees, die dapper jonges en die bang oues, dié wat gedurende hulle opleiding grootgemaak is om met waarheidsmomente te werk, het soos volg met die sakie omgegaan. ‘n Waarheidsmoment-metingsisteem is ontwerp wat nie na die grondvrae, die fondamente waarop ‘n uitspraak, sisteem of model rus, vra nie. Dit vra wat bruikbaar is vir my eie ‘gereformeerde’ omstandighede. Dan gebeur daar iets snaaks met die kerk. Die kerk kry ‘n nuwe woordeskat en ‘n nuwe spyskaart. Die waarheidsmomente is natuurlik vlietende hersenskimme. ‘n Vy bly maar ‘n vy, al droog jy hom en plak hom aan jou kersboom vas en noem dit ‘n roos-ster.

Hoekom moet ons die nuwe Amerikaanse Arminiaanse woordeskat aanleer wat op geldtap gerig is? Hoekom moet die kerk, wat slegte spysvertering van die nuwe kerklike spyskaart kry, rondgeskop en verneder word asof ons nie wil aanpas en bykom nie? ‘n Mens kan nie ‘n dwaling reg vertaal nie. Woorde het betekenisse. Woordeskat en spyskaarte verraai ‘n wortel. Daar is nie so iets soos waarheidsmomente nie. Christus is die waarheid. As ‘n mens sê dat hy ‘n momentjie het waar hy Hom sien en net daardie momentjie in sy kerk wil toepas, moet hy weet dat hy ‘n turksvy pluk.

Kom ons toets die nuwe woordeskat van die nuwe ‘gereformeerde’ predikante, kerkrade en gemeentes of dit wel die stem van die Herder is, of die waarheidsmoment van die leierskapsmodel werklik bestaan.

Is Ouderlinge Leiers?🔗

Volgens die nuwe model moet die leierskap in die kerk geaktiveer word. Gawes moet opgediep en effektief benut word. Dit klink so gereformeerd. Ouderlinge is tog leiers ... Nee, u verstaan die model nog nie lekker nie. Onthou elke maatskappy het net een besturende direkteur. Ons moet ons woordeskat regkry. Die dominee moet ‘n goeie bestuurder wees. Hy moet die ouderlinge bestuur om die grootste effek te kry. Hoe kleiner hoe beter. Weg met groot kerkrade. ‘n Jong dinamiese bestuurspan is net die ding. Ons kerk moet ‘n visie hê. Daarom hou ons ‘n bosberaad. Dink en skrum en skryf en die visie gee geboorte aan ‘n missie. Nou weet ons elke maatskappy moet ‘n eie identiteit hê – ‘n korporatiewe beeld. Dit skuur en dit skaaf tot ons nou ons doelstellings het. Dan formuleer ons ‘n strategie en implementeer dit. Soos by alle korporatiewe (vriendelike of vyandige) oornames is daar tog ‘n paar weerspanniges wat nie die nuwe woorde en werke onder die knie kan kry nie. Ons pakketteer, etiketteer en isoleer hulle.

Vye

Siedaar, ons het ‘n pragtige nuwe gereformeerde kerk – op die ou terrein – waarna duisende uit die wêreld heen stroom. Die kerk-krisis is verby. Die nageslag is gered, die kerk bly leef. Viva the leadership-model. Vis en grate en al.

Kerkroof🔗

Dwalings is egter nie ‘n vertalingsfout nie. Modelle kan die kerk doodmaak. As ons die twee modelle vergelyk kom ons agter dat Christus van sy kerk beroof word.

Die grondfout van die leierskapsmodel is dat dit aan die kerk dink, sonder Christus. Teologies gestel: hulle dink aan Hom net as Priester, maar nie as profeterende Priester-Koning nie. Vir hulle is Hy die priesterlike uitdeler van gawes, maar nie die koninklike opgawe-gewer nie. Hoeveel keer moet ons nog hoor dat dwalings weggesteek word met die woorde: watter verskil maak dit nou aan my saligheid? Die ampte van Christus kan nie geskei word nie. Dit is niks anders as die aanranding van sy koninklike majesteit nie. Christus kan nie van sy kerk geskei word nie. Dit is niks anders as die berowing van God nie. Die nuwe leierskapsmodel maak die gawes in die kerk los van die Gewer en die Opdraggewer van die kerk.

Kom ons kyk na ‘n paar kenmerke van die leierskapsmodel en vergelyk dit dan met die waarheid van die Woord.

 • Leiers tree namens Christus op. Herders tree in die Naam van Christus op.

 • Leiers doen dinge vir die Here. Herders doen die diens van Christus self.

 • Leiers dreig met die tug. Herders bedien die tug.

 • Leiers gee meer aandag aan getalle as gehalte. Herders gaan soek die een verlore brandsiek skaap op.

 • Leiers hou van finansiële sterk lidmate – want die model se wins is sukses. Herders weet arm mense kan ook ryk in Christus wees.

 • Leiers bou die ‘kerk’ rondom hulle eie persoon. Herders bou op die fondament, Christus.

 • Leiers het ‘n korporatiewe kerklike beleid. Herders het ‘n belydenis.

 • Leiers hou van hulle eie stem. Herders weerklank die Herder se stem.

