Bron: Kompas. 2 bladsye.

Levitikus 23 - Van Pasga tot Pinkster

bloed deurpos🔗

Enkele Heilshistoriese Opmerkings by Levitikus 23🔗

Wie op die kalender van die Ou-Testamentiese feeste let en dan na Jesus se lewe en die uitstorting van Gees kyk, sien raak hoe ook hier die Ou en Nuwe Testament nie los van mekaar gesien kan word nie.

Pasga – Goeie Vrydag🔗

Die Israeliete is in Egipte. Hulle leef daar volgens die kalender wat toe in gebruik was. Die Here het Egipte met nege plae getref. Nogtans wil Farao God se volk nie laat gaan nie. Die Here vertel nou, voordat die tiende en laaste plaag gaan kom, vir sy volk wat gaan gebeur. Die Israeliete moet hierop in geloof reageer en die bloed van die lam aan die sykante en die bokant van die deurposte smeer. (Eksodus 12:7) Die engel wat rondgaan sal in daardie plekke waar die bloed gesmeer is, die eersgeborene nie doodmaak nie.

Die gevolg van die tiende plaag is dat die Egiptenaars die Israeliete smeek om weg te gaan en dan vir hulle hul kosbaarhede saamgee. Die slawevolk kan deur God se ingryping as ’n oorwinnaarsvolk Egipte verlaat. Die Here sê vir sy volk dat hulle hul kalender moet verander. Die maand waarin hulle uit Egipte bevry is, moet nou die eerste maand van die jaar word. Ons lees dit in Eksodus 12:2:

Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees.

Hiermee leer die Here die volk dat hulle vanuit die verlossing mag en moet lewe. Dit moet die hele lewe van sy volk beheers. Hier sien ’n mens reeds in die Ou Testament dat ook vir Israel die lewe volgens God se wil nie ’n wettiese lewe mag wees nie. Die lewe van God se volk in daardie tyd moes ook deur dankbaarheid beheers word. Hulle moes die wil van hulle Almagtige God en Redder volg. Hierin sien ons weer die eenheid van God se volk deur alle eeue raak!

Wat gebeur op die Pasga waar Jesus die Nagmaal instel? Dit is die dag dat die Here Jesus gevange geneem word. Dit is nog steeds die dag van die Pasga wanneer die Here Jesus aan die kruis gespyker word. Ons dink dikwels dat dit die volgende dag was. Nogtans is dit volgens die Joodse manier waarop dae getel nie so nie. Die nuwe dag begin sesuur in die aand. Die Pasga mag ook nie voor sesuur in die aand gevier word nie. Jesus stel die Nagmaal in, word gevange geneem en gekruisig op die Pasga. Hy is regtig die Paaslam wat vir die gelowiges gesterf het. (1 Korintiërs 5:7). Die Pasga vind regtig sy vervulling in die Goeie Vrydag waarop Jesus as die Lam van God aan die kruis gesterf het.

Fees van die Ongesuurde Brode – Paasfees🔗

Die dag na die Pasga begin die fees van die ongesuurde brode. Hierdie fees was vir God se volk ’n fees waarby hulle aan twee dinge gedink het. Die eerste was dat die Here hulle skielik uit Egipte verlos het. Daar was nie meer tyd om brood te laat rys nie, want God se hand van redding het so plotseling gekom. Dadelik nadat die Egiptenaars sien dat hulle eersgeborenes gesterf het moet Israel in die middel van die nag in die pad val.

Die tweede element van die fees van die ongesuurde brode is dat die begin van die oes gevier word. Die eerste wat geoes is, moet dan aan die Here in die tempel gewy word. Israel mag selfs nie eerder van die nuwe oes begin eet nie (Levitikus 23:10-14).

ongesuurde brode

Wanneer moet die eerste van die oes nou aan die Here gewy word? Ons lees daarvan in Levitikus 23:15: “Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring”. Dit beteken dat daar na die dag van die Pasga ’n Sabbat was waarmee die fees van die ongesuurde brode begin het. Die tweede dag van die sewedaagse fees moes die eerstelingsgerf gebring word.

Kyk nou na wat later met Jesus gebeur het! Hy het op die Pasga gesterf en het op die Sabbat in die graf gelê. Die tweede dag van die fees van die ongesuurde brode staan Jesus Christus uit die dood op! Hy staan op, op die dag dat die eerste van die oes aan die Here gewy word. Dit beklemtoon nog meer Jesus se unieke posisie. Hy is die waarborg en rede hoekom ons in die hoop op die opstanding van die liggaam mag lewe.

Paulus skryf van Christus: “Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.” (1 Korintiërs 15:20) Selfs die dag waarop Christus opgestaan het, wys hoe Jesus as eersteling die vervulling van die fees van die ongesuurde brode is.

Pinkster – Pinkster🔗

Wat moes die Israeliete doen as die eerste van die oes aan die Here gewy was? Hulle moes vyftig dae daarna die Pinksterfees vier. Dit lees ons in Levitikus 23:15, 16:

Dan moet julle tel … sewe volle weke moet dit wees; tot die dag na die sewende Sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ’n nuwe spysoffer aan die Here bring.

Die woord Pinkster beteken niks anders as vyftigste. Dit beklemtoon dat Pinkster alles te doen het met Paasfees. Pinkster ontleen immers sy naam aan die periode van vyftig dae vanaf Paasfees.

God se volk het op die vyftigste dag gevier dat die oes binnegehaal is. Dit was ’n dankfees dat die Here die volle oes gegee het. As ons nou let op die vyftigste dag sien ons dat Hy toe die Heilige Gees uitgestort het. Die dankfees vir die oes word die fees van die Heilige Gees. Die uitstorting van die Gees is God se waarborg dat Hy die hele oes sal binnehaal. Die Gees self is die waarborg dat nie ’n enkele uitverkorene verlore sal gaan nie. Die Gees sal elke uitverkore kind van God na Christus lei en deel van die volle oes maak.

Die hele inhoud van die Ou Testament is gerig op Christus wat ook alles vervul het. Hy wys vir ons die volheid van God se Woord. Die Gees leer ons om daaroor bly te wees!