Bron: Die Kerkblad, 1989. 1 bladsye.

Loof God met die Psalms

Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!

Psalm 150:1

musiekinstrumente

Halleluja! Dit is die Israeliet se grootste uitroep om die HERE (met hoofletters), die God van die ver­bond te loof.

Loof Hom in sy heiligdom. Dit is: loof Hom in sy kerk. Loof Hom in sy sterk uitspansel. Dit is: die lugruim om die aardbol, die hemelgewelf, die firmament.

Hierdie hele aarde en alles daarop moet God loof. Selfs al die musiek­instrumente moet Hom loof. Selfs die heelal, "die volheid van sy groot­heid" (vers 2) moet Hom loof!

Die Psalms is by uitstek die gebedeboek van die kerk. Nie net vir die Ou Testament nie, maar ook spesi­fiek vir die Nuwe Testament. Hierdie God van die verbond, die HERE, is die Vader van Jesus Christus.

Solank ons nog in die lewensstryd staan, dikwels selfs 'n oorlewing­stryd moet voer, is dit die Psalms wat ons troos. Dit is die weerklank van God se genade. Dit is ons gebede in die grootste nood. Dit proklameer die verset teen die heerskappy van die sonde. Hulle, die Psalms, vul die atmosfeer bokant die siekbed en die oop graf.

Die Psalms laat nie toe dat ons gestreel word deur 'n gemoedelike godsdienstigheid nie, maar dit dring die werklike, konkrete dinge van hierdie lewe aan ons op. Dit dwing ons om met altwee ons voete op die grond te staan.

Hulle spreek ons aan in ons gelde­like omstandighede.

Die Psalms werp lig op ons poli­tieke situasie, as gediertes om ons roof en skeur (Psalm 74). Hulle vertel dat God Almagtig is en dat Hy sy plan met die wêreld uitvoer. Hierdie verbondsliedere vertel aanhoudend van God se beloftes, maar ruk ook die maskers van ons skynheilige lewe af, dit roep die wraak van God oor die goddelose en die onbekeer­des uit!

Maar juis in dit alles is die Psalms God se lofliedere. Halleluja! Loof God!

Opmerklik, die Psalmboek sluit af met 'n groep liedere rondom die oproep: Halleluja. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus bewerk die redding en heil. Psalm 150 vat alles saam. God is in Sy heiligdom. Daar is die diens van versoening. Die HERE doen magtige dade. Hy is die Almagtige, in die natuur en in die geskiedenis. Dit is die openbaring van Sy grootheid (vgl. Romeine 1:20, Psalm 33).

God het aan ons Sy Psalms gegee om te sing. Hulle is ons gebede – in die tempel destyds, in die kerk van­dag. Ook tuis. In die dag en in die nag (Psalm 42). Dit is ons troosboek as ons God ken in Jesus Christus as ons enigste Redder. Halleluja, loof die HERE!