 • Leiers reël beroepe vir hulleself en ander omdat sakeleiers aansoek doen vir beter betrekkings. Herders wag en werk waar die Herder hulle stuur.

 • Leiers maak hulleself die verdelingspunt in dispute oor hulle eer. Herders twis soms oor die eer van die Herder.

 • Leiers dink en dan bid hulle vir seën op hulle planne. Herders bid en volg die Herder in wat Hy doen.

 • Leiers het blink buitelewens en bedekte binnekante. Herders weet dat hulle ook ampsondes kan pleeg.

 • Leiers ontslaan mense. Herders jaag niemand weg nie.

 • Leiers het “joint ventures” met ander blink kerke. Herders weet dat kerkverband ‘n geheiligde band is.

 • Leiers wil die jonges met die nuutste beïndruk. Herders voed die lammertjies met die Woord.

lammetjies

 • Leiers hou van vrouens langs hulle in die bank. Herders weet vroue is gelyk in hulle redding, verskillend in hulle roeping.

 • Leiers kan nie ly nie. Herders verlang na die kroon van die lewe.

 • Leiers kan nie vermanings verdra nie en sien dit in vervolgingsterme. Herders buig onder die Woord en weet vervolging volg soms op getrouheid.

 • Leiers hou van hulle eie gawes. Hulle erken God die Heilige Gees as die Gewer daarvan, maar nie die Here Jesus Christus as die Opdraggewer nie. Herders weet dat daar ‘n verskeidenheid van genadegawes is, deur dieselfde Heilige Gees, en dat daar ‘n verskeidenheid bedieninge is deur dieselfde Here (1 Korintiërs 12:4-5).

 • Leiers spog gemaak-nederig met hulle eie kerklike statistiese prestasies. Herders weet dat die verskeidenheid geestelike werkinge gerig is op God die Vader se eer.

 • Leiers klink gereformeerd as hulle sê mense moet konings, profete en priesters wees. Herders haal die belydenis reg aan, dat ons deel het aan Christus se salwing. Hy is Profeet en Priester-koning in my.

 • Leiers gee nie regtig om as die kerk skeur nie – solank die balansstaat darem nog klop. Herders weet kerkskeuring is ‘n gruwel voor God.

 • Leiers is ook soms leiers in geheime organisasies. Herders is nooit deel van geheime organisasies nie, omdat die gewete net deur die Woord en geen ander geheime afspraak gebind mag word nie.

 • Leiers preek Christus net as Verlosser. Herders preek Christus as Verlosser en Regter.

 • Leiers lê nie klem op God se wet nie – dit is nie ‘n goeie verkooptegniek om mense met die wet af te sit nie. Herders weet dat as jy God liefhet sal jy sy gebooie nakom.

 • Leiers dink dit is oulike onderlinge meelewing as die gemeente ‘n blokbespreking vir ‘n Jesus-afbeeldende film doen. Herders weet dat Jesus van Nasaret God is en dat die volle Godheid liggaamlik in Hom woon (Kolossense 2:9). Die twee nature van die Here Jesus kan ‘n mens nie teen mekaar afspeel nie.

 • Leiers hou van liefhê, maar is spaarsamig op die waarheid. Herders weet dat die waarheid in liefde betrag moet word.

 • Leiers het waarheidsmomente. Herders ken die Weg en die Waarheid en die Lewe en weet dat Hy geen moment is nie, maar ewig.

 • Leiers bewerk meerderheidstemme deur vooraf manipulasie-fasilitering. Herders stem nie oor die waarheid nie, maar stem in met die waarheid. Herders volg nie die meerderheid in verkeerde dinge nie (Eksodus 23:2).

 • Leiers hou van modelle. Herders doen wat die Opperherder wil.

leier

 • Leiers sê maklik: wat het dit in elk geval met my saligheid te doen? Herders sê: aangesien ek salig is, verdien God om op alle lewensterreine geëer te word.

 • Leiers het ‘n identiteit. Herders het ‘n gegewe naam.

 • Leiers is huurlinge. Herders is seuns van die erfgenaam.

 • Leiers praat van ‘my kerk’. Herders weet dat die kerk van Christus alleen is.

 • Leiers sing populêr soos die eerste hoorders. Herders sing ‘n nuwe lied en weet dat die Ou Testament van Christus getuig.

Genoeg. Gereformeerde predikante, kerkrade, gemeentes en lidmate wat ‘n leierskapsmodel soek – weet julle dat jul nuwe woordeskat vreemd en nie nuut is nie? Weet julle regtig waarmee julle besig is? As julle die kerk klaar gemodelleer het, gaan dit nog die kudde van die Herder wees?

Luister, al julle herders wat so graag leiers wil wees: Jesus Christus sien wat julle met sy kerk aanvang. Hy gaan rekenskap van jou en jou model eis oor al die siele onder jou sorg. Wie die tempel van God skend, hom sal God skend – en is die kerk dan nie ook tempel waar die Heilige Gees, die Gewer van die gawes, in woon nie? Is Jesus Christus vir julle die Opdraggewer oor die aanwending van gawes? As God dan julle Vader is – waar is sy eer? Bekeer julle, of is julle seker dat daar nie onskuldige bloed op die hande sal wees nie? Die fondament is Christus. Wees versigtig hoe en wat jy daarop bou. Dit is God se kerk